Drogenbos

Gemeenteraad van 15/02/2024

Tegenwoordig:

 

Philippe Queroles

Voorzitter;

Alexis Calmeyn

Burgemeester;

José Lefever, Marc Vettori en Sabrina Pauwels

Schepenen;

Grégory Boen, Jean Paul Grenier, Sonia Ericx, Steve Roobaert, André De Maere, Jonathan Adriaens, Tania Vanatoru en Soukaina Kassimi

Raadsleden;

Sonja Dedoncker

Algemeen directeur;

 

Afwezig:

 

Nahyd Meskini

Schepen;

Francis Dons en Myriam Essiaf

Raadsleden;

 

 

Overzicht punten

 

Gemeenteraad van 15/02/2024

Goedkeuring notulen gemeenteraad  dd. 18/01/2024

 

Juridische grond

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, en latere wijzigingen.

Financiële gevolgen

Dit besluit heeft geen financiële gevolgen voor het gemeentebestuur.

 

Visum

Niet van toepassing

 

 

 

Besluit

 

13 stemmen voor: Alexis Calmeyn, José Lefever, Marc Vettori, Sabrina Pauwels, Philippe Queroles, Grégory Boen, Jean Paul Grenier, Sonia Ericx, Steve Roobaert, André De Maere, Jonathan Adriaens, Tania Vanatoru en Soukaina Kassimi

 

Enig artikel:

De notulen van de gemeenteraad en het zittingsverslag dd. 18 januari 2024 worden goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 25/03/2024
Overzicht punten

 

Gemeenteraad van 15/02/2024

Besluit - Samenstelling van de commissies in de ge

 

Juridische grond

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikel 37;

 

Feiten en context

De gemeenteraadsbeslissing van 7 februari 2019 houdende "Samenstelling van de commissies in de gemeenteraad";

 

De gemeenteraadsbeslissing van 25 april 2019 houdende "Samenstelling van de commissies in de gemeenteraad - Wijziging";

 

De gemeenteraadsbeslissing van 10 december 2020 houdende "Samenstelling van de commissies in de gemeenteraad - Wijziging - Goedkeuring";

 

De gemeenteraadsbeslissing van 16 september 2021 houdende "Samenstelling van de commissies in de gemeenteraad - Wijziging - Goedkeuring";

 

Argumentatie

De gemeenteraadsbeslissing van 17 augustus 2023 houdende "Kennisname - Ontslagname - Mevrouw Myriam Claessens";

 

De gemeenteraadsbeslissing van 21 december 2023 houdende "Besluit - Aanstelling en eedaflegging schepen - Mevrouw Sabrina Pauwels";

 

De gemeenteraadsbeslissing van 18 januari 2024 houdende "Kennisname - Vervanging van een raadslid - Onderzoek geloofsbrieven van de opvolger - Mevrouw Soukaïna Kassimi";

 

De gemeenteraadsbeslissing van 18 januari 2024 houdende "Kennisname - Ontslagname gemeenteraadslid - Mijnheer François Dussart";

 

Overwegende dat het past om in onderstaande commissies de onderstaande wijzigingen door te voeren;

Financiële gevolgen

Dit besluit heeft geen financiële gevolgen voor het gemeentebestuur.

 

Visum

Niet van toepassing

 

Interventie

De voorzitter van de gemeenteraad meldt dat hij, via de fractieleider van UF, vanmiddag namen heeft ontvangen van UF-gemeenteraadsleden met het oog op de gewijzigde samenstelling van de commissies. De voorzitter van de gemeenteraad geeft aan dat het eigenlijk te laat is, maar vraagt toestemming aan de gemeenteraadsleden om de aanvullingen van UF-zijde mee te nemen in het reeds geagendeerde agendapunt. Alle 13 aanwezige gemeenteraadsleden (Philippe Queroles - Alexis Calmeyn - José Lefever - Marc Vettori - Sabrina Pauwels - Grégory Boen - Jean-Paul Grenier - Sonia Ericx - Steve Roobaert - André De Maere - Jonathan Adriaens - Tania Vanatoru en Soukaïna Kassimi) verklaren zich akkoord met het toevoegen van de UF-leden aan het ontwerpbesluit betreffende de samenstelling van de commissies in de gemeenteraad. De voorstellen van de fractievoorzitter, Grégory Boen, zijn: commissie feestelijkheden/jeugd: Jean-Paul Grenier, commissie sport: Jean-Paul Grenier, commissie openbare werken/ruimtelijke ordening: Jonathan Adriaens, commissie lokale economie: Grégory Boen, commissie onderwijs: Grégory Boen.

