Drogenbos

Gemeenteraad van 21/01/2021

Tegenwoordig:

 

Philippe Queroles

Voorzitter;

Alexis Calmeyn

Burgemeester;

Myriam Claessens, Nahyd Meskini, José Lefever en Marc Vettori

Schepenen;

Grégory Boen, Jean Paul Grenier, Sonia Ericx, Steve Roobaert, Sabrina Pauwels, Francis Dons, Cindy Ceuleers, André De Maere, François Dussart, Myriam Essiaf en Jonathan Adriaens

Raadsleden;

Sonja Dedoncker

Algemeen directeur;

 

Raadslid Cindy Ceuleers verlaat de vergadering vanaf punt 6.

Raadslid Cindy Ceuleers vervoegt de vergadering vanaf punt 10.

 

 

Overzicht punten

 

Gemeenteraad van 21/01/2021

Kennisname project collectieve composthoop

 

 

Publicatiedatum: 27/01/2021
Overzicht punten

 

Gemeenteraad van 21/01/2021

Goedkeuring notulen gemeenteraad  dd. 10 december 2020

 

Besluit

17 stemmen voor: Alexis Calmeyn, Myriam Claessens, Nahyd Meskini, José Lefever, Marc Vettori, Philippe Queroles, Grégory Boen, Jean Paul Grenier, Sonia Ericx, Steve Roobaert, Sabrina Pauwels, Francis Dons, Cindy Ceuleers, André De Maere, François Dussart, Myriam Essiaf en Jonathan Adriaens

 

Enig artikel:

De notulen van de gemeenteraad en het zittingsverslag dd. 10 december 2020 worden goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 27/01/2021
Overzicht punten

 

Gemeenteraad van 21/01/2021

Besluit: Belastingreglement op de aanvullende personenbelasting -

aanslagjaar 2021

 

Besluit

10 stemmen voor: Alexis Calmeyn, Myriam Claessens, José Lefever, Marc Vettori, Philippe Queroles, Sonia Ericx, Sabrina Pauwels, Francis Dons, Cindy Ceuleers en André De Maere

3 stemmen tegen: Grégory Boen, François Dussart en Jonathan Adriaens

4 onthoudingen: Nahyd Meskini, Jean Paul Grenier, Steve Roobaert en Myriam Essiaf

 

Artikel 1.

Voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 wordt een aanvullende belasting gevestigd ten laste van de rijksinwoners die belastbaar zijn in de gemeente op 1 januari van het aanslagjaar.

 

Artikel 2.

De belasting voor het aanslagjaar 2021 wordt vastgesteld op 7% van de overeenkomstig artikel 466 van het wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 berekende grondslag voor hetzelfde aanslagjaar. Deze belasting wordt gevestigd op basis van het inkomen dat de belastingplichtige heeft verworven in het aan het aanslagjaar voorafgaande jaar.

 

Artikel 3.

De vestiging en de inning van de gemeentelijke belasting gebeuren door toedoen van de Vlaamse Belastingdienst.

 

Artikel 4.

Dit besluit treedt heden in werking en vervangt alle voorgaande raadsbeslissingen en aanvullende amendementen hieromtrent.

 

Artikel 5.

Dit reglement wordt bekendgemaakt op de gemeentelijke website, met vermelding van zowel de datum waarop het werd aangenomen als de datum waarop het op de webtoepassing bekendgemaakt werd.

De toezichthoudende overheid wordt op de hoogte gebracht van deze bekendmaking.

 

 

Publicatiedatum: 27/01/2021
Overzicht punten

 

Gemeenteraad van 21/01/2021

Besluit: Belastingreglement gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing - aanslagjaar 2021

 

Besluit

15 stemmen voor: Alexis Calmeyn, Myriam Claessens, Nahyd Meskini, José Lefever, Marc Vettori, Philippe Queroles, Grégory Boen, Jean Paul Grenier, Sonia Ericx, Steve Roobaert, Sabrina Pauwels, Francis Dons, Cindy Ceuleers, André De Maere en Myriam Essiaf

1 stem tegen: François Dussart

1 onthouding: Jonathan Adriaens

 

Artikel 1.

