Drogenbos

Gemeenteraad van 21/01/2021

Tegenwoordig:

 

Philippe Queroles

Voorzitter;

Alexis Calmeyn

Burgemeester;

Myriam Claessens, Nahyd Meskini, José Lefever en Marc Vettori

Schepenen;

Grégory Boen, Jean Paul Grenier, Sonia Ericx, Steve Roobaert, Sabrina Pauwels, Francis Dons, Cindy Ceuleers, André De Maere, François Dussart, Myriam Essiaf en Jonathan Adriaens

Raadsleden;

Sonja Dedoncker

Algemeen directeur;

 

Raadslid Cindy Ceuleers verlaat de vergadering vanaf punt 6.

Raadslid Cindy Ceuleers vervoegt de vergadering vanaf punt 10.

 

 

Overzicht punten

 

Gemeenteraad van 21/01/2021

Kennisname project collectieve composthoop

 

 

 

 

 

Publicatiedatum: 26/02/2021
Overzicht punten

 

Gemeenteraad van 21/01/2021

Goedkeuring notulen gemeenteraad  dd. 10 december 2020

 

Juridische grond

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, en latere wijzigingen.

Financiële gevolgen

Dit besluit heeft geen financiële gevolgen voor het gemeentebestuur.

 

Visum

Niet van toepassing

 

 

 

Besluit

17 stemmen voor: Alexis Calmeyn, Myriam Claessens, Nahyd Meskini, José Lefever, Marc Vettori, Philippe Queroles, Grégory Boen, Jean Paul Grenier, Sonia Ericx, Steve Roobaert, Sabrina Pauwels, Francis Dons, Cindy Ceuleers, André De Maere, François Dussart, Myriam Essiaf en Jonathan Adriaens

 

Enig artikel:

De notulen van de gemeenteraad en het zittingsverslag dd. 10 december 2020 worden goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 26/02/2021
Overzicht punten

 

Gemeenteraad van 21/01/2021

Besluit: Belastingreglement op de aanvullende personenbelasting -

aanslagjaar 2021

 

Juridische grond

De Grondwet, meer bepaald de artikelen 41, 162 en 170, §4.

 

Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald de artikelen 2, 40, 41, 252, 286 t.e.m. 288 en 326 t.e.m. 335.

 

Het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, meer bepaald de artikelen 465 t.e.m. 470bis.

 

Overwegend gedeelte

Overwegende dat de financiële toestand van de gemeente de invoering vergt van alle

rendabele belastingen.

Financiële gevolgen

De ontvangst voor deze belasting is voorzien in het meerjarenplan 2020-2025, op registratiesleutel 73010000/0020.

 

 

 

Besluit

10 stemmen voor: Alexis Calmeyn, Myriam Claessens, José Lefever, Marc Vettori, Philippe Queroles, Sonia Ericx, Sabrina Pauwels, Francis Dons, Cindy Ceuleers en André De Maere

3 stemmen tegen: Grégory Boen, François Dussart en Jonathan Adriaens

4 onthoudingen: Nahyd Meskini, Jean Paul Grenier, Steve Roobaert en Myriam Essiaf

 

Artikel 1.

Voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 wordt een aanvullende belasting gevestigd ten laste van de rijksinwoners die belastbaar zijn in de gemeente op 1 januari van het aanslagjaar.

 

Artikel 2.

De belasting voor het aanslagjaar 2021 wordt vastgesteld op 7% van de overeenkomstig artikel 466 van het wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 berekende grondslag voor hetzelfde aanslagjaar. Deze belasting wordt gevestigd op basis van het inkomen dat de belastingplichtige heeft verworven in het aan het aanslagjaar voorafgaande jaar.

 

Artikel 3.

De vestiging en de inning van de gemeentelijke belasting gebeuren door toedoen van de Vlaamse Belastingdienst.

 

Artikel 4.

Dit besluit treedt heden in werking en vervangt alle voorgaande raadsbeslissingen en aanvullende amendementen hieromtrent.

 

Artikel 5.

Dit reglement wordt bekendgemaakt op de gemeentelijke website, met vermelding van zowel de datum waarop het werd aangenomen als de datum waarop het op de webtoepassing bekendgemaakt werd.

De toezichthoudende overheid wordt op de hoogte gebracht van deze bekendmaking.