 

 

 

Besluit

 

13 stemmen voor: Alexis Calmeyn, José Lefever, Marc Vettori, Sabrina Pauwels, Philippe Queroles, Grégory Boen, Jean Paul Grenier, Sonia Ericx, Steve Roobaert, André De Maere, Jonathan Adriaens, Tania Vanatoru en Soukaina Kassimi

 

Enig artikel: Wijzigingen door te voeren in de volgende commissies:

 

- Commissie communicatie/informatie: mevrouw Sabrina Pauwels, mijnheer Jean-Paul Grenier, mijnheer Steve Roobaert, mijnheer Francis Dons, mijnheer Jonathan Adriaens, mevrouw Tania Vanatoru, mevrouw Soukaïna Kassimi

 

- Commissie cultuur: mevrouw Nahyd Meskini, mijnheer Jean-Paul Grenier, mevrouw Sonia Ericx, mijnheer Steve Roobaert, mijnheer Francis Dons, mevrouw Tania Vanatoru,  mevrouw Soukaïna Kassimi

 

- Commissie dierenwelzijn: mevrouw Nahyd Meskini, mevrouw Sonia Ericx, mijnheer Francis Dons, mijnheer André De Maere, mevrouw Myriam Essiaf, mijnheer Jonathan Adriaens, mevrouw Tania Vanatoru

 

- Commissie feestelijkheden/jeugd: mevrouw Sabrina Pauwels, mijnheer Philippe Queroles, mijnheer Grégory Boen, mijnheer Jean-Paul Grenier, mevrouw Sonia Ericx, mevrouw Myriam Essiaf, mevrouw Soukaïna Kassimi

 

- Commissie informatica/ICT: mevrouw Nahyd Meskini, mijnheer Philippe Queroles, mevrouw Sonia Ericx, mijnheer André De Maere, mevrouw Myriam Essiaf, mijnheer Jonathan Adriaens, mevrouw Tania Vanatoru

 

- Commissie lokale economie: mevrouw Nahyd Meskini, mijnheer Philippe Queroles, mijnheer Grégory Boen, mevrouw Sonia Ericx,mevrouw Myriam Essiaf, mevrouw Tania Vanatoru, mevrouw Soukaïna Kassimi

 

- Commissie onderwijs: mijnheer Alexis Calmeyn, mijnheer Grégory Boen, mevrouw Sonia Ericx, mevrouw Myriam Essiaf, mijnheer Jonathan Adriaens, mevrouw Tania Vanatoru, mevrouw Soukaïna Kassimi

 

- Commissie openbare werken/ruimtelijke ordening: mijnheer Marc Vettori, mijnheer Philippe Queroles, mijnheer Jean-Paul Grenier, mijnheer Steve Roobaert, mijnheer Francis Dons, mijnheer André De Maere, mijnheer Jonathan Adriaens

 

- Commissie sociale zaken/integratie: mevrouw Sabrina Pauwels, mijnheer Grégory Boen, mevrouw Sonia Ericx, mijnheer Francis Dons, mevrouw Myriam Essiaf, mijnheer Jonathan Adriaens, mevrouw Tania Vanatoru

 

- Commissie sport: mijnheer José Lefever, mijnheer Philippe Queroles, mijnheer Grégory Boen, mijnheer Jean-Paul Grenier, mijnheer Francis Dons, mevrouw Myriam Essiaf, mevrouw Tania Vanatoru

 