Voor het aanslagjaar 2021 worden ten bate van de gemeente 724 opcentiemen geheven op de onroerende voorheffing.

 

Artikel 2.

De vestiging en de inning van de gemeentebelasting gebeuren door toedoen van de Vlaamse Belastingdienst.

 

Artikel 3.

Dit reglement wordt bekendgemaakt op de gemeentelijke website, met vermelding van zowel de datum waarop het werd aangenomen als de datum waarop het op de webtoepassing bekendgemaakt werd.

De toezichthoudende overheid wordt op de hoogte gebracht van deze bekendmaking.

 

 

Publicatiedatum: 27/01/2021
Overzicht punten

 

Gemeenteraad van 21/01/2021

Besluit: Raamovereenkomst - serververnieuwing - Goedkeuring gunning en lastvoorwaarden

 

Besluit

17 stemmen voor: Alexis Calmeyn, Myriam Claessens, Nahyd Meskini, José Lefever, Marc Vettori, Philippe Queroles, Grégory Boen, Jean Paul Grenier, Sonia Ericx, Steve Roobaert, Sabrina Pauwels, Francis Dons, Cindy Ceuleers, André De Maere, François Dussart, Myriam Essiaf en Jonathan Adriaens

 

Artikel 1:

Het bestek met nr. Prov_VB-RCHW2016-Selectie-F03_0 en de raming voor de opdracht “Raamovereenkomst - serververnieuwing”, opgesteld door de ontwerper, Provincie Vlaams-Brabant, Provincieplein 1 te 3010 Leuven worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt 99.173,55 € excl. btw of 120.000,00 € incl. 21% btw.

 

Artikel 2:

Gemeente Drogenbos wordt gemandateerd om de procedure te voeren en in naam van OCMW bij de gunning van de opdracht op te treden.

 

Artikel 3:

In geval van een juridisch geschil omtrent deze overheidsopdracht, is elk deelnemend bestuur mee verantwoordelijk voor alle mogelijke kosten in verhouding tot zijn aandeel in de opdracht.

 

Artikel 4:

Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de deelnemende besturen.

 

Artikel 5:

Deze opdracht wordt gegund aan SIMAC NV, Arthur De Coninckstraat 5 te 3070 Kortenberg, tegen het nagerekende offertebedrag van 97.583,67 € excl. btw of 118.076,24 € incl. 21% btw, via de raamovereenkomst die Gemeente Drogenbos sloot op basis van het bestek met nummer Prov_VB-RCHW2016-Selectie-F03_0.

 

Artikel 6:

Voor de uitrol van de serververnieuwing zal de oude serverinfrastructuur drie maanden extra zal gehuurd worden dit komt neer op een bedrag van 3.404,64 € (inclusief BTW). Hiervoor zal een bestelbon opgemaakt worden naar Remmicom.

 

Artikel 7:

De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr. Prov_VB-RCHW2016-Selectie-F03_0.

 

Artikel 8:

De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in het investeringsbudget van 2021, op budgetcode 0119-01/24600000/BESTUUR/CBS/0/IP-GEEN (ACT-9).

 

 

Publicatiedatum: 27/01/2021
Overzicht punten

 

Gemeenteraad van 21/01/2021

Besluit: Beheersovereenkomst gebruik gronden - Weidestraat

 

Besluit

17 stemmen voor: Alexis Calmeyn, Myriam Claessens, Nahyd Meskini, José Lefever, Marc Vettori, Philippe Queroles, Grégory Boen, Jean Paul Grenier, Sonia Ericx, Steve Roobaert, Sabrina Pauwels, Francis Dons, Cindy Ceuleers, André De Maere, François Dussart, Myriam Essiaf en Jonathan Adriaens

 

Artikel 1:

 

De gemeenteraad gaat akkoord met het afsluiten van een Beheersovereenkomst voor het gebruik van gronden en de voorwaarden hieraan verbonden (zie bijlage) voor de percelen kadastraal gekend als;Drogenbos 1ste afdeling Drogenbos, sectie B nrs. 93V11, 93E10 en 93A12.

