Drogenbos

Raad voor maatschappelijk welzijn van 19/04/2021

Tegenwoordig:

 

Valérie Cogels

Voorzitter;

Josiane D'Hont, Elisabeth van Gelder, Jean-Claude Zoao, Nassima Ahmed, Valérie Van Berlamont, Jean-Luc Mazy en Michelle Prins

Raadsleden;

Sonja Dedoncker

Algemeen directeur;

 

Afwezig:

 

Alexis Calmeyn

Burgemeester;

Marc Motmans

Raadslid;

 

 

Overzicht punten

 

Raad voor maatschappelijk welzijn van 19/04/2021

Goedkeuring notulen - raad 15/03/2021

 

Juridische grond

De organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.

 

Feiten en context

De notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van 15 maart 2021 dienen goedgekeurd te worden.

Financiële gevolgen

Dit besluit heeft geen financiële gevolgen voor het OCMW.

 

Visum

Niet van toepassing

 

 

 

Besluit

 

Met algemene stemmen.

 

Enig artikel:

Goedkeuring van de notulen openbaar en besloten gedeelte van de raad voor maatschappelijk welzijn van 15 maart 2021.

 

 

Publicatiedatum: 19/05/2021
Overzicht punten

 

Raad voor maatschappelijk welzijn van 19/04/2021

Algemene vergadering Intercommunale Haviland - 16 juni 2021

 

Juridische grond

De organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, en latere wijzigingen, inzonderheid de artikelen 77 en 78 betreffende de bevoegdheden van de OCMW-raad en de artikelen 427 en 432.

De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van de bestuurshandelingen.

De thans van kracht zijnde statuten van Haviland zoals gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 21 november 2019, inzonderheid artikel 38 betreffende de statutenwijziging.

Het OCMW is aangesloten bij Haviland Intercommunale die werd opgericht op 24 maart 1965 bij oprichtingsakte verschenen in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 16 april 1965 onder het nummer 8226 en verlengd werd op 23 oktober 2019, verschenen in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 21 november 2019 onder het nummer 19151652.

Haviland Intercommunale als intergemeentelijk samenwerkingsverband voor de ruimtelijke ordening en de economische sociale expansie van het arrondissement Halle-Vilvoorde is een dienstverlenende vereniging die beheerst wordt door het Decreet Lokaal Bestuur.

Het besluit van de raad van bestuur van Haviland van 22 februari 2021 tot goedkeuring van ontwerp statutenwijziging (conform artikel 427 Decreet Lokaal Bestuur).

Het schrijven dd 5 maart 2021 waarbij Haviland de deelnemers in kennis stelt van het voorstel van statutenwijziging.

De OCMW-raadsbeslissing dd 25 februari 2019 waarbij effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger werden aangeduid.

 

Feiten en context

Artikel 427 van het Decreet Lokaal Bestuur bepaalt dat de wijzigingen in de statuten van de dienstverlenende vereniging en in de bijlagen artikelsgewijs worden aangebracht door de algemene vergadering met een drievierdemeerderheid, zowel voor het geheel van de geldig uitgebrachte stemmen, als voor de geldig uitgebrachte stemmen van de vertegenwoordigde gemeenten, en op voorwaarde dat de gewone meerderheid van het aantal deelnemende gemeenten haar instemming betuigt.

Uiterlijk negentig dagen voor de algemene vergadering die de statutenwijziging moet beoordelen, wordt een door de raad van bestuur opgesteld ontwerp voorgelegd aan alle deelnemers; dat de beslissing daarover van hun raden die de oorspronkelijke statuten hebben goedgekeurd, het mandaat van de respectieve vertegenwoordigers op de algemene vergadering bepalen en bij het verslag worden gevoegd.

De deelnemers die nalaten binnen de gestelde termijn een beslissing te nemen en voor te leggen, worden geacht zich te onthouden; de onthouding bepaalt het mandaat van hun vertegenwoordigers op de algemene vergadering.