- Commissie toerisme: mevrouw Sabrina Pauwels, mijnheer Philippe Queroles, mijnheer Grégory Boen, mijnheer Jean-Paul Grenier, mevrouw Sonia Ericx, mijnheer Steve Roobaert, mevrouw Soukaïna Kassimi

 

- Plenaire commissie: iedereen

 

 

Publicatiedatum: 25/03/2024
Overzicht punten

 

Gemeenteraad van 15/02/2024

Besluit - Iverlek - Aanduiding vertegenwoordigers

 

Juridische grond

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur;

 

Het artikel 432, alinea 3 van het decreet over het lokaal bestuur, waarbij bepaald wordt dat de deelnemende gemeenten hun vertegenwoordigers voor een algemene vergadering van een opdrachthoudende vereniging bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te wijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke algemene vergadering;

 

Feiten en context

Gelet op het feit dat de gemeente voor één of meedere activiteiten aangesloten is bij de opdrachthoudende vereniging Iverlek;

 

De gemeenteraadsbeslissing d.d. 7 februari 2019 houdende "Voordracht van de vertegenwoordigers op de (buitengewone) algemene vergadering - Iverlek";

 

De gemeenteraadsbeslissing d.d. 17 augustus 2023 houdende "Kennisname - Ontslagname schepen - Mevrouw Myriam Claessens";

 

Het feit dat mevrouw Myriam Claessens - vertegenwoordiger voor de algemene vergadering - haar ontslag heeft ingediend en geen schepen meer is sinds 31/12/2023;

 

Overwegende dat het past om in de vervanging van mevrouw Myriam Claessens te voorzien vanaf 1 januari 2024;

Financiële gevolgen

Dit besluit heeft geen financiële gevolgen voor het gemeentebestuur.

 

Visum

Niet van toepassing

 

 

 

Besluit

 

13 stemmen voor: Alexis Calmeyn, José Lefever, Marc Vettori, Sabrina Pauwels, Philippe Queroles, Grégory Boen, Jean Paul Grenier, Sonia Ericx, Steve Roobaert, André De Maere, Jonathan Adriaens, Tania Vanatoru en Soukaina Kassimi

 

Artikel 1: Mijnheer José Lefever - schepen - aan te duiden als vertegenwoordiger op de (Buitengewone) Algemene Vergaderingen voor de periode van heden tot het einde van de gemeentelijke legislatuur.

 

Artikel 2: Mevrouw Sonia Ericx - raadslid - aan te duiden als plaatsvervangend vertegenwoordiger op de (Buitengewone) Algemene Vergaderingen voor de periode van heden tot het einde van de gemeentelijke legislatuur.

 

Artikel 3: De opdrachthoudende vereniging Iverlek in kennis te stellen van dit besluit.

 

 

Publicatiedatum: 25/03/2024
Overzicht punten

 

Gemeenteraad van 15/02/2024

Besluit - Poolstuk cvba (Jobpunt Vlaanderen)

 

Juridische grond

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur en latere wijzigingen;

 

Feiten en context

De gemeenteraadsbeslissing van 21 maart 2019 houdende "Poolstok (Jobpunt Vlaanderen) - Vertegenwoordiging voor de algemene vergadering van Poolstok";

 

De gemeenteraadsbeslissing d.d. 17 augustus 2023 houdende "Kennisname - Ontslagname schepen - Mevrouw Myriam Claessens";

 

Het feit dat mevrouw Myriam Claessens - vertegenwoordiger voor de algemene vergadering - haar ontslag heeft ingediend en geen schepen meer is sinds 31/12/2023;

 

Overwegende dat het past om in de vervanging van mevrouw Myriam Claessens te voorzien vanaf 1 januari 2024 als afgevaardigde op de Algemene vergadering van Poolstok, ter vertegenwoordiging van het gemeentestuur.

Financiële gevolgen

Dit besluit heeft geen financiële gevolgen voor het gemeentebestuur.