 

 

Artikel 2:

 

Een uittreksel van de beslissing zal aan het Agentschap Wegen en Verkeer - Team Patrimonium worden bezorgd.

 

 

Publicatiedatum: 27/01/2021
Overzicht punten

 

Gemeenteraad van 21/01/2021

Besluit Concessie- & Samenwerkingsovereenkomst

Infano 2021 - Goedkeuring.

 

Besluit

16 stemmen voor: Alexis Calmeyn, Myriam Claessens, Nahyd Meskini, José Lefever, Marc Vettori, Philippe Queroles, Grégory Boen, Jean Paul Grenier, Sonia Ericx, Steve Roobaert, Sabrina Pauwels, Francis Dons, André De Maere, François Dussart, Myriam Essiaf en Jonathan Adriaens

 

Artikel 1:

De gemeenteraad keurt de nieuwe concessieovereenkomst, zoals in bijlage

opgenomen, goed.

 

Artikel 2:

De gemeenteraad keurt de nieuwe samenwerkingsovereenkomst, zoals in

bijlage opgenomen, goed.

 

Artikel 3 :

De gemeenteraad maakt deze beslissing over aan Infano VZW, de financiële dienst, de

financieel directeur en de toezichthoudende overheid.

 

 

Publicatiedatum: 27/01/2021
Overzicht punten

 

Gemeenteraad van 21/01/2021

Motie UF - Voorstel tot aanpassing voor de invoering van de blauwe zone in Drogenbos + Amendement GO1620  + Amendement Drogenbos Plus

 

Besluit

17 stemmen voor: Alexis Calmeyn, Myriam Claessens, Nahyd Meskini, José Lefever, Marc Vettori, Philippe Queroles, Grégory Boen, Jean Paul Grenier, Sonia Ericx, Steve Roobaert, Sabrina Pauwels, Francis Dons, Cindy Ceuleers, André De Maere, François Dussart, Myriam Essiaf en Jonathan Adriaens

 

UF VERZOEKT de gemeenteraad van Drogenbos van 21/01/2021:

 

1) HEROPEN van het debat over de invoering van de parkeerkaart;

2) Rekening houden met de volgende wijzigingen:

         de overgangsmaatregel voor de toepassing van de bewonerskaart tot juni 2021 uit te breiden om een aanvaardbare oplossing te vinden voor de klachten van de inwoners;

         de mogelijkheid voor de inwoners van Drogenbos om een derde bewonerskaart te hebben tegen een tarief van 175 EUR;

         de leden van het College te verzoeken de huidige infrastructuur aan te passen en te verbeteren door in het plan de toevoeging in elke wijk een referentieparkeerplaats te voorzien en zo een alternatief te bieden voor bewoners, bedrijven en tijdelijke bezoekers als het noodzakelijk wordt een grote toename van het aantal geparkeerde voertuigen (evenementen, plaatselijke bouwplaatsen, enz.) te beteugelen ;

         De parkeerperiode van de blauwe schijf te verlengen naar 3 uur in plaats van 2 uur.

 

Interventie en amendementen go1620 op de gemeenteraad van 21/01/2021

 

Beste collega’s,

Beste inwoners,

 

Parkeren in Drogenbos, het is een probleem voor velen onder ons, en voor onze familie en vrienden die op bezoek komen.

Een goed uitgewerkte oplossing ligt hem in de invoering van een blauwe zone, gecombineerd met bewonerskaarten. Prima, daar waren we het in 2016 al over eens toen ik nog schepen was.

Maar wat hier door dit college op de inwoners van Drogenbos werd afgevuurd niet echt getuigd van een goed bestuur. Wij hebben 4 opmerkingen/vaststellingen en 4 suggesties:

 

1. Ongelukkige communicatie: laat het ons op zijn minst “zeer verwarrend” noemen, een A4 van de gemeente, de week erna een document van een privé firma, op FB wordt door de schepen nog andere informatie gegeven. Inwoners doen hun aanvraag in het Nederlands, krijgen antwoorden in het Frans, en omgekeerd.

