Drogenbos

Raad voor maatschappelijk welzijn van 17/05/2021

Tegenwoordig:

 

Valérie Cogels

Voorzitter;

Josiane D'Hont, Elisabeth van Gelder, Jean-Claude Zoao, Valérie Van Berlamont, Jean-Luc Mazy en Michelle Prins

Raadsleden;

Stephanie Walravens

Algemeen directeur wnd.;

 

Afwezig:

 

Alexis Calmeyn

Burgemeester;

Nassima Ahmed en Marc Motmans

Raadsleden;

Sonja Dedoncker

Algemeen directeur;

 

 

Overzicht punten

 

Raad voor maatschappelijk welzijn van 17/05/2021

Goedkeuring notulen - raad 19 april 2021

 

Juridische grond

De organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.

 

Feiten en context

De notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van 19 april 2021 dienen goedgekeurd te worden.

Financiële gevolgen

Dit besluit heeft geen financiële gevolgen voor het OCMW.

 

Visum

Niet van toepassing

 

 

 

Besluit

 

Met algemene stemmen.

 

Enig artikel:

Goedkeuring van de notulen openbaar en besloten gedeelte van de raad voor maatschappelijk welzijn van 19 april 2021.

 

 

Publicatiedatum: 21/06/2021
Overzicht punten

 

Raad voor maatschappelijk welzijn van 17/05/2021

Algemene vergadering Haviland - 16 juni 2021

 

Juridische grond

De organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.

Artikel 432 van het Decreet Lokaal Bestuur dat de organisatie regelt van de algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging.

Artikel 432 van het Decreet Lokaal Bestuur dat bepaalt dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient herhaald te worden voor elke vergadering.

De artikelen 77 en 78 van het Decreet Lokaal Bestuur die de bevoegdheden van de OCMW-raad bepaalt.

De OCMW-raadsbeslissing dd 25 februari 2019 waarbij de effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger werd aangeduid.

 

Feiten en context

De oproepingsbrief van 02 april 2021 tot de buitengewone algemene vergadering van Haviland Intercommunale van 16 juni 2021 met de volgende punten:

1)     Hybride vorm van vergaderen AV d.d. 16 juni 2021: goedkeuring;

2)     Notulen van de buitengewone algemene vergadering van 16 december 2020: goedkeuring (een exemplaar van deze notulen werd per brief op 21 december 2020 aan de deelnemers bezorgd);

3)     Verslag der activiteiten van het afgelopen boekjaar 2020;

4)     Jaarrekening 2020 met balans, resultatenrekening, sociale balans per 31 december 2020, het voorstel van bestemming van het resultaat en toelichting: goedkeuring (art.41);

5)     Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2020: goedkeuring (art.41);

6)     Verslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2020: goedkeuring (art.41);

7)     Bestuur: kwijting aan bestuurders, commissaris (art. 34);

8)     Vaststelling resultaatsbestemming (art. 41);

9)     Voorstel statutenwijziging: goedkeuring (art. 38);

10)Verlenen volmacht aan notaris Frederika Lens om over te gaan tot de coördinatie van de statuten: goedkeuring (art. 38);

11)Varia.

Financiële gevolgen

Dit besluit heeft geen financiële gevolgen voor het OCMW.

 

Visum

Niet van toepassing

 

 

 

Besluit

 

Met algemene stemmen.

 

Artikel 1:

De agendapunten van de gewone algemene vergadering van Haviland Intercommunale dd. 16 juni 2021 worden goedgekeurd.

 

Artikel 2:

De vertegenwoordiger van het OCMW is gemandateerd om de agendapunten op de gewone algemene vergadering van Haviland Intercommunale dd. 16 juni 2021 goed te keuren.

 

Artikel 3:

Het vast bureau wordt gelast met de uitvoering van dit besluit.

 

 

Publicatiedatum: 21/06/2021
Overzicht punten

 

Raad voor maatschappelijk welzijn van 17/05/2021

Jaarrapport 2021 - kennisname

 

 

 

 

 

Publicatiedatum: 21/06/2021
Overzicht punten

 

Raad voor maatschappelijk welzijn van 17/05/2021

Verkoop woningen Marie Collart - goedkeuring verkoopsvoorwaarden

 

Juridische grond

De organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.

Het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 26 oktober 2020 om over te gaan tot de individuele verkoop van de woningen gelegen Marie Collartstraat.

Het besluit van het vast bureau van 22 december 2020 om de verkoop van de woningen te organiseren via een fysieke openbare verkoop.

het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 15 februari 2021 om enkel particulieren toe te laten tot de openbare verkoop van de woningen Marie Collartstraat 84, 86, 88, 90.

 

Feiten en context

Het ontwerp van verkoopsvoorwaarden dient goedgekeurd te worden.

Financiële gevolgen

Dit besluit heeft geen financiële gevolgen voor het OCMW.

 

Visum

Niet van toepassing

 

 

 

Besluit

 

Met algemene stemmen.

 

Artikel 1:

Goedkeuring van ontwerp verkoopsvoorwaarden mits toevoeging van Sonja Dedoncker als vertegenwoordiger van het OCMW Drogenbos.

 

Artikel 2:

Er zal bij de notaris bevraagd worden of in deze verkoopsvoorwaarden dient opgenomen te worden dat de verkoop niet kan doorgaan indien de biedingen onder de schattingsprijs zijn. Indien noodzakelijk, zal dit opgenomen worden in de verkoopsvoorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 21/06/2021