Drogenbos

Gemeenteraad van 18/03/2021

Tegenwoordig:

 

Philippe Queroles

Voorzitter;

Alexis Calmeyn

Burgemeester;

Myriam Claessens, Nahyd Meskini, José Lefever en Marc Vettori

Schepenen;

Grégory Boen, Jean Paul Grenier, Sonia Ericx, Steve Roobaert, Sabrina Pauwels, Francis Dons, Cindy Ceuleers, André De Maere, François Dussart, Myriam Essiaf en Jonathan Adriaens

Raadsleden;

Sonja Dedoncker

Algemeen directeur;

 

 

Overzicht punten

 

Gemeenteraad van 18/03/2021

Goedkeuring notulen gemeenteraad  dd. 25 februari 2021

 

Juridische grond

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, en latere wijzigingen.

Financiële gevolgen

Dit besluit heeft geen financiële gevolgen voor het gemeentebestuur.

 

Visum

Niet van toepassing

 

 

 

Besluit

 

16 stemmen voor: Alexis Calmeyn, Myriam Claessens, José Lefever, Marc Vettori, Philippe Queroles, Grégory Boen, Jean Paul Grenier, Sonia Ericx, Steve Roobaert, Sabrina Pauwels, Francis Dons, Cindy Ceuleers, André De Maere, François Dussart, Myriam Essiaf en Jonathan Adriaens

1 stem tegen: Nahyd Meskini

 

Enig artikel:

De notulen van de gemeenteraad en het zittingsverslag dd. 25 februari 2021 worden goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 23/04/2021
Overzicht punten

 

Gemeenteraad van 18/03/2021

Besluit: Invoering van de stadstol in Brussel Hoofdstedelijk Gewest

 

Juridische grond

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur;

 

Feiten en context

Het akkoord binnen de Brusselse Regering om SmartMove vanaf 2022 in te voeren. De kilometerheffing in te voeren die voorziet in een progressieve heffing op basis van de gereden kilometers, afhankelijk van het tijdstip, de plaats en de uitstoot van het voertuig.

 

Rekening houdend met het feit dat alleen inwoners van Brussel zullen worden gecompenseerd door de afschaffing van de belasting op in verkeerstelling en de verkeersbelasting. Voor de Vlaamse (en Waalse) autopendelaars is het een nieuwe bijkomende belasting. De belasting zal gelden over de volledige oppervlakte van het gewest en zou kunnen oplopen tot € 2.000,00 per jaar.

 

Hoewel de exacte modaliteiten nog bekend moeten worden, is het duidelijk dat het gaat om een fiscale ongelijkheid en een zuivere belastingverhoging.

 

Een belasting op het gebruik van de auto in plaats van op het bezit ervan is principieel niet verkeerd, maar dan moet de pendelaar kunnen beschikken over voldoende alternatieven: een performant openbaar vervoer, randparkings en park-and-rides, mobipunten, een netwerk aan veilige en vlotte fietssnelwegen enzovoort.

 

De plannen van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering om een stadstol in te voeren kwamen eerder al aan bod in het Vlaams Parlement. Vlaanderen ondernam verschillende pogingen om tot overleg te komen maar voorlopig bleven die zonder succes. Begin december keurde het Vlaams Parlement dan een resolutie (569, nr. 1 - Resolutie over de plannen van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering voor de invoering van een kilometerheffing in het grootstedelijk gebied Brussel) goed  waarin men de Vlaamse Regering oproept op om 'alle juridische middelen' aan te wenden om ervoor te zorgen dat de stadstol de Vlaamse pendelaar niet discrimineert. Ook in het Waalse parlement klonkt een zelfde oproep.

 

 

Argumentatie

In overweging nemende dat er heel wat inwoners van Drogenbos tewerkgesteld zijn in het Brussels Hoofdstedelijk gewest. Daarnaast gaan heel wat inwoners geregeld naar Brussel om gebruik te maken van ziekenhuizen, winkels, openbare diensten of culturele instellingen;

 

In overweging nemende dat de beleidsverklaring tot de totstandkomting van de kilometerheffing zal leiden tot de afschaffing van de verkeersbelasting voor de inwoners van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De pendelaars vanuit Vlaanderen, waaronder ook de inwoners van Drogenbos, zullen daarentegen onderhevig blijven aan de Vlaamse verkeersbelasting waardoor ze ongelijk worden behandeld in vergelijking met de Brusselse pendelaars;

 

In overweging nemende dat de Brusselse Hoofdstedelijke Regering in haar regeerakkoord aangeeft voorstander te zijn van overleg en van een samenwerkingsakkoord tussen de verschillende gewesten. De Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot op heden op geen enkele manier stappen heeft gezet om dat voornemen tot overleg en samenwerking te realiseren;

 

In overweging nemende dat het Waals Parlement via een motie de Waalse Regering heeft opgeroepen tot overleg met de Brusselse Hoofdstedelijke Regering en, zo nodig, dat de agenderen op het Overlegcomité;

 

In overweging nemende dat het Vlaams Parlement eveneens de Vlaamse Regering heeft gevraagd om Brussel op de roepen de dialoog aan te gaan, en om alle juridische middelen aan te wenden opdat de Vlaamse pendelaar door de invoering van een kilometerheffing en/of stadstol niet gediscrimineerd wordt;

Financiële gevolgen

Dit besluit heeft geen financiële gevolgen voor het gemeentebestuur.