 

 

Publicatiedatum: 26/02/2021
Overzicht punten

 

Gemeenteraad van 21/01/2021

Besluit: Belastingreglement gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing - aanslagjaar 2021

 

Juridische grond

De Grondwet meer bepaald de artikelen 41, 162 en 170, §4.

 

Het Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992, meer bepaald artikel 464/1, 1°.

 

Het decreet van 13 december 2013 houdende de Vlaamse Codex Fiscaliteit, meer bepaald artikel 2.1.4.0.2 en artikel 3.1.0.0.4.

 

Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017.

 

De omzendbrief KB/ABB 2019/2 van 15 februari 2019 betreffende de gemeentefiscaliteit.

 

Overwegend gedeelte

Overwegende dat de financiële toestand van de gemeente de invoering vergt van alle rendabele belastingen.

Financiële gevolgen

De ontvangst voor deze belasting is voorzien in het meerjarenplan 2020-2025, op

registratiesleutel 73000000/0020.

 

 

 

Besluit

15 stemmen voor: Alexis Calmeyn, Myriam Claessens, Nahyd Meskini, José Lefever, Marc Vettori, Philippe Queroles, Grégory Boen, Jean Paul Grenier, Sonia Ericx, Steve Roobaert, Sabrina Pauwels, Francis Dons, Cindy Ceuleers, André De Maere en Myriam Essiaf

1 stem tegen: François Dussart

1 onthouding: Jonathan Adriaens

 

Artikel 1.

Voor het aanslagjaar 2021 worden ten bate van de gemeente 724 opcentiemen geheven op de onroerende voorheffing.

 

Artikel 2.

De vestiging en de inning van de gemeentebelasting gebeuren door toedoen van de Vlaamse Belastingdienst.

 

Artikel 3.

Dit reglement wordt bekendgemaakt op de gemeentelijke website, met vermelding van zowel de datum waarop het werd aangenomen als de datum waarop het op de webtoepassing bekendgemaakt werd.

De toezichthoudende overheid wordt op de hoogte gebracht van deze bekendmaking.

 

 

Publicatiedatum: 26/02/2021
Overzicht punten

 

Gemeenteraad van 21/01/2021

Besluit: Raamovereenkomst - serververnieuwing - Goedkeuring gunning en lastvoorwaarden

 

Juridische grond

Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 40 en 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.

De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen.

Het Bestuursdecreet van 7 december 2018.

Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en met 341 betreffende het bestuurlijk toezicht.

De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere wijzigingen.

De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 36, en meer bepaald  artikels 2, 36° en 48 die een gezamenlijke realisatie van de opdracht in naam en voor rekening van meerdere aanbesteders toelaat.

Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.

Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen.

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 19 november 2020.

Gelet op de collegebeslissing van 7 december 2020.

 

Feiten en context

Raadbeslissing “Raamcontract server- en storage infrastructuur” van 19/11/2020 waarin wordt beslist dat gemeente beroep zal doen op de opdrachtencentrale van de Provincie Vlaams-Brabant, die een raamovereenkomst in verband met levering, installatie, systeemintegratie en onderhoud van server- en storage-infrastructuur heeft voor het provinciebestuur Vlaams-Brabant.

Deze werken kunnen gebeuren via een raamovereenkomst die Gemeente Drogenbos sloot op basis van het bestek met nummer Prov_VB-RCHW2016-Selectie-F03_0 met de ondernemer SIMAC NV, Arthur De Coninckstraat 5 te 3070 Kortenberg.

De uitgave voor de opdracht “Raamovereenkomst - serververnieuwing” wordt geraamd op 99.173,55 € excl. btw of 120.000,00 € incl. 21% btw.

 

Argumentatie/motivering

De ontwerper stelt voor om, rekening houdende met het voorgaande, de opdracht “Raamovereenkomst - serververnieuwing” te gunnen aan SIMAC NV, Arthur De Coninckstraat 5 te 3070 Kortenberg tegen het nagerekende offertebedrag van 97.583,67 € excl. btw of 118.076,24 € incl. 21% btw.

Het betreft een gezamenlijke opdracht waarbij het aangewezen is dat Gemeente Drogenbos de procedure zal voeren en in naam van OCMW bij de gunning van de opdracht zal optreden.

Gezamenlijk aankopen kan leiden tot aanzienlijke besparingen en administratieve vereenvoudiging.

Gelet het advies van Vera om de serververnieuwing via het raamcontract van de Vlaamse Overheid.

