Drogenbos

Raad voor maatschappelijk welzijn van 15/02/2021

Tegenwoordig:

 

Valérie Cogels

Voorzitter;

Josiane D'Hont, Elisabeth van Gelder, Jean-Claude Zoao, Nassima Ahmed, Valérie Van Berlamont, Marc Motmans, Jean-Luc Mazy en Michelle Prins

Raadsleden;

Sonja Dedoncker

Algemeen directeur;

 

Afwezig:

 

Alexis Calmeyn

Burgemeester;

 

 

Overzicht punten

 

Raad voor maatschappelijk welzijn van 15/02/2021

Goedkeuring notulen - raad

 

Juridische grond

De organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.

 

Feiten en context

De notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van 18 januari 2021 dienen goedgekeurd te worden.

Financiële gevolgen

Dit besluit heeft geen financiële gevolgen voor het OCMW.

 

Visum

Niet van toepassing

 

 

 

Besluit

Met algemene stemmen.

 

Enig artikel: Goedkeuring van de notulen openbaar en besloten gedeelte van de raad voor maatschappelijk welzijn van 18 januari 2021.

 

 

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

 

Raad voor maatschappelijk welzijn van 15/02/2021

Eerstelijns psychologische dienst Welzijnskoepel

 

Juridische grond

De organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen.

Het besluit van het vast bureau van 4 februari 2020 om te overwegen om aan te sluiten bij de dienst eerstelijns psychologische hulp van de Welzijnskoepel, dit voor 4u/2 weken. Mits er voldaan wordt aan de voorwaarde dat de aangeworven psycholoog de Franse taal voldoende machtig is om de Franstalige cliënten een degelijke hulpverlening te kunnen bieden.

 

Feiten en context

De vraag om de samenwerkingsovereenkomst goed te keuren indien we deze dienst nog willen afnemen.

Momenteel is er al één psycholoog gestart, deze is 2-talig. De agenda is echter al vol. Men is momenteel aan het bekijken om een tweede psycholoog aan te werven. Indien de nieuwe psycholoog niet 2-talig is, kan men bekijken om te schuiven met besturen zodat wij beroep kunnen doen op de 2-talige psycholoog.

De toelichting en het ontwerp van samenwerkingsovereenkomst wordt in bijlage toegevoegd aan dit punt.

De subsidie die het OCMW zal ontvangen volgens het KB van 24 december 2020 houdende maatregelen ter bevordering van het psychologisch welzijn van de gebruikers van de dienstverlening van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en ter verbetering van de toepassing van de preventieve gezondheidsmaatregelen (€ 3399) zou hiervoor kunnen aangewend worden indien de opstart voor eind december 2021 is. Het gaat om een éénmalige subsidie.

Financiële gevolgen

Kostprijs afname 4u/2 weken: geschat op € 3810. Definitieve afrekening wordt jaarlijks gemaakt op basis van effectieve afnemers.

Er zal dus een bijpassing moeten gebeuren met eigen middelen. De subsidie is niet voldoende. Uitgaven zijn te voorzien in budget via budgetwijziging.

 

Visum

Niet van toepassing

 

 

 

Besluit

Met algemene stemmen.

 

Enig artikel:

Goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst 'Eerstelijnspsychologie' Welzijnskoepel West Brabant.

 

 

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

 

Raad voor maatschappelijk welzijn van 15/02/2021

Jaarverslag Sociaal verhuurkantoor 2020 - goedkeuring

 

Juridische grond

De organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.

Artikel 9 van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 2004 houdende de bepaling van de erkennings- en subsidievoorwaarden van sociale verhuurkantoren.

 

Feiten en context

De verplichting om als erkend sociaal verhuurkantoor jaarlijks vóór 15 maart bij het agentschap Wonen-Vlaanderen een verslag in te dienen over haar werking en activiteiten.

Financiële gevolgen

Dit besluit heeft geen financiële gevolgen voor het OCMW.

 

Visum

Niet van toepassing

 

 

 

Besluit

Met algemene stemmen.

 

Enig artikel:

Keurt het jaarverslag 2020 van het sociaal verhuurkantoor OCMW Drogenbos goed.

 

 

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

 

Raad voor maatschappelijk welzijn van 15/02/2021

Buurtrestaurant - opstart feitelijke vereniging

 

Juridische grond

De organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen.

 

Feiten en context

Er werd reeds informeel gesproken om het buurtrestaurant ook te laten evolueren naar een feitelijke vereniging zoals het repair café. Administratief werd alles in orde gebracht en vanaf 1 maart 2021 zou het buurtrestaurant functioneren onder de vorm van een feitelijke vereniging.

In de statuten van de feitelijke vereniging werd een clausule verwerkt dat er op regelmatige basis een rapportering dient te gebeuren naar het vast bureau en het college van burgemeester en schepenen:

"De verantwoordelijke financiën stelt minimaal 1keer per jaar de volledige boekhoudkundige balans voor aan alle vertegenwoordigers en vrijwilligers.

De verantwoordelijke financiën maakt om de zes maanden een financieel overzicht over aan het vast bureau van het OCMW en het college van burgemeester en schepenen."