 

Visum

Niet van toepassing

 

 

 

Besluit

 

13 stemmen voor: Alexis Calmeyn, José Lefever, Marc Vettori, Sabrina Pauwels, Philippe Queroles, Grégory Boen, Jean Paul Grenier, Sonia Ericx, Steve Roobaert, André De Maere, Jonathan Adriaens, Tania Vanatoru en Soukaina Kassimi

 

Artikel 1: Mevrouw Sabrina Pauwels aan te duiden als afgevaardigde op de Algemene vergadering van Poolstok cvba (Jobpunt Vlaanderen) - ter vertegenwoordiging van het gemeentebestuur.

 

Artikel 2: Poolstok cvba in kennis te stellen van dit besluit.

 

 

Publicatiedatum: 25/03/2024
Overzicht punten

 

Gemeenteraad van 15/02/2024

Besluit - Lokale vertegenwoordiging Logo Zennel

 

Juridische grond

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur en latere wijzigingen;

 

Feiten en context

De gemeenteraadsbeslissing van 21 maart 2019 houdende " Lokale vertegenwoordiging Logo Zenneland VZW";

 

De gemeenteraadsbeslissing van 17 augustus 2023 houdende "Kennisname - Ontslagname schepen - Mevrouw Myriam Claessens";

 

Het feit dat mevrouw Myriam Claessens - vertegenwoordiger in de Algemene vergadering - haar ontslag heeft ingediend en geen schepen meer is sinds 31/12/2023;

 

Overwegende dat het past om een vervanger te voorzien als vertegenwoordiger voor de Algemene vergadering van Logo Zenneland VZW vanaf 1 januari 2024;

Financiële gevolgen

Dit besluit heeft geen financiële gevolgen voor het gemeentebestuur.

 

Visum

Niet van toepassing

 

 

 

Besluit

 

13 stemmen voor: Alexis Calmeyn, José Lefever, Marc Vettori, Sabrina Pauwels, Philippe Queroles, Grégory Boen, Jean Paul Grenier, Sonia Ericx, Steve Roobaert, André De Maere, Jonathan Adriaens, Tania Vanatoru en Soukaina Kassimi

 

Artikel 1: Mevrouw Sabrina Pauwels aan te duiden als vertegenwoordiger in de Algemene vergadering van Logo Zenneland VZW.

 

Artikel 2: Logo Zenneland VZW in kennis te stellen van dit besluit.

 

 

Publicatiedatum: 25/03/2024
Overzicht punten

 

Gemeenteraad van 15/02/2024

Besluit -  Gewestelijke Maatschappij voor Volksh

 

Juridische grond

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur en latere wijzigingen;

 

Feiten en context

De gemeenteraadsbeslissing van 21 maart 2019 houdende " Gewestelijke Maatschappij voor Volkshuisvesting - aanduiding vertegenwoordiger in de Algemene vergadering";

 

De gemeenteraadsbeslissing van 17 augustus 2023 houdende "Kennisname - Ontslagname schepen - Mevrouw Myriam Claessens";

 

Het feit dat mevrouw Myriam Claessens - vertegenwoordiger in de Algemene vergadering - haar ontslag heeft ingediend en geen schepen meer is sinds 31/12/2023;

 

Overwegende dat het past om een vervanger te voorzien als vertegenwoordiger voor de Algemene vergadering van Gewestelijke Maatschappij voor Volkshuisvesting vanaf 1 januari 2024;

Financiële gevolgen

Dit besluit heeft geen financiële gevolgen voor het gemeentebestuur.

 

Visum

Niet van toepassing

 

 

 

Besluit

 

13 stemmen voor: Alexis Calmeyn, José Lefever, Marc Vettori, Sabrina Pauwels, Philippe Queroles, Grégory Boen, Jean Paul Grenier, Sonia Ericx, Steve Roobaert, André De Maere, Jonathan Adriaens, Tania Vanatoru en Soukaina Kassimi

 

Artikel 1: Mevrouw Sonia Ericx aan te duiden als vertegenwoordiger in de Algemene vergadering van de Gewestelijke Maatschappij voor Volkshuisvesting.

 

Artikel 2: Mevrouw Sabrina Pauwels aan te duiden als plaatsvervangend vertegenwoordiger in de Algemene vergadering van de Gewestelijke Maatschappij voor Volkshuisvesting.