Financiële gevolgen

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2021, op budgetcode 0119-01/24600000/BESTUUR/CBS/0/IP-GEEN (ACT-9).

Een aanvraag tot het verkrijgen van het vereiste visum werd ingediend op 18 januari 2021. De financieel directeur verleende een visum met nr. 2021001 op 21 januari 2021.

Voor de uitrol van de serververnieuwing zal de oude serverinfrastructuur zeker drie maanden extra zal moeten gehuurd worden dit komt neer op een bedrag van 3.404,64 €/incl. BTW.

 

Visum

Gelet op het visum van de financieel directeur van 21 januari 2021 met nr. 2021001.

 

 

 

Besluit

17 stemmen voor: Alexis Calmeyn, Myriam Claessens, Nahyd Meskini, José Lefever, Marc Vettori, Philippe Queroles, Grégory Boen, Jean Paul Grenier, Sonia Ericx, Steve Roobaert, Sabrina Pauwels, Francis Dons, Cindy Ceuleers, André De Maere, François Dussart, Myriam Essiaf en Jonathan Adriaens

 

Artikel 1:

Het bestek met nr. Prov_VB-RCHW2016-Selectie-F03_0 en de raming voor de opdracht “Raamovereenkomst - serververnieuwing”, opgesteld door de ontwerper, Provincie Vlaams-Brabant, Provincieplein 1 te 3010 Leuven worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt 99.173,55 € excl. btw of 120.000,00 € incl. 21% btw.

 

Artikel 2:

Gemeente Drogenbos wordt gemandateerd om de procedure te voeren en in naam van OCMW bij de gunning van de opdracht op te treden.

 

Artikel 3:

In geval van een juridisch geschil omtrent deze overheidsopdracht, is elk deelnemend bestuur mee verantwoordelijk voor alle mogelijke kosten in verhouding tot zijn aandeel in de opdracht.

 

Artikel 4:

Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de deelnemende besturen.

 

Artikel 5:

Deze opdracht wordt gegund aan SIMAC NV, Arthur De Coninckstraat 5 te 3070 Kortenberg, tegen het nagerekende offertebedrag van 97.583,67 € excl. btw of 118.076,24 € incl. 21% btw, via de raamovereenkomst die Gemeente Drogenbos sloot op basis van het bestek met nummer Prov_VB-RCHW2016-Selectie-F03_0.

 

Artikel 6:

Voor de uitrol van de serververnieuwing zal de oude serverinfrastructuur drie maanden extra zal gehuurd worden dit komt neer op een bedrag van 3.404,64 € (inclusief BTW). Hiervoor zal een bestelbon opgemaakt worden naar Remmicom.

 

Artikel 7:

De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr. Prov_VB-RCHW2016-Selectie-F03_0.

 

Artikel 8:

De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in het investeringsbudget van 2021, op budgetcode 0119-01/24600000/BESTUUR/CBS/0/IP-GEEN (ACT-9).

 

 

Publicatiedatum: 26/02/2021
Overzicht punten

 

Gemeenteraad van 21/01/2021

Besluit: Beheersovereenkomst gebruik gronden - Weidestraat

 

Juridische grond

 

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.

 

Feiten en context

 

 

Omdat in Drogenbos geen grote groengebieden zijn gelegen, werd in samenwerking met het strategisch project Zennevallei een visie ontwikkeld om verschillende groengebieden met elkaar te verbinden: een groen parelsnoer voor Drogenbos. Er worden bestaande en nieuwe groene open ruimten en verbindingen gerealiseerd zodat iedere burger van Drogenbos in haar eigen wijk toegang heeft tot publiek groen.

 

De inwoners van de Boomgaardwijk hebben in de onmiddellijke omgeving geen toegang tot publiek groen en de wijk wordt omringd door grote randstedelijke en industriële gebouwen en infrastructuren. Daarom zal de gemeente samen met het Strategische project Zennevallei, een project van algemeen belang in de vorm van een natuurpark realiseren waarbij integraal waterbeleid, het ontwikkelen van openbaar groen, het versterken van de aanwezige natuurwaarden en zachte recreatie in een sterk verstedelijkte context een plaats krijgen.

