Drogenbos

Gemeenteraad van 25/02/2021

Tegenwoordig:

 

Philippe Queroles

Voorzitter;

Alexis Calmeyn

Burgemeester;

Myriam Claessens, Nahyd Meskini en José Lefever

Schepenen;

Grégory Boen, Jean Paul Grenier, Sonia Ericx, Steve Roobaert, Sabrina Pauwels, Francis Dons, Cindy Ceuleers, André De Maere, François Dussart, Myriam Essiaf en Jonathan Adriaens

Raadsleden;

Sonja Dedoncker

Algemeen directeur;

 

Afwezig:

 

Marc Vettori

Schepen;

 

Raadslid Jean Paul Grenier vervoegt de vergadering vanaf punt 2.

 

 

Overzicht punten

 

Gemeenteraad van 25/02/2021

Goedkeuring notulen gemeenteraad  dd. 21 januari 2021

 

Juridische grond

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, en latere wijzigingen.

Financiële gevolgen

Dit besluit heeft geen financiële gevolgen voor het gemeentebestuur.

 

Visum

Niet van toepassing

 

 

 

Besluit

14 stemmen voor: Alexis Calmeyn, Myriam Claessens, Nahyd Meskini, Philippe Queroles, Grégory Boen, Sonia Ericx, Steve Roobaert, Sabrina Pauwels, Francis Dons, Cindy Ceuleers, André De Maere, François Dussart, Myriam Essiaf en Jonathan Adriaens

1 onthouding: José Lefever

 

Enig artikel:

De notulen van de gemeenteraad en het zittingsverslag dd. 21 januari 2021 worden goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 22/03/2021
Overzicht punten

 

Gemeenteraad van 25/02/2021

Besluit: Bekrachtiging burgemeesterbesluit en protocol

 

Juridische grond

De Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988, meer bepaald de artikelen 133, 134 §1 en 135 §2 ;

 

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur;

 

Het decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid (verder preventiedecreet genoemd);

 

Adviezen

 

Het advies van Filip Haesen dd.  22 januari 2021 omtrent het protocol 'handhaving van verplichte quarantaine en isolatie'.

 

 

Argumentatie

Het burgemeesterbesluit van 19 januari 2021 betreffende de controle en handhaving van de quarantaineverplichting m.h.o. op de beheersing en bestrijding van de COVID-19 pandemie.

 

Artikel 47/1 van het preventiedecreet bepaalt dat de lokale besturen instaan voor de controle en de handhaving van deze quarantaine- en isolatieverplichtingen.

 

Omdat voorgaande ook betrekking heeft op personen die tijdens de kerstvakantie in het buitenland verbleven, is enkel verder uitstel om aan controle en handhaving te doen onaanvaardbaar. De urgentie en het risico voor de volksgezondheid die het coronavirus COVID-19 met zich meebrengt voor de Belgische bevolking, met inbegrip van de inwoners en bezoekers van onze gemeente, verplichten mij als burgemeester onmiddellijk de nodige stappen te nemen - in het bijzonder het ondertekenen van het gebruikersprotocol en het organiseren van de controle en handhaving - om de openbare gezondheid in het algemeen, en de gezondheid van de bezoekers en de inwoners van onze gemeente in het bijzonder, op een adequate manier te vrijwaren. Het ondertekenen van het gebruikersprotocol, dat gesloten wordt tussen de gemeente en het Agentschap Zorg en Gezondheid, is essentieel om de quarantaineverplichting op lokaal niveau te kunnen controleren en handhaven, om op die manier de verdere verspreiding van het COVID-19 virus tot een minimum te beperken.

 

 

Financiële gevolgen

Dit besluit heeft geen financiële gevolgen voor het gemeentebestuur.

 

 

Visum

Niet van toepassing

 

 

 

Besluit

14 stemmen voor: Alexis Calmeyn, Myriam Claessens, Nahyd Meskini, José Lefever, Philippe Queroles, Jean Paul Grenier, Sonia Ericx, Steve Roobaert, Sabrina Pauwels, Francis Dons, Cindy Ceuleers, André De Maere, François Dussart en Myriam Essiaf

2 onthoudingen: Grégory Boen en Jonathan Adriaens

 

Artikel 1:

Het besluit van de burgemeester betreffende de controle en handhaving van de quarantaineverplichting m.h.o. op de beheersing en bestrijding van de COVID-19 pandemie, zoals als bijlage toegevoegd, met voornoemd protocol worden bekrachtigd door de gemeenteraad.

 

 

Publicatiedatum: 22/03/2021
Overzicht punten

 

Gemeenteraad van 25/02/2021

Besluit: Invoering van de stadstol in Brussel Hoofdstedelijk Gewest

 

 

Dit punt werd uitgesteld met als reden: Dit punt dient besproken te worden tijdens de plenaire vergadering op 03/03/2021.