 

Artikel 3: De Gewestelijke Maatschappij voor Volkshuisvesting in kennis te stellen van dit besluit.

 

 

Publicatiedatum: 25/03/2024
Overzicht punten

 

Gemeenteraad van 15/02/2024

Besluit - Convenant Toerisme Vlaams-Brabant - Wij

 

Juridische grond

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, en latere wijzigingen;

 

Feiten en context

De gemeenteraadsbeslissing van 16 mei 2019 houdende "Convenant Toerisme Vlaams-Brabant";

 

De gemeenteraadsbeslissing van 17 augustus 2023 houdende "Kennisname - Ontslagname schepen - Mevrouw Myriam Claessens";

 

Het feit dat mevrouw Myriam Claessens - vertegenwoordiger voor de algemene vergadering - haar ontslag heeft ingediend en geen schepen meer is sinds 31/12/2023;

 

Overwegende dat het past om een vervanger te voorzien als vertegenwoordiger voor de Algemene Vergadering van Toerisme Vlaams-Brabant vzw;

Financiële gevolgen

Dit besluit heeft geen financiële gevolgen voor het gemeentebestuur.

 

Visum

Niet van toepassing

 

 

 

Besluit

 

13 stemmen voor: Alexis Calmeyn, José Lefever, Marc Vettori, Sabrina Pauwels, Philippe Queroles, Grégory Boen, Jean Paul Grenier, Sonia Ericx, Steve Roobaert, André De Maere, Jonathan Adriaens, Tania Vanatoru en Soukaina Kassimi

 

Artikel 1: Mevrouw Sabrina Pauwels aan te duiden als vertegenwoordiger n de Algemene vergadering van Toerisme Vlaams Brabant vzw.

 

Artikel 2: Toerisme Vlaams-Brabant vzw in kennis te stellen van dit besluit.

 

 

Publicatiedatum: 25/03/2024
Overzicht punten

 

Gemeenteraad van 15/02/2024

Besluit - Afgevaardigde Stuurgroep Wijk-Werken - W

 

Juridische grond

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur en latere wijzigingen;

 

Feiten en context

De gemeenteraadsbeslissing van 7 februari 2019 houdende "Afgevaardigde Stuurgroep Wijk-Werken";

 

De gemeenteraadsbeslissing van 17 augustus 2023 houdende "Kennisname - Ontslagname schepen - Mevrouw Myriam Claessens";

 

Het feit dat mevrouw Myriam Claessens - vertegenwoordiger van het gemeentebestuur van Drogenbos - haar ontslag heeft ingediend en geen schepen meer is sinds 31/12/2023;

 

Overwegende dat het past om een vervanger te voorzien als vertegenwoordiger van het gemeentebestuur van Drogenbos in de stuurgroep Wijk-Werken vanaf 1 januari 2024;

Financiële gevolgen

Dit besluit heeft geen financiële gevolgen voor het gemeentebestuur.

 

Visum

Niet van toepassing

 

 

 

Besluit

 

13 stemmen voor: Alexis Calmeyn, José Lefever, Marc Vettori, Sabrina Pauwels, Philippe Queroles, Grégory Boen, Jean Paul Grenier, Sonia Ericx, Steve Roobaert, André De Maere, Jonathan Adriaens, Tania Vanatoru en Soukaina Kassimi

 

Artikel 1: Mevrouw Sabrina Pauwels aan te duiden als vertegenwoordiger van het gemeentebestuur van Drogenbos voor de stuurgroep Wijk-Werken".

 

Artikel 2: Wijk-Werken in kennis te stellen van dit besluit.