De agenda van de gewone algemene vergadering van Haviland Intercommunale die zal gehouden worden op 16 juni 2021 en ondermeer volgend agendapunt omvat:

         voorstel statutenwijziging: goedkeuring

Financiële gevolgen

Dit besluit heeft geen financiële gevolgen voor het OCMW.

 

Visum

Niet van toepassing

 

 

 

Besluit

 

Met algemene stemmen.

 

Artikel 1:

Het voorstel van statutenwijziging van Haviland zoals werd aangenomen door de raad van bestuur op 22 februari 2021 wordt goedgekeurd.

 

Artikel 2:

De vertegenwoordiger van het OCMW is gemandateerd om de statutenwijziging op de algemene vergadering van Haviland Intercommunale van 16 juni 2021 goed te keuren.

 

Artikel 3:

Het vast bureau wordt gelast met de uitvoering van dit besluit.

 

 

Publicatiedatum: 19/05/2021
Overzicht punten

 

Raad voor maatschappelijk welzijn van 19/04/2021

Grond Grote Baan Beersel - Besluit

 

Juridische grond

De organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.

Het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 29 juni 2020 om de grond Grote Baan te Beersel te verkopen volgens het advies van Agentschap Binnenlands Bestuur.

De aanbieding van een onroerend goed aan de Vlaamse Grondenbank in het kader van het recht van voorkeur op datum van 03 augustus 2020.

Het schrijven van de Vlaamse Landmaatschappij de dato 01 oktober 2020 (via mail) ter aanvaarding van het aanbod.

Het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 26 oktober 2020 om het besluit tot verkoop van de grond gelegen Grote Baan te Beersel in te trekken en de piste van een mogelijke verhuur van de grond verder te bekijken.

Het antwoord van de Vlaamse Landmaatschappij de dato 22 december 2020.

Het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 18 januari 2021 om juridisch advies te vragen voor het dossier grond Grote Baan te Beersel.

Het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 15 februari 2021 om aan de Vlaamse Landmaatschappij te vragen welke de reeds gemaakte kosten zijn zodat het OCMW eventueel kan voorstellen om, afhankelijk van het bedrag, deze kosten te vergoeden.

 

Feiten en context

Een schrijven werd gericht aan de Vlaamse Landmaatschappij.

Tegelijkertijd werd aan de persoon die in het verleden aangaf interesse te hebben voor het huren van het terrein de vraag gesteld of hij nog steeds geïnteresseerd is en of hij de reeds gemaakte kosten ten laste wil nemen. Hij bevestigde positief.

Het antwoord van de VLM dd 01 april 2021:

"Beste mevrouw Walravens,

 

Ik heb uw vraag voorgelegd.

De VLM kan niet ingaan op uw verzoek en acht de verkoop gesloten door de uitoefening van het recht van voorkeur.

Ik verzoek u dan ook graag om uw medewerking bij het verlijden van de akte.

 

Met vriendelijke groeten,

Felien Kino

Adjunct van de directeur"

Financiële gevolgen

 

Exploitatiebudget

Opmerkingen

Kosten advocaat indien besloten wordt een advocaat aan te stellen

 

Visum

Niet van toepassing

 

 

 

Besluit

 

Met algemene stemmen.

 

Artikel 1:

Het standpunt om niet verder te gaan met de verkoop wordt behouden.

 

Artikel 2:

Akkoord om het dossier verder te laten opvolgen door een advocaat.

 

Artikel 3:

Stijn Verbeke wordt aangesteld als advocaat voor dit dossier.

 

 

Publicatiedatum: 19/05/2021
Overzicht punten

 

Raad voor maatschappelijk welzijn van 19/04/2021

Legaat Etienne

 

Juridische grond

De organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.

De wet van 2 april 1965 betreffende de ten laste name van de hulp verleend door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

De wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie.

De beslissing van de raad van 28 juli 1997 betreffende de grootte en bestemming van het Legaat Etienne.

 

Feiten en context

Overwegende dat het legaat Etienne aangewend wordt voor verrichtingen en gunste van personen met een handicap.