 

2. Een blauwe zone van 2u dat vindt men in de winkelstraat van Knokke, niet in de woonwijken van Drogenbos:

         Kan u zich inbeelden: u ontvangt vrienden of familie, na 1u30 moet u al op uw horloge kijken want na 2 uur dient uw bezoek te vertrekken.

         U gaat op restaurant in de gemeente. Een aperitief, een menu, en koffie… dat duurt meestal langer dan 2u.

         Zaal regenboog: U kan de gemeentezaal huren voor een dag, maar na 2u moet iedereen ophuppelen.

         Dit is een echt pest systeem voor de inwoners en de horeca die al zwaar getroffen is in deze coronatijden.

 

3. Een afschaffing van de milieutaks van 100.000eur maar daar komt de parkeertaks van 140.000 EUR

 

15EUR

1 kaart voor 2700 gezinnen

40.500,00

75EUR

2de kaart voor de helft van de gezinnen (2700/2 = 1350 gezinnen)

101.250,00

 

 

141.750,00 EUR

 

 

Wij vinden het niet gepast is om deze belastingdruk op de inwoners van de gemeente te leggen in volle coronatijd.

 

4. Ten slotte hebben we een absoluut en fundamenteel probleem met het favoritisme van dit systeem. Op de commissie werd ons een Blauwe zone aangekondigd in gans de gemeente.

         Maar op Gemeenteraad van december blijkt dat de parking naast de schepen buiten de blauwe zone valt en dus onbeperkt en gratis is (maar wat met de parking van de sporthall, van de tennis, de regenboog?)

         De bedrijvenzone aan de andere kant van de Ring: geen blauwe zone. U bent commerçant of handelaar: max 2 betalende kaarten. U heeft een bedrijf in een bedrijvenzone, geen probleem. Moeten niet betalen. Het is duidelijk waar dit college zijn klemtoon legt: en dat is niet bij onze lokale handelaars.

 

Vandaar dat we zeker de motie van de UF mee zullen ondersteunen met volgende voorstellen/amendementen:

 

1)     Gezien de onduidelijkheden en incoherenties en de meningsverschillen: vraag voor uitstel naar van de invoering naar juni 2021;

2)     Context van invoering is specifiek en gewijzigd sinds 2016, COVID legt zeer veel druk op gezinnen. Wij vragen 1ste kaart gratis en kijken wat de impact is voor de parkeer druk. Wij vragen ook de mogelijkheid om een 3e kaart en 4e kaart voor gezinnen die dat echt nodig hebben – mits ontradende tarieven.

3)     Wij vragen te werken in Zones – te bespreken bvb:

    Blauwe zone 1: 2u winkelstraat, Boomgaardwijk, enz

    Blauwe zone Zone 2: 3u alle Parkings Sporthall etc,

    Blauwe zone Zone 3: 4uur residentiel:

4)     Bedrijfzones mee blauwe zone maken (Dorent etc mee betrekken in de blauwe zone).

 

 

 

Drogenbos Plus verzoekt aan de gemeenteraad van 21/01/2021 volgende amendementen toe te voegen:

 

         3 bewonerskaarten per adres: 1° = 15 euro, 2° = 75 euro, 3° = 150 euro.

         3 parkeerkaarten per lokale handel/bedrijf: 150 euro/kaart.

         Blauwe zone 3u  >> van maandag tot en met vrijdag van 8u tot 19u. De zaterdag van 8u tot 14u. Uitgezonderd de Boomgaardwijk 2u met volgende straten : Paul Gilsonlaan, Langestraat vanaf de Paul Gilsonlaan tot de Verlengde Stallestraat,  Weidestraat, Vrijheidstraat, Boomgaardstraat en de Stwg op Ruisbroek. Bijkomende parkeerstroken en parkings verwijderen uit de blauwe zone, waar zonder parkeerschijf en/of bewonerskaart kan geparkeerd worden (dit als alternatief parkeeraangelegenheid).

 

 

Publicatiedatum: 27/01/2021