Drogenbos

Raad voor maatschappelijk welzijn van 15/03/2021

Tegenwoordig:

 

Valérie Cogels

Voorzitter;

Elisabeth van Gelder, Jean-Claude Zoao, Nassima Ahmed, Valérie Van Berlamont, Marc Motmans, Jean-Luc Mazy en Michelle Prins

Raadsleden;

Stephanie Walravens

Algemeen directeur wnd.;

 

Afwezig:

 

Alexis Calmeyn

Burgemeester;

Josiane D'Hont

Raadslid;

Sonja Dedoncker

Algemeen directeur;

 

 

Overzicht punten

 

Raad voor maatschappelijk welzijn van 15/03/2021

Goedkeuring notulen - raad van 15/02/2021

 

Juridische grond

De organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.

 

Feiten en context

De notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van 15 februari 2021 dienen goedgekeurd te worden.

Financiële gevolgen

Dit besluit heeft geen financiële gevolgen voor het OCMW.

 

Visum

Niet van toepassing

 

 

 

Besluit

 

Met algemene stemmen.

 

Enig artikel:

Goedkeuring van de notulen openbaar en besloten gedeelte van de raad voor maatschappelijk welzijn van 15 februari 2021.

 

 

Publicatiedatum: 23/04/2021
Overzicht punten

 

Raad voor maatschappelijk welzijn van 15/03/2021

Collectieve composthoop - goedkeuring projectvoorstel en locatie

 

Juridische grond

De organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.

Het principieel akkoord van de raad voor maatschappelijk welzijn van 10 december 2020 om een collectieve composthoop op te starten.

 

Feiten en context

Een projectvoorstel werd uitgewerkt (zie projectfiche in bijlage).

 

Het projectvoorstel werd besproken met Intradura. De belangrijkste raad die zij meegaven, is:

         Dat men de composthoek niet enkel als iets mag inrichten waar men zijn groenafval goedkoop kwijt kan.

         Voor het welslagen van het project is het best dat men aan het composteerverhaal ook een sociaal gebeuren/activiteit aankoppelt, zodat mensen dit niet enkel zien als een verplaatsing om hun groenafval te dumpen.

         Om sluikstorten te vermijden is het best om de aanvoer van groenafval enkel op bepaalde momenten te laten doorgaan (vast moment in de week), onder toezicht van de compostmeesters. De compostsite zal afgesloten worden. In het voorjaar kan er een workshop gegeven worden door VLACO (tweetalig) voor de vrijwilligers. Op deze manier zullen zij genoeg kennis vergaren om het project zelfstandig te trekken.

Reeds 1 persoon heeft gereageerd op het artikel in de info Drogenbos.

 

Intradura bekeek ook de mogelijke locaties.

Er werd vooral gekeken welk sociaal gebeuren/ activiteit aan welke locatie kan worden gekoppeld. En welke locatie het meeste gebruikers zal aanspreken.

 

1) Moeras/hondenloopweide:

         Voordelen:

Inwoners kunnen wandeling in moeras maken, of hun hond loslaten in de hondenloopweide, en tegelijkertijd hun groenafval weg brengen.

Men kan er buurttuintjes voorzien waar de compost gebruikt kan worden.

         Nadelen:

Afgelegen veel kans op sluikstorten.

Perceel hondenloopweide is van museum.

 

2) Zone achter Regenboog/ buurtrestaurant

         Voordelen:

Inwoners kunnen op woensdagmiddag naar het buurtrestaurant gaan eten en hun emmertje met groenafval meennemen.

Intradura denkt dat het project het meeste slaagkans heeft op deze locatie.

Het groenafval van het buurtrestaurant kan hier ook verwerkt worden tot compost.

Er kunnen plantbakken met kruiden geplaatst worden die gebruikt kunnen worden in het restaurant. Compost kan hiervoor gebruikt worden.

 

De zone achter het buurtrestaurant lijkt het meest geschikt, omdat men hier een groot aantal mensen mee bereikt, er veel sociale controle is, en er ruimte is voor verdere uitbouw.

 

Te bepalen:

         locatie

         openingsuren

woensdag en 1 dag in het weekend? Zal afhankelijk zijn van beschikbaarheid compostmeester.