Overwegende dat tijdens de raad voor maatschappelijk welzijn van 28 juli 1997 beslist werd om enkel te werken met de interesten van het Legaat. Het bedrag werd op een spaarrekening geplaatst bij Crelan. Er werd beslist dat de bestemming van de jaarlijkse interesten konden aangewend worden voor zowel individuele als collectieve doelen (vzw's, stichtingen...).

Overwegende dat er sinds 28/7/1997 geen andere beslissingen werden genomen voor de bestemming van dit Legaat Etienne.

Overwegende dat er geen interesten meer zijn op de spaarrekening, zodat deze dus ook niet meer jaarlijks aangewend kunnen worden. Er zijn vanaf 2021 immers extra kosten bijgekomen op de rekening van Legaat Etienne. Maandelijks worden er vanaf februari ’21 pakketkosten aangerekend voor een bedrag van €3,95. Deze kosten komen nog bovenop de negatieve interestafrekening die het bestuur nu al betaalt.

Het saldo op 05/03/2021 bedraagt €159.439,60.

Overwegende dat er een beslissing moet komen om deze bestemde gelden in de toekomst aan te kunnen wenden en deze over te zetten naar een Belfiusrekening waar er voorlopig geen kosten worden op aangerekend.

 

Adviezen

Het advies van de financieel beheerder:

Momenteel is er geen uitgavesleutel met budget voorzien voor het bedrag van het legaat Etienne.

Het bedrag van €159.439,60 is in het meerjarenplan enkel voorzien onder de ‘onbeschikbare gelden’.

De onbeschikbare gelden zijn geldmiddelen waarover het bestuur tijdens de duur van het boekjaar niet kan beschikken.

Het zijn budgettaire middelen die in het bestuur aanwezig zijn en die zijn opgenomen in het gecumuleerd budgettair resultaat, maar die omwille van regelgeving of verplichtingen budgettair niet gebruikt kunnen worden in de loop van het volgende boekjaar.

 

Er kan politiek beslist worden om (een deel van) deze middelen toch beschikbaar te stellen conform de verplichtingen die eraan verbonden zijn.

In het geval van het legaat Etienne kan er geoordeeld worden dat deze middelen ter ondersteuning van gehandicaptenvoorziening in te zetten en zo de bestemming van het Legaat te behouden.

Hiervoor is het noodzakelijk om goed te weten welk budget voor welke uitgave precies zal worden gebruikt, zodat we het juiste bedrag kunnen voorzien.

 

Het is gezien de omslachtige procedure niet aangewezen om dit geld aan te wenden voor ‘kleine’ uitgaven die nu reeds passen binnen het budget.

Het lijkt eerder opportuun om een plan uit te werken voor de lange termijn voor welke doelen ikv gehandicaptenzorg het geld zal worden aangewend.

Voor de financieel beheerder kadert dit eerder binnen een investeringsplan dan voor kleine exploitatieuitgaven die nu reeds kunnen binnen het budget.

Daarnaast wil de financieel beheerder ook de aandacht vestigen op de negatieve interesten die het OCMW nu reeds betaalt op deze spaarrekening.

Het lijkt aangewezen om hier een knoop in door te hakken zodat de middelen op een andere rekening kunnen veilig stellen.

Financiële gevolgen

Het bedrag op 05/03/2021 bedraagt €159.439,60 op de spaarrekening.

Het bedrag moet via een budgetwijziging voorzien worden in het budget van 2021.

De grootte van het bedrag is te bepalen door de raad. Het bedrag moet worden voorzien bij een aanpassing meerjarenplan.

 

 

 

Besluit

 

Met algemene stemmen.

 

Artikel 1:

De raad voor maatschappelijk welzijn besluit dat van het Legaat Etienne jaarlijks € 1500 voorzien zal worden om individuele of collectieve acties te financieren voor personen met een handicap. Dit vanaf 2021.

 

Artikel 2:

De raad voor maatschappelijk welzijn besluit dat wanneer er overgegaan wordt tot een aankoop van patrimonium kan bekeken worden of de op dat moment resterende middelen van het Legaat Etienne kunnen aangewend worden voor het meefinancieren van de aankoop.

 

 

Publicatiedatum: 19/05/2021