(zie bijlagen, plannen zijn voorontwerpen en zullen nog aangepast worden)

 

De percelen gelegen in de Weidestraat, kadastraal gekend als: 1st afdeling Drogenbos sectie B; 93V11, 93E10 en 93A12 vormen een belangrijke schakel in het project, maar zijn in eigendom van het Agentschap Wegen en Verkeer.

 

De gemeente Drogenbos deed een aanvraag bij het Agentschap Wegen en Verkeer voor het afsluiten van een langdurige beheersovereenkomst voor het gebruik van gronden voor de percelen gelegen in de Weidestraat, kadastraal gekend als: 1ste afdeling Drogenbos, sectie B 93V11, 93E10 en 93A12.

 

Het Agentschap Wegen en Verkeer gaat akkoord en stelde een beheersovereenkomst op waarin de voorwaarden worden bepaald (zie bijlage).

 

 

 

Adviezen

 

Het advies van Wonen en Omgeving - Koen Peeters: GUNSTIG

 

Argumentatie

 

De percelen in eigendom van het Agentschap Wegen en Verkeer zijn essentieel voor het te ontwikkelen natuurpark. Ze zijn strategisch gelegen door het nauw aansluiten op de woonomgeving en liggen midden in het te ontwikkelen park. Indien deze gronden volgens hun bestemming (woongebied) zouden worden verkocht en bebouwd, gaat een grote zone in het centrale deel van het natuurpark verloren. Hierdoor zou de continuïteit

van het natuurpark onderbroken worden.

 

Door een langdurige beheersovereenkomst af te sluiten met het agentschap, dient er geen grote investering te gebeuren om de percelen te verwerven. Door de percelen in eigen beheer te nemen, vergewist de gemeente Drogenbos er zich van dat de terreinen onbebouwd zullen blijven, en ze het openbaar belang zullen dienen.

 

 

Financiële gevolgen

 

Dit besluit heeft voorlopig geen financiële gevolgen voor het gemeentebestuur.

De gemeente dient het AWV geen vergoeding te betalen voor het gebruik van de gronden.

 

De kosten die gemaakt worden ter inirichting van de parkzone zijn volledig ten laste van de gemeente. De gemeente kan voor de inrichting mogelijk beroep doen op subsidies van ANB (85% subsidie op de inrichtingswerken terrein).

 

 

 

 

 

Besluit

17 stemmen voor: Alexis Calmeyn, Myriam Claessens, Nahyd Meskini, José Lefever, Marc Vettori, Philippe Queroles, Grégory Boen, Jean Paul Grenier, Sonia Ericx, Steve Roobaert, Sabrina Pauwels, Francis Dons, Cindy Ceuleers, André De Maere, François Dussart, Myriam Essiaf en Jonathan Adriaens

 

Artikel 1:

 

De gemeenteraad gaat akkoord met het afsluiten van een Beheersovereenkomst voor het gebruik van gronden en de voorwaarden hieraan verbonden (zie bijlage) voor de percelen kadastraal gekend als;Drogenbos 1ste afdeling Drogenbos, sectie B nrs. 93V11, 93E10 en 93A12.

 

 

Artikel 2:

 

Een uittreksel van de beslissing zal aan het Agentschap Wegen en Verkeer - Team Patrimonium worden bezorgd.

 

 

Publicatiedatum: 26/02/2021
Overzicht punten

 

Gemeenteraad van 21/01/2021

Besluit Concessie- & Samenwerkingsovereenkomst

Infano 2021 - Goedkeuring.

 

Juridische grond

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.

 

Het besluit van de Vlaamse regering van 23 maart 2007 houdende de voorwaarden

inzake financiële ondersteuning van zelfstandige opvangvoorzieningen.

 

De concessieovereenkomst betreffende de exploitatie van de infrastructuur op het

grondgebied van de gemeente Drogenbos, opgemaakt te Drogenbos op 31 oktober 2018

tussen enerzijds de gemeente Drogenbos en anderzijds Infano VZW, ingaand op 01

januari 2019 en eindigend op 31 december 2020.

 

Het samenwerkingsprotocol, opgemaakt te Drogenbos op 31 oktober 2018

tussen enerzijds de gemeente Drogenbos en anderzijds Infano VZW, ingaand op 01

januari 2019 en eindigend op 31 december 2020.

 

Feiten en context

Het strategisch meerjarenplan 2020-2025, goedgekeurd door de gemeenteraad.