 

Adviezen

Het advies van het GOMAT de dato 25 februari 2021 om na te gaan of de kruidentuin aan hoeve Felix Deboeck ook als locatie kan gebruikt worden voor het inrichten van een composthoop. Het inrichten van een composthoop past bij het beeld van een hoeve en hierdoor worden ook mogelijke klachten van geurhinder en ratten beperkt/vermeden. Gemeente is eigenaar.

Daarnaast is er ook het voorstel om aan het project de mogelijkheid te koppelen om inwoners, die beschikken over een tuin, via de groepsaankoop van Intradura een compostvat te laten kopen. Zij zouden de mogelijkheid moeten krijgen om deel te nemen aan de workshops zodat zij zelf een goede composthoop kunnen opstarten.

Financiële gevolgen

De nodige middelen dienen voorzien te worden via een budgetwijziging.

 

Te voorzien budget:

 

4 Compostbakken (via groepsaankoop Intradura)

€ 280

Afsluiting compostsite

€ 2000

Infobord

€ 100

Materiaal compostmeester (riek, schop, compostpook, laarzen)

€ 260

100 emmertjes voor vervoer afval inwoners naar compostsite

€ 510

Kruidenbakken (evt in latere fase)

€ 150

Workshops

VLACOkrediet gemeente (akkoord nog te bekomen)

Totaal

€ 3300

 

Visum

Niet van toepassing

 

 

 

Besluit

 

Met algemene stemmen.

 

Artikel 1:

Akkoord met het projectvoorstel buurtcomposteren.

 

Artikel 2:

Als locatie voor de compostsite wordt gekozen: Hoeve Felix Deboeck. Het akkoord voor gebruik locatie zal gevraagd worden aan het college van burgemeester en schepenen.

 

Artikel 3:

Openingsuren van de compostsite: woensdag tijdens buurtrestaurant en 1 dag in het weekend.

 

Artikel 4:

Voor de organisatie van de workshops zal aan het college van burgemeester en schepenen een akkoord gevraagd worden voor het gebruik van het VLACOkrediet.

 

 

Publicatiedatum: 23/04/2021
Overzicht punten

 

Raad voor maatschappelijk welzijn van 15/03/2021

Grond Grote Baan Beersel - Besluit

 

 

 Dit punt werd uitgesteld met als reden: Nog geen antwoord ontvangen van VLM over het ten laste nemen van de kosten.

 

 

 

Publicatiedatum: 23/04/2021
Overzicht punten

 

Raad voor maatschappelijk welzijn van 15/03/2021

Samenwerkingsovereenkomst van vzw Dyzo

 

Juridische grond

De organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.

De wet van 2 april 1965 betreffende de ten laste name van de hulp verleend door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

De wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie.

 

Feiten en context

Het verzoek van de sociale dienst van het OCMW van Drogenbos om een samenwerkingsovereenkomst aan te gaan met de vzw Dyzo voor hulp aan zelfstandigen in moeilijkheden op het grondgebied van Drogenbos.

Naar aanleiding van de Coronacrisis komen er meer zelfstandigen naar het OCMW van Drogenbos. Zelfstandigen en hun statuut zijn geen makkelijke materie voor de maatschappelijk werkers en het is zeker van belang alle opties na te kunnen gaan om hen in orde te houden met mutualiteit en uitkeringen. De sociale dienst is hiervoor vragende partij om deze dossiers door de vzw Dyzo te laten opnemen gezien zij de volledige kennis hiervan in huis hebben.

Met de vzw Dyzo kan er een samenwerking opgestart worden en er zijn 3 mogelijkheden:

1)     Geen samenwerking, maar dan moet OCMW beseffen dat de dienstverlening van Dyzo beperkt is tot de ondersteuning van het OCMW per mail en telefoon. Met andere woorden: het OCMW (en niet Dyzo) begeleidt de ondernemer integraal; Dyzo gaat ook niet ter plaatse.

2)     Samenwerking per dossier (250 € all-in): het OCMW betaalt een vergoeding per dossier, Dyzo begeleidt die persoon volledig en koppelt terug naar het OCMW. Zie bijlage 1 voor modelcontract.

3)     All-in samenwerking (jaarlijks forfaitair bedrag afhankelijk van inwonersaantal, als er geopteerd wordt voor een maandelijkse zitdag komt er een forfait van 1.000 euro bij): het OCMW mag onbeperkt beroep doen op de diensten van Dyzo. Dyzo staat volledig in voor de integrale begeleiding van de ondernemer.