 

Visum

Niet van toepassing

 

 

 

Besluit

 

12 stemmen voor: Alexis Calmeyn, Myriam Claessens, Nahyd Meskini, José Lefever, Marc Vettori, Philippe Queroles, Sonia Ericx, Sabrina Pauwels, Francis Dons, Cindy Ceuleers, André De Maere en Myriam Essiaf

5 onthoudingen: Grégory Boen, Jean Paul Grenier, Steve Roobaert, François Dussart en Jonathan Adriaens

 

Artikel 1:

De gemeenteraad van Drogenbos verzet zich tegen de eenzijdige belastingverhoging die het Brussels Hoofdstedelijk Gewest door een stadstol en kilometerheffing wil opleggen aan onze pendelaars;

 

Artikel 2:

Het gemeentebestuur vraagt aan de Vlaamse Regering om:

         aan te dringen bij de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om actief de dialoog aan te gaan met de andere gewesten, én met de gemeentebesturen in haar ommeland, over haar voornemen tot invoeren van een kilometerheffing of stadstol;

         als de dialoog met de andere gewesten geen oplossing biedt, alle juridische middelen aan te wenden opdat de pendelaars vanuit Vlaanderen door de invoering van een kilometerheffing en/of stadstol niet gediscrimineerd wordt;

 

Artikel 3:

De gemeenteraad vraagt aan het College van Burgemeester en Schepenen om contact op te nemen met het burgemeestersoverleg Toekomstforum Halle-Vilvoorde om na te gaan of een gezamelijk optreden mogelijk teneinde de Brusselse stadstol te verhinderen of anderszins de impact ervan op onze pendelaars te minimaliseren.

 

 

Publicatiedatum: 23/04/2021
Overzicht punten

 

Gemeenteraad van 18/03/2021

Besluit - Principebeslissing Amendementen van U.F.

 

Juridische grond

/

 

Feiten en context

/

 

Adviezen

/

 

Argumentatie

In overweging nemende dat wanneer de stadstol opgelegd zal worden er rekening dient te worden gehouden met ondergeschreven amendement.

Financiële gevolgen

Dit besluit heeft geen financiële gevolgen voor het gemeentebestuur.

 

Visum

Niet van toepassing

 

 

 

Besluit

 

16 stemmen voor: Alexis Calmeyn, Myriam Claessens, Nahyd Meskini, José Lefever, Marc Vettori, Grégory Boen, Jean Paul Grenier, Sonia Ericx, Steve Roobaert, Sabrina Pauwels, Francis Dons, Cindy Ceuleers, André De Maere, François Dussart, Myriam Essiaf en Jonathan Adriaens

1 onthouding: Philippe Queroles

 

AMENDEMENT van U.F.

 

Wij verzoeken om toevoeging van de volgende punten:

 

1) Deze ecologische visie op mobiliteit te ondersteunen;

 

2) Het Brussels Gewest een impactstudie laten voeren voor de gemeenten rond Brussel, met name Drogenbos, waarvan de inwoners verplicht zijn hun auto te gebruiken bij gebrek aan infrastructuur en adequate vervoermiddelen (bijvoorbeeld om hun kinderen naar school of naar het ziekenhuis te brengen);

 

3) het Brussels Gewest laten nadenken over de aanleg van alternatieve parkings in de onmiddelijke omgeving van grote wegen en openbaarvervoerstations, zodat de randgemeenten niet worden geconfronteerd met een ongecontroleerde toename van het aantal pendelaars dat op hun grondgebied parkeert;

 

4) de gewestelijke en federale overheden uitnodigen om het aanbod van openbaar vervoer tussen de rand en het Brussels Gewest te verbeteren, met name door tramlijn 4 te verlengen naar de zone "Drogenbos Shopping", de MIVB-buslijnen door te trekken naar de naburige NMBS-stations (Moensberg, Calevoet, Ruisbroek) en de frequentie van de bussen van De Lijn op te voeren;

 

5) De aanleg en de beveiliging van fietspaden die Drogenbos met het centrum van Brussel verbinden;

 

6) Dit besuit per aangetekend schrijven toe te zenden aan de:

         Minister- President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

         Minister - President van het Vlaams Gewest;

         federaal minister van Mobiliteit;

         Minister van Mobiliteit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

         Minister van Mobiliteit van het Vlaams Gewest;

 

7) de gemeenteraadsleden in kennis te stellen van de verschillende antwoorden die van de bevoegde instanties werden ontvangen.

 

 

 

In geval dat er toch een invoering is op termijn van een stadstol in het Brussel Hoofdstedelijk Gewest vraag Drogenbos Plus – LB

 

Dat bovenop de opgesomde punten in de motie UF er een bijkomende punt opgenomen wordt, nl: 

 

Dat  het Brussels Hoofdstedelijk gewest in overleg gaat met de twee andere gewesten alvorens een definitieve tekst ter stemming te brengen. Tijdens dit overleg vragen wij dat beraad genomen word van de opgesomde punten in de motie.

Dergelijke beslissingen dienen