 

De crèche 'Boterham & Tartine' wordt uitgebaat door Infano VZW, in concessie gegeven

door het gemeentebestuur van Drogenbos. Hiervoor werd een concessieovereenkomst en

een samenwerkingsovereenkomst afgesloten door beiden partijen.

 

Deze overeenkomsten werden goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 november

2009 voor opstart van de crèche met 14 opvangplaatsen.

 

De gemeenteraadsbeslissingen van 15 december 2011 en 19 juni 2014 betreffende de

uitbreiding van de crèche van respectievelijk 14 naar 21 opvangplaatsen en van 21 naar

28 opvangplaatsen.

 

De gemeenteraadsbeslissing van 29 september 2016 betreffende de nieuwe

concessieovereenkomst tussen de gemeente en Infano VZW.

 

De gemeenteraadsbeslissing van 09 april 2018 betreffende de opzegging van deze

concessieovereenkomst tussen de gemeente Drogenbos en Infano VZW.

 

De gemeenteraadsbeslissing van 18 oktober 2018 betreffende de concessie- en

samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente en Infano VZW vanaf 01 januari 2019.

 

De collegebeslissing van 13 juli 2020 betreffende de opzegging van de huidige

concessieovereenkomst tussen de gemeente Drogenbos en Infano VZW.

 

Adviezen

De principebeslissing van het schepencollege van 21 december 2020 betreffende de concessieovereenkomst met Infano VZW voor het jaar 2021.

 

Argumentatie

In overweging nemende dat er de laatste maanden onderhandelingen hebben

plaatsgevonden betreffende een financiële tegemoetkoming van Infano VZW en een

"herlocalisering" van de opvang in het PPS "Centrum".

 

In overweging nemende dat het gemeentebestuur op 10 december 2020 een voorstel

mocht ontvangen van Infano VZW.

 

In overweging nemende dat het gemeentebestuur, na analyse, niet wenst in te gaan op

dit voorstel.

 

In overweging nemende dat Meester Beckers werd geraadpleegd betreffende een nieuwe concessie- en samenwerkingsovereenkomst.

 

Gelet op de financiële toestand van de gemeente Drogenbos.

Financiële gevolgen

 

Concessievergoeding

 

Exploitatiebudget

Actie

GBB

Registratiesleutel

70600010/094500

Bedrag

€ 1

Opmerkingen

 

 

 

Samenwerkingsprotocol

Exploitatiebudget

Actie

GBB

Registratiesleutel

61319999/094500

Bedrag

€ 4603,93, gekoppeld aan gezondheidsindex

Opmerkingen

 

 

Visum

Niet van toepassing

 

 

 

Besluit

16 stemmen voor: Alexis Calmeyn, Myriam Claessens, Nahyd Meskini, José Lefever, Marc Vettori, Philippe Queroles, Grégory Boen, Jean Paul Grenier, Sonia Ericx, Steve Roobaert, Sabrina Pauwels, Francis Dons, André De Maere, François Dussart, Myriam Essiaf en Jonathan Adriaens

 

Artikel 1:

De gemeenteraad keurt de nieuwe concessieovereenkomst, zoals in bijlage

opgenomen, goed.

 

Artikel 2:

De gemeenteraad keurt de nieuwe samenwerkingsovereenkomst, zoals in

bijlage opgenomen, goed.

 

Artikel 3 :

De gemeenteraad maakt deze beslissing over aan Infano VZW, de financiële dienst, de

financieel directeur en de toezichthoudende overheid.

 

 

Publicatiedatum: 26/02/2021
Overzicht punten

 

Gemeenteraad van 21/01/2021

Motie UF - Voorstel tot aanpassing voor de invoering van de blauwe zone in Drogenbos + Amendement GO1620  + Amendement Drogenbos Plus

 

Allereerst zijn de leden van de Union des Francophones zich ervan bewust dat het

parkeerbeleid in Drogenbos in zijn geheel bijzondere aandacht verdient.

Wij willen een aangepaste en intelligente oplossing, zodat de bewoners niet worden gestraft door het nieuwe parkeerbeleid dat in december 2020 is goedgekeurd. Voor ons is het belangrijkste doel om de inwoners in staat te stellen om overal en altijd op het grondgebied van de gemeente te kunnen parkeren. Het bezit van een of meer auto's maakt deel uit van ieders individuele vrijheid, die door de overheid moet worden gewaarborgd.