 

 

 

Publicatiedatum: 22/03/2021
Overzicht punten

 

Gemeenteraad van 25/02/2021

Besluit: Aanduiding vertegenwoordigers PEVA De Krabbers

 

Juridische grond

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, meer bepaald artikel 245 tot en met artikel 247;

 

De wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen;

 

Feiten en context

Het besluit van de gemeenteraad houdende de aanduiding van vertegenwoordigers voor PEVA-VZW De Krabbers  op datum van 21 maart 2019.

 

Het besluit van de gemeenteraad houdende de aanduiding van vertegenwoordigers voor PEVA-VZW De Krabbers op datum van 7 februari 2019 waarbij Nicolas Honoré werd opgedragen als vertegenwoordiger voor de fractie UF in de Raad van Bestuur van PEVA-VZW De Krabbers.

 

De algemene vergadering van PEVA-VZW De Krabbers van 29 april 2019 waarbij Nicolas Honoré wordt aangeduid als lid van de Raad van Bestuur.

 

De aktename door de gemeenteraad van 19 november 2020 van het ontslag van dhr.  Nicolas Honoré.

 

 

Argumentatie

In overweging nemende dat er een nieuw lid voor de fractie UF dient voorgedragen te worden, vanuit de gemeenteraad, om te zetelen als lid van de Raad van Bestuur;

 

In overweging nemende dat de fractie UF, dhr. Adriaens Jonathan aanduidt, als  vertegenwoordiger van de fractie UF om te zetelen als lid van de Raad van Bestuur in PEVA-VZW De Krabbers.

Financiële gevolgen

Dit besluit heeft geen financiële gevolgen voor het gemeentebestuur.

 

Visum

Niet van toepassing

 

 

 

Besluit

Na geheime stemming:

7 stemmen voor

9 onthoudingen

 

Artikel 1:

Voor de Raad van Bestuur wordt, vanuit de fractie UF, dhr. Adriaens Jonathan  als vertegenwoordiger aangeduid binnen de Raad van Bestuur van PEVA-VZW De Krabbers.

 

 

Publicatiedatum: 22/03/2021
Overzicht punten

 

Gemeenteraad van 25/02/2021

Besluit: Gebruik Sporthall zomer 2021 door PEVA De Krabbers

 

Juridische grond

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.

 

Feiten en context

Het verzoek van de vzw-PEVA De Krabbers om in juli en augustus 2021 een aantal activiteiten te mogen organiseren in de Sporthall.

 

Wegens het vernieuwen van de turnzaal van de Franstalige gemeentelijke school, zal de

speelpleinwerking De Krabbers volgende zomer zijn opvang moeten verplaatsen naar de

Nederlandstalige school. Deze school beschikt niet over een turnzaal.

 

Adviezen

/

 

Argumentatie

Een aantal leden van het college van burgemeester en schepenen wensen de activiteiten van De Krabbers in juli en augustus 2021 te laten doorgaan in de Sporthall.

Financiële gevolgen

Dit besluit heeft geen financiële gevolgen voor het gemeentebestuur.

 

Visum

Niet van toepassing

 

 

 

Besluit

16 stemmen voor: Alexis Calmeyn, Myriam Claessens, Nahyd Meskini, José Lefever, Philippe Queroles, Grégory Boen, Jean Paul Grenier, Sonia Ericx, Steve Roobaert, Sabrina Pauwels, Francis Dons, Cindy Ceuleers, André De Maere, François Dussart, Myriam Essiaf en Jonathan Adriaens

 

Enig artikel:

Het college van burgemeester en schepenen schrijft de vzw-PEVA Sporthall aan betreffende het gebruik van de Sporthall tijdens juli en augustus 2021 door de vzw-PEVA De Krabbers.

 

 

Publicatiedatum: 22/03/2021
Overzicht punten

 

Gemeenteraad van 25/02/2021

Besluit: Buurtrestaurant - opstart feitelijke vereniging

 

Juridische grond

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.

 

Feiten en context

Er werd reeds informeel gesproken om het buurtrestaurant ook te laten evolueren naar een feitelijke vereniging zoals het repair café. Administratief werd alles in orde gebracht en vanaf 1 maart 2021 zou het buurtrestaurant functioneren onder de vorm van een feitelijke vereniging.

 

In de statuten van de feitelijke vereniging werd een clausule verwerkt dat er op regelmatige basis een rapportering dient te gebeuren naar het vast bureau en het college van burgemeester en schepenen:

"De verantwoordelijke financiën stelt minimaal 1keer per jaar de volledige boekhoudkundige balans voor aan alle vertegenwoordigers en vrijwilligers.