 

 

Publicatiedatum: 25/03/2024
Overzicht punten

 

Gemeenteraad van 15/02/2024

Besluit - Benoemen voorzitter gemeenteraadscommiss

 

Juridische grond

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, meer bepaald artikel 39;

 

Feiten en context

De gemeenteraadsbeslissing van 7 februari 2019 houdende "Samenstelling van de commissies in de gemeenteraad";

 

De gemeenteraadsbeslissing van 7 februari 2019 houdende "Benoemen voorzitter gemeenteraadscommissie "communicatie/informatie";

 

De gemeenteraadsbeslissing van 21 december 2023 houdende "Besluit - Aanstelling en eedaflegging schepen - Mevrouw Sabrina Pauwels";

 

De gemeenteraadsbeslissing van 15 februari 2024 houdende "Besluit - Samenstelling van de commissies in de gemeenteraad - Wijziging";

 

Argumentatie

Overwegende dat het past om een nieuwe voorzitter te benoemen in de gemeenteraadscommissie "communicatie/informatie";

 

Overwegende dat mijnheer Francis Dons zich kandidaat stelt om voorzitter te worden van de gemeenteraadscommissie "communicatie/informatie";

Financiële gevolgen

Dit besluit heeft geen financiële gevolgen voor het gemeentebestuur.

 

Visum

Niet van toepassing

 

 

 

Besluit

 

13 stemmen voor: Alexis Calmeyn, José Lefever, Marc Vettori, Sabrina Pauwels, Philippe Queroles, Grégory Boen, Jean Paul Grenier, Sonia Ericx, Steve Roobaert, André De Maere, Jonathan Adriaens, Tania Vanatoru en Soukaina Kassimi

 

Artikel 1: Mijnheer Francis Dons aan te duiden als voorzitter van de gemeenteraadscommissie "communicatie/informatie";

 

Artikel 2: Mijnheer Frans Dons en de personeelsdienst in kennis te stellen van dit besluit.

 

 

Publicatiedatum: 25/03/2024
Overzicht punten

 

Gemeenteraad van 15/02/2024

Besluit - Benoemen voorzitter gemeenteraadscommiss

 

Juridische grond

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, meer bepaald artikel 39;

 

Feiten en context

De gemeenteraadsbeslissing van 7 februari 2019 houdende "Samenstelling van de commissies in de gemeenteraad";

 

De gemeenteraadsbeslissing van 7 februari 2019 houdende "Benoemen voorzitter gemeenteraadscommissie "communicatie/informatie";

 

De gemeenteraadsbeslissing van 21 april 2022 houdende "Besluit - Benoemen voorzitter gemeenteraadscommissie "informatica/ICT" - wijziging;

 

De gemeenteraadsbeslissing van 21 december 2023 houdende "Besluit - Aanstelling en eedaflegging schepen - Mevrouw Sabrina Pauwels";

 

De gemeenteraadsbeslissing van 15 februari 2024 houdende "Besluit - Samenstelling van de commissies in de gemeenteraad - Wijziging";

 

Argumentatie

Overwegende dat het past om een nieuwe voorzitter te benoemen in de gemeenteraadscommissie "informatica/ICT";

 

Overwegende dat mijnheer Philippe Queroles zich kandidaat stelt om voorzitter te worden van de gemeenteraadscommissie "informatica/ICT";

Financiële gevolgen

Dit besluit heeft geen financiële gevolgen voor het gemeentebestuur.

 

Visum

Niet van toepassing

 

 

 

Besluit

 

13 stemmen voor: Alexis Calmeyn, José Lefever, Marc Vettori, Sabrina Pauwels, Philippe Queroles, Grégory Boen, Jean Paul Grenier, Sonia Ericx, Steve Roobaert, André De Maere, Jonathan Adriaens, Tania Vanatoru en Soukaina Kassimi

 

Artikel 1: Mijnheer Philippe Queroles aan te duiden als voorzitter van de gemeenteraadscommissie "informatica/ICT";

 

Artikel 2: Mijnheer Philippe Queroles en de personeelsdienst in kennis te stellen van dit besluit.