 

Volgende clausule werd ook verwerkt in de statuten voor wat betreft de algemene werking:

"De werking van de feitelijke vereniging ‘Buurtrestaurant Drogenbos’ zal op regelmatige basis (minimaal 1 keer per jaar) door het OCMW en het gemeentebestuur geëvalueerd worden. Indien de werking (financieel beheer, doel/visie, naleven veiligheidsvoorschriften agentschap voedselveiligheid, …) negatief geëvalueerd wordt, zullen OCMW en gemeentebestuur de activiteiten van het ‘Buurtrestaurant Drogenbos’ terug in eigen beheer nemen."

Financiële gevolgen

Dit besluit heeft geen financiële gevolgen voor het OCMW.

 

Visum

Niet van toepassing

 

 

 

Besluit

Met algemene stemmen.

 

Enig artikel:

Akkoord om een feitelijke vereniging buurtrestaurant Drogenbos op te richten.

 

 

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

 

Raad voor maatschappelijk welzijn van 15/02/2021

Verkoop woningen Marie Collart - besluit beperking type kandidaat-kopers

 

Juridische grond

De organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.

Het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 26 oktober 2020 om over te gaan tot de individuele verkoop van de woningen gelegen Marie Collartstraat.

Het besluit van het vast bureau van 22 december 2020 om de verkoop van de woningen te organiseren via een fysieke openbare verkoop.

 

Feiten en context

De mogelijkheid bestaat om te bepalen welk type kandidaat-koper kan deelnemen aan de openbare verkoop.

Zo is het mogelijk om enkel particulieren toe te laten tot de verkoop en geen projectontwikkelaars.

Wenst de raad beperkingen op te leggen?

De vraag waarover gestemd zal worden: "laten we enkel particulieren toe tot de openbare verkoop van de woningen Marie Collartstraat 84, 86, 88 en 90".

 

Advies

Het advies van notaris Schavemaker om het uiteindelijke doel niet uit het oog te verliezen, nl. komen tot een verkoop. We moeten opletten dat we ons niet te veel gaan beperken in potentiële kopers door projectontwikkelaars van te voren uit te sluiten. Indien een projectontwikkelaar de woningen zou kopen om een project te realiseren, is er nog altijd de dienst Wonen en Omgeving die de vergunning moet afleveren.

We mogen ook niet vergeten dat door de lange leegstand van de woningen en de vochtinfiltratie de koper een bepaald budget nodig zal hebben om deze woningen conform te maken.

Financiële gevolgen

Dit besluit heeft geen financiële gevolgen voor het OCMW.

 

Visum

Niet van toepassing

 

 

 

Besluit

8 stemmen voor: Valérie Cogels, Josiane D'Hont, Elisabeth van Gelder, Jean-Claude Zoao, Nassima Ahmed, Marc Motmans, Jean-Luc Mazy en Michelle Prins

1 stem tegen: Valérie Van Berlamont

 

Enig artikel:

Er worden enkel particulieren toegelaten tot de openbare verkoop van de woningen Marie Collartstraat 84, 86, 88 en 90.

 

 

Publicatiedatum: 23/03/2021
Overzicht punten

 

Raad voor maatschappelijk welzijn van 15/02/2021

Grond Grote Baan Beersel - besluit

 

Juridische grond

De organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.

Het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 29 juni 2020 om de grond Grote Baan te Beersel te verkopen volgens het advies van Agentschap Binnenlands Bestuur.

De aanbieding van een onroerend goed aan de Vlaamse Grondenbank in het kader van het recht van voorkeur op datum van 03 augustus 2020.

Het schrijven van de Vlaamse Landmaatschappij de dato 01 oktober 2020 (via mail) ter aanvaarding van het aanbod.

Het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 26 oktober 2020 om het besluit tot verkoop van de grond gelegen Grote Baan te Beersel in te trekken en de piste van een mogelijke verhuur van de grond verder te bekijken.

Het antwoord van de Vlaamse Landmaatschappij de dato 22 december 2020.

Het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 18 januari 2021 om juridisch advies te vragen voor het dossier grond Grote Baan te Beersel.

 

Feiten en context

Notaris Schavemaker werd gecontacteerd met de vraag welke de mogelijkheden zijn om de verkoop te annuleren. Hij vreest dat er weinig te doen is tegen de verkoop. Wat we kunnen voorstellen, is om de reeds gemaakte kosten te vergoeden. Misschien dat de Vlaamse Landmaatschappij dan van de koop wil afzien. Verder valt er juridisch weinig te doen. Een advocaat zal volgens de notaris hetzelfde zeggen en voor dat advies zullen we dan veel moeten betalen.

Kostprijs advocaat: € 175 excl BTW/uur. Hij denkt maximaal 10u nodig te hebben voor het formuleren van een advies. Het kan ook zijn dat het minder is, maar het kan ook zijn dat het meer is.

Voorstel is om aan de Vlaams Landmaatschappij te vragen welke de reeds gemaakte kosten zijn zodat het OCMW eventueel kan voorstellen om, afhankelijk van het bedrag, deze kosten te vergoeden.

Financiële gevolgen

Dit besluit heeft geen financiële gevolgen voor het OCMW.

 

Visum

Niet van toepassing

 

 

 

Besluit

Met algemene stemmen.

 

Enig artikel:

Akkoord te gaan met het vragen aan de Vlaamse Landmaatschappij welke de reeds gemaakte kosten zijn zodat het OCMW eventueel kan voorstellen om, afhankelijk van het bedrag, deze kosten te vergoeden.

 

 

Publicatiedatum: 23/03/2021