 

De motie:

 

Gelet op de besluit van 13/07/2020 van het college betreffende de concessie parkeertoezicht blauwe zone en de bewonersparkeren - Goedkeuring van het lastenboek en de gunningswijze;

 

Gelet op de besluit van 19/10/2020 van het college betreffende de concessie parkeertoezicht blauwe zone en de bewonersparkeren – Goedkeuring gunning;

Gelet op de besluit van de Gemeenteraad van 10/12/2020 betreffende de Retributiereglement blauwe zone;

 

Gezien het feit dat de gemeente Drogenbos al vele jaren te kampen heeft met structurele problemen in verband met parkeren in bepaalde wijken en dat deze problemen nadelig zijn voor de levenskwaliteit van de bewoners.

 

Aangezien deze parkeerproblemen sterk worden verergerd door een beleid van verstedelijking en massale verdichting van de gemeente Drogenbos en de omliggende gemeenten;

 

Overwegende dat de invoering van de bewonerskaart en de blauwe zone noodzakelijk is en dat het van cruciaal belang is om deze in de best mogelijke omstandigheden en met de grootst mogelijke billijkheid in te voeren, en niet eenzijdig en met de meest adequate modaliteiten, rekening houdend met de verarming van onze inwoners die verband houdt met de gezondheids-, economische en sociale crisis in verband met COVID19, de sociale specificiteit van de gezinnen;

 

Gezien het feit dat de behoeften en de realiteit van veel gezinnen, ondanks een zeer lange voorbereidingsperiode, niet volledig zijn voorzien en vervuld;

 

Gezien de uiterst korte termijnen die aan de inwoners worden toegekend om hen te

informeren, te sensibiliseren en hen in staat te stellen de nodige stappen te ondernemen om over hun bewonerskaart(en) te beschikken, dreigt het gemeentelijk beheer van het plan "blauwe zone" uiterst ingewikkeld te worden;

 

Vooral gezien het feit dat de COVID-gezondheidscrisis19 ook een versterker is van bepaalde reeds bestaande economische en sociale problemen, die nu de realiteit zijn van een groot deel van de gezinnen van Drogenbos, die minder financiële middelen hebben dan voorheen.

Financiële gevolgen

/

 

Visum

/

 

 

 

Besluit

17 stemmen voor: Alexis Calmeyn, Myriam Claessens, Nahyd Meskini, José Lefever, Marc Vettori, Philippe Queroles, Grégory Boen, Jean Paul Grenier, Sonia Ericx, Steve Roobaert, Sabrina Pauwels, Francis Dons, Cindy Ceuleers, André De Maere, François Dussart, Myriam Essiaf en Jonathan Adriaens

 

UF VERZOEKT de gemeenteraad van Drogenbos van 21/01/2021:

 

1) HEROPEN van het debat over de invoering van de parkeerkaart;

2) Rekening houden met de volgende wijzigingen:

         de overgangsmaatregel voor de toepassing van de bewonerskaart tot juni 2021 uit te breiden om een aanvaardbare oplossing te vinden voor de klachten van de inwoners;

         de mogelijkheid voor de inwoners van Drogenbos om een derde bewonerskaart te hebben tegen een tarief van 175 EUR;

         de leden van het College te verzoeken de huidige infrastructuur aan te passen en te verbeteren door in het plan de toevoeging in elke wijk een referentieparkeerplaats te voorzien en zo een alternatief te bieden voor bewoners, bedrijven en tijdelijke bezoekers als het noodzakelijk wordt een grote toename van het aantal geparkeerde voertuigen (evenementen, plaatselijke bouwplaatsen, enz.) te beteugelen ;

         De parkeerperiode van de blauwe schijf te verlengen naar 3 uur in plaats van 2 uur.

 

Interventie en amendementen go1620 op de gemeenteraad van 21/01/2021

 

Beste collega’s,

Beste inwoners,

 

Parkeren in Drogenbos, het is een probleem voor velen onder ons, en voor onze familie en vrienden die op bezoek komen.

Een goed uitgewerkte oplossing ligt hem in de invoering van een blauwe zone, gecombineerd met bewonerskaarten. Prima, daar waren we het in 2016 al over eens toen ik nog schepen was.