 

 

Publicatiedatum: 25/03/2024
Overzicht punten

 

Gemeenteraad van 15/02/2024

Besluit - Benoemen voorzitter gemeenteraadscommiss

 

Juridische grond

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, meer bepaald artikel 39;

 

Feiten en context

De gemeenteraadsbeslissing van 7 februari 2019 houdende "Samenstelling van de commissies in de gemeenteraad";

 

De gemeenteraadsbeslissing van 7 februari 2019 houdende "Benoemen voorzitter gemeenteraadscommissie "sociale zaken/integratie";

 

De gemeenteraadsbeslissing van 21 december 2023 houdende "Besluit - Aanstelling en eedaflegging schepen - Mevrouw Sabrina Pauwels";

 

De gemeenteraadsbeslissing van 15 februari 2024 houdende "Besluit - Samenstelling van de commissies in de gemeenteraad - Wijziging";

 

Argumentatie

Overwegende dat het past om een nieuwe voorzitter te benoemen in de gemeenteraadscommissie "sociale zaken/integratie";

 

Overwegende dat mevrouw Sonia Ericx zich kandidaat stelt om voorzitter te worden van de gemeenteraadscommissie "sociale zaken/integratie";

Financiële gevolgen

Dit besluit heeft geen financiële gevolgen voor het gemeentebestuur.

 

Visum

Niet van toepassing.

 

 

 

Besluit

 

13 stemmen voor: Alexis Calmeyn, José Lefever, Marc Vettori, Sabrina Pauwels, Philippe Queroles, Grégory Boen, Jean Paul Grenier, Sonia Ericx, Steve Roobaert, André De Maere, Jonathan Adriaens, Tania Vanatoru en Soukaina Kassimi

 

Artikel 1: Mevrouw Sonia Ericx aan te duiden als voorzitter van de gemeenteraadscommissie "sociale zaken/integratie";

 

Artikel 2: Mevrouw Sonia Ericx en de personeelsdienst in kennis te stellen van dit besluit.

 

 

Publicatiedatum: 25/03/2024
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

 

Gemeenteraad van 15/02/2024

Protocol voor de toegang tot het VHP

 

Juridische grond

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur;

Het decreet betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer van 18 juli 2008 (eGov-decreet);

Richtlijn (EU) 2016/680 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens door bevoegde autoriteiten met het oog op de voorkoming, het onderzoek, de opsporing en de vervolging van strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van straffen, en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

De wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens;

Het kaderdecreet over de handhaving van Vlaamse regelgeving van 14 juli 2023;

Het besluit van de Vlaamse Regering over de digitalisering van de handhaving van diverse Vlaamse regelgeving van 17 november 2023.

 

 

Feiten en context

Vanaf 25 maart 2024 geldt de verplichting voor de steden en gemeenten om PV’s en verslagen van vaststelling, in het kader van de VCRO en DABM decreten, in te voeren in het Vlaams Handhavingsplatform (VHP).

Alle PV’s van lokale besturen, inspectiediensten en politie komen real-time in het VHP terecht, meteen bij de juiste personen.

Het besluit van de Vlaamse Regering over de digitalisering van de handhaving van diverse Vlaamse regelgeving van 17 november 2023 voorziet dat de PV’s van collega’s binnen hetzelfde beleidsdomein zullen kunnen geraadpleegd worden, ongeacht het grondgebied. Verbalisanten zullen in de toekomst een notificatie krijgen wanneer de beboetingsinstantie een sanctie oplegt n.a.v. hun PV’s en verslagen van vaststelling, en blijven zo op de hoogte van het gevolg dat eraan gegeven wordt. Ook de kennisgeving naar de belanghebbenden (bijvoorbeeld de overtreder, het parket, de boetingsinstantie), die vandaag veelal manueel gebeurt, zal door het platform uitgevoerd kunnen worden en daarmee een efficiëntiewinst opleveren.

Burgers bijvoorbeeld zullen hun PV kunnen ontvangen via e-box, indien zij deze activeerden, of anders via de post, door de Magda Documentendienst van de Vlaamse Overheid.

Burgers en ondernemingen zullen hun sanctiedossier kunnen raadplegen via respectievelijk Mijn Burgerprofiel en E-Loket. Tot slot worden de ingegeven documenten beveiligd bewaard gedurende hun volledige levensduur.

Het is verplicht om een protocol op te maken voor elke elektronische mededeling van persoonsgegevens door een Vlaamse instantie aan een andere Vlaamse instantie, aan een externe overheid of een lokaal bestuur. In zo'n protocol maakt men afspraken over het doeleinde van de gegevenswerking, de beveiligingsmaatregelen, de afspraken rond verdere verwerking van de gegevens, bewaartermijnen,...