De verantwoordelijke financiën maakt om de zes maanden een financieel overzicht over aan het vast bureau van het OCMW en het college van burgemeester en schepenen."

 

Volgende clausule werd ook verwerkt in de statuten voor wat betreft de algemene werking: "De werking van de feitelijke vereniging ‘Buurtrestaurant Drogenbos’ zal op regelmatige basis (minimaal 1 keer per jaar) door het OCMW en het gemeentebestuur geëvalueerd worden. Indien de werking (financieel beheer, doel/visie, naleven veiligheidsvoorschriften agentschap

voedselveiligheid, …) negatief geëvalueerd wordt, zullen OCMW en gemeentebestuur de

activiteiten van het ‘Buurtrestaurant Drogenbos’ terug in eigen beheer nemen."

Financiële gevolgen

Dit besluit heeft geen financiële gevolgen voor het gemeentebestuur.

 

Visum

Niet van toepassing

 

 

 

Besluit

9 stemmen voor: Alexis Calmeyn, Myriam Claessens, José Lefever, Philippe Queroles, Sonia Ericx, Sabrina Pauwels, Francis Dons, Cindy Ceuleers en André De Maere

7 stemmen tegen: Nahyd Meskini, Grégory Boen, Jean Paul Grenier, Steve Roobaert, François Dussart, Myriam Essiaf en Jonathan Adriaens

 

Enig artikel:

Akkoord om een feitelijke vereniging buurtrestaurant Drogenbos op te richten.

 

 

Publicatiedatum: 22/03/2021
Overzicht punten

 

Gemeenteraad van 25/02/2021

Besluit: Erfpachtovereenkomst HS-cabine (projectgrond PPS)

 

Juridische grond

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.

Wet van 10 januari 1824 over het recht van erfpacht.

 

Feiten en context

De privaat-publieke samenwerking voor de ontwikkeling van het centrum werd goedgekerud door de gemeenteraad in zitting van 21 december 2017.

 

De hoogspanningscabine wordt voorzien wordt op gemeente-eigendom ten behoeve van het PPS project.

 

De hoogspanningscabine wordt voorzien in de openbare tuinzone, op minstens 2m van de perceelsgrenzen, conform de afgeleverde omgevingsvergunning OMV_2020056004.

 

In het geval dat de schuld voortvloeiend uit de voorliggende erfpacht niet onmiddellijk (volledig) bij het verlijden van de akte voldaan wordt, is de hypotheekbewaarder - overeenkomstig artikel 35 van de Hypotheekwet - normaal gezien gebonden om van deze openstaande schuldvordering(en) ambtshalve een hypothecaire inschrijving te nemen in zijn registers.

 

Deze inschrijving biedt de gemeente Drogenbos een zekerheid omtrent de latere betaling ervan. Achteraf handlichting bekomen van deze inschrijving brengt evenwel kosten met zich mee.

 

Hoewel deze erfpacht kosteloos wordt gesloten en er dus geen openstaande schuld zal zijn, wordt voorzichtigheidshalve gevraagd om de hypotheekbewaarder van deze specifieke plicht te ontslaan.

 

 

 

 

Financiële gevolgen

Dit besluit heeft geen financiële gevolgen voor het gemeentebestuur.

 

Alle kosten van deze voorlopige erfpachtovereenkomst en van de authentieke akte zijn ten laste van de erfpachter.

 

Visum

Niet van toepassing

 

 

 

Besluit

9 stemmen voor: Alexis Calmeyn, Myriam Claessens, José Lefever, Philippe Queroles, Sonia Ericx, Sabrina Pauwels, Francis Dons, Cindy Ceuleers en André De Maere

7 stemmen tegen: Nahyd Meskini, Grégory Boen, Jean Paul Grenier, Steve Roobaert, François Dussart, Myriam Essiaf en Jonathan Adriaens

 

Artikel 1:

De gemeenteraad keurt het ontwerp van de onderhandse erfpachtovereenkomst goed en geeft de goedkeuring om de erfpachtovereenkomst te sluiten met Iverlek in functie van de geplande hoogspanningscabine en de omschrijving van de ondergrondse erfdienstbaarheid voor de leidingen naar de cabine over gemeente-eigendom.

 

Artikel 2:

Notaris Hendrik Schavemaker, met kantoor te 1620 Drogenbos - Kuikenstraat 36, wordt aangesteld om de authentieke akte van deze overeenkomst te verlijden.

 

Artikel 3:

Ontslaat de hypotheekbewaarder ervan enige ambtshalve inschrijving te nemen bij het overschrijven van de erfpachtovereenkomst in zijn registers.

 

 

Publicatiedatum: 22/03/2021