Maar wat hier door dit college op de inwoners van Drogenbos werd afgevuurd niet echt getuigd van een goed bestuur. Wij hebben 4 opmerkingen/vaststellingen en 4 suggesties:

 

1. Ongelukkige communicatie: laat het ons op zijn minst “zeer verwarrend” noemen, een A4 van de gemeente, de week erna een document van een privé firma, op FB wordt door de schepen nog andere informatie gegeven. Inwoners doen hun aanvraag in het Nederlands, krijgen antwoorden in het Frans, en omgekeerd.

 

2. Een blauwe zone van 2u dat vindt men in de winkelstraat van Knokke, niet in de woonwijken van Drogenbos:

         Kan u zich inbeelden: u ontvangt vrienden of familie, na 1u30 moet u al op uw horloge kijken want na 2 uur dient uw bezoek te vertrekken.

         U gaat op restaurant in de gemeente. Een aperitief, een menu, en koffie… dat duurt meestal langer dan 2u.

         Zaal regenboog: U kan de gemeentezaal huren voor een dag, maar na 2u moet iedereen ophuppelen.

         Dit is een echt pest systeem voor de inwoners en de horeca die al zwaar getroffen is in deze coronatijden.

 

3. Een afschaffing van de milieutaks van 100.000eur maar daar komt de parkeertaks van 140.000 EUR

 

15EUR

1 kaart voor 2700 gezinnen

40.500,00

75EUR

2de kaart voor de helft van de gezinnen (2700/2 = 1350 gezinnen)

101.250,00

 

 

141.750,00 EUR

 

 

Wij vinden het niet gepast is om deze belastingdruk op de inwoners van de gemeente te leggen in volle coronatijd.

 

4. Ten slotte hebben we een absoluut en fundamenteel probleem met het favoritisme van dit systeem. Op de commissie werd ons een Blauwe zone aangekondigd in gans de gemeente.

         Maar op Gemeenteraad van december blijkt dat de parking naast de schepen buiten de blauwe zone valt en dus onbeperkt en gratis is (maar wat met de parking van de sporthall, van de tennis, de regenboog?)

         De bedrijvenzone aan de andere kant van de Ring: geen blauwe zone. U bent commerçant of handelaar: max 2 betalende kaarten. U heeft een bedrijf in een bedrijvenzone, geen probleem. Moeten niet betalen. Het is duidelijk waar dit college zijn klemtoon legt: en dat is niet bij onze lokale handelaars.

 

Vandaar dat we zeker de motie van de UF mee zullen ondersteunen met volgende voorstellen/amendementen:

 

1)     Gezien de onduidelijkheden en incoherenties en de meningsverschillen: vraag voor uitstel naar van de invoering naar juni 2021;

2)     Context van invoering is specifiek en gewijzigd sinds 2016, COVID legt zeer veel druk op gezinnen. Wij vragen 1ste kaart gratis en kijken wat de impact is voor de parkeer druk. Wij vragen ook de mogelijkheid om een 3e kaart en 4e kaart voor gezinnen die dat echt nodig hebben – mits ontradende tarieven.

3)     Wij vragen te werken in Zones – te bespreken bvb:

    Blauwe zone 1: 2u winkelstraat, Boomgaardwijk, enz

    Blauwe zone Zone 2: 3u alle Parkings Sporthall etc,

    Blauwe zone Zone 3: 4uur residentiel:

4)     Bedrijfzones mee blauwe zone maken (Dorent etc mee betrekken in de blauwe zone).

 

 

 

Drogenbos Plus verzoekt aan de gemeenteraad van 21/01/2021 volgende amendementen toe te voegen:

 

         3 bewonerskaarten per adres: 1° = 15 euro, 2° = 75 euro, 3° = 150 euro.

         3 parkeerkaarten per lokale handel/bedrijf: 150 euro/kaart.

         Blauwe zone 3u  >> van maandag tot en met vrijdag van 8u tot 19u. De zaterdag van 8u tot 14u. Uitgezonderd de Boomgaardwijk 2u met volgende straten : Paul Gilsonlaan, Langestraat vanaf de Paul Gilsonlaan tot de Verlengde Stallestraat,  Weidestraat, Vrijheidstraat, Boomgaardstraat en de Stwg op Ruisbroek. Bijkomende parkeerstroken en parkings verwijderen uit de blauwe zone, waar zonder parkeerschijf en/of bewonerskaart kan geparkeerd worden (dit als alternatief parkeeraangelegenheid).

 

 

Publicatiedatum: 26/02/2021