De DPO van het lokaal bestuur Drogenbos geeft een positief advies voor de afsluiting van dit protocol. Dit protocol moet ter goedkeuring voorgelegd worden aan de gemeenteraad. Na goedkeuring op de gemeenteraad zal het protocol gepubliceerd worden op de website.

Financiële gevolgen

Dit besluit heeft geen financiële gevolgen voor het gemeentebestuur.

 

Visum

Niet van toepassing

 

 

 

Besluit

 

13 stemmen voor: Alexis Calmeyn, José Lefever, Marc Vettori, Sabrina Pauwels, Philippe Queroles, Grégory Boen, Jean Paul Grenier, Sonia Ericx, Steve Roobaert, André De Maere, Jonathan Adriaens, Tania Vanatoru en Soukaina Kassimi

 

Artikel1:

De gemeenteraad beslist het protocol ter omkadering van de elektronische mededeling van persoonsgegevens tussen het Agentschap Justitie en Handhaving en gemeente Drogenbos in het kader van de toegang tot het Vlaams Handhavingsplatform , goed te keuren.

 

Artikel2:

Het college wordt verder gelast met de ondertekening van het protocol en het bekendmaken ervan op de gemeentelijke website.

 

 

Publicatiedatum: 25/03/2024
Overzicht punten

 

Gemeenteraad van 15/02/2024

Bekrachtiging Burgemeesterbesluit dd. 22/01/2024

 

Juridische grond

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, en latere wijzigingen;

 

De Nieuwe Gemeentewet, meer bepaald artikelen 133, 134, artikel 134sexies en 135 §2;

 

De gecoördineerde algemene politieverordening Rode-Linkebeek-Drogenbos, goedgekeurd door de gemeenteraad van 21 januari 2016, meer bepaald artikel 4.

 

Feiten en context

Het burgemeesterbesluit van 22/01/2024 waarbij wordt beslist dat de toegang tot de verlaten werf wordt verboden, en moet worden afgesloten door de eigenaars.

Bij het uitblijven van een gevolg, wordt de bouwval afgesloten door de gemeentediensten, waarbij de kosten zullen verhaald worden op de eigenaar.

 

Volgende argumentatie werd gehanteerd in het burgemeesterbesluit tot het verbieden van de toegang tot de bouwval:

 

-de constructie bevindt zich in algehele toestand van verloedering en verval en mogelijks dreigt er een instortingsgevaar daar de constructie nog niet wind- en waterdicht is.

 

-omwille van de huidige problematiek  (krakers, hygiëne, overlast en onveiligheid van het pand) het noodzakelijk is de constructie te ontruimen en af te sluiten.

 

Deze maatregelen zijn  conform artikelen 4 en 15 van de algemene politieverordening Rode-Linkebeek-Drogenbos.

 

Ook de politiezone Rode adviseerde om het pand af te sluiten, na plaatsbezoek naar aanleiding van klachten van buurtbewoners.

Financiële gevolgen

Dit besluit heeft geen financiële gevolgen voor het gemeentebestuur.

 

Visum

Niet van toepassing

 

 

 

Besluit

 

13 stemmen voor: Alexis Calmeyn, José Lefever, Marc Vettori, Sabrina Pauwels, Philippe Queroles, Grégory Boen, Jean Paul Grenier, Sonia Ericx, Steve Roobaert, André De Maere, Jonathan Adriaens, Tania Vanatoru en Soukaina Kassimi

 

Artikel1:

Het verbod d.m.v. burgemeesterbesluit tot toegang van de bouwval  en het bevel om de constructie af te sluiten in hetzelfde burgemeesterbesluit , dd. 22/01/2024, wordt bekrachtigd door de gemeenteraad.

 

Artikel2:

Een afschrift van deze bekrachtiging wordt overgemaakt aan de politiezone Rode en de eigenaar van de site.

 

 

Publicatiedatum: 25/03/2024