 

Hoe zit het contract in elkaar?

- Bij samenwerking per case is het een forfait van 250 € per dossier

- Bij een all-in samenwerking is het 1 euro per 10 inwoners, maar wel met een                                           minimum van 1.000 euro. Met andere woorden:

o Gemeenten onder de 10.000 inwoners betalen altijd 1.000 euro

o Gemeenten boven de 10.000 inwoners betalen in functie van inwonersaantal: vb. 15.642 inwoners is 1.564,2 €, 29.123 inwoners is 2.912,3 €

 

Adviezen

Het advies van de sociale dienst is te opteren voor de full option samenwerkingsovereenkomst zodat de sociale dienst voor de zelfstandigen een beroep kan doen op de dienst Dyzo. Dit komt ten goede van de cliënt. Het aantal inwoners van Drogenbos was op 31/12/2020 5688. Bijgevolg zal het OCMW dus 1000 euro dienen te betalen. Met 4 cliënten zitten we al aan dit bedrag dus het is zeker te verantwoorden.

Financiële gevolgen

De nodige middelen dienen voorzien te worden via een BW.

 

Visum

Niet van toepassing

 

 

 

Besluit

 

Met algemene stemmen.

 

Artikel 1:

De raad is akkoord met het aangaan van een all-in samenwerkingsovereenkomst met de vzw DYZO.

 

Artikel 2:

De dienstverlening van de vzw DYZO zal ter beschikking gesteld worden van alle inwoners van Drogenbos.

 

 

Publicatiedatum: 23/04/2021
Overzicht punten

 

Raad voor maatschappelijk welzijn van 15/03/2021

Covid-19 - laptops voor OCMW-cliënten, principieel akkoord

 

Juridische grond

De organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.

Het Koninklijk besluit van 13 mei 2020 houdende het invoeren van een subsidie "Covid-19" voor de doelgroep van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

 

Feiten en context

Artikel 2,3° van het Koninklijk besluit van 13 mei 2020 houdende het invoeren van een subsidie "Covid-19" voor de doelgroep van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn stelt dat de toelage kan gebruikt worden voor het verlenen van hulp voor digitale ondersteuning met het oog op het bevorderen van het online opstarten van procedures, sociale contacten en onderwijsondersteuning.

 

voorstel: aankoop van refurbished laptops en printers voor OCMW-cliënten. Te betalen met toelage ontvangen via het Koninklijk besluit van 13 mei 2020 houdende het invoeren van een subsidie "Covid-19" voor de doelgroep van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

Drogenbos ontving een bedrag van € 39.089,00, waarvan nog beschikbaar: € 27.069

We voorzien een budget van € 15.000 nodig te hebben.

 

Naast de aankoop van laptops en printers is het ook de bedoeling de mensen digitale vaardigheden bij te brengen. Daarom zouden we willen onderzoeken of het mogelijk is een samenwerking aan te gaan met BEEGO een organisatie die met digicheques werkt. 1 digicheque is gelijk aan 1 uur begeleiding door een student aan huis.

Minimale afname: Opstarten kan vanaf 100 digicheques aan 40 euro incl BTW voor 1 uur assistentie.

 

Gezien dit een initiatief is dat interessant is voor alle inwoners van Drogenbos, willen we bekijken of dit door de gemeente kan georganiseerd worden.

 

Vraag aan raad:

- principieel akkoord om project laptops OCMW cliënten op te starten

- principieel akkoord om in overleg te gaan met de gemeente voor opstart BEEGO begeleiding

- akkoord om het vast bureau te belasten met de verdere uitvoering van het het project

Financiële gevolgen

 

Exploitatiebudget

Bedrag

€ 15.000

Opmerkingen

gebruik maken van subsidie "Covid-19" voor de doelgroep van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn"

 

Visum

Niet van toepassing

 

 

 

Besluit

 

Met algemene stemmen.

 

Artikel 1:

De raad voor maatschappelijk welzijn geeft zijn principieel akkoord om het project laptops OCMW cliënten op te starten.

 

Artikel 2:

De raad voor maatschappelijk welzijn geeft zijn principieel akkoord om in overleg te gaan met de gemeente voor opstart BEEGO begeleiding.

 

Artikel 3:

Het vast bureau wordt gelast met de verdere uitvoering van het project.

 

 

Publicatiedatum: 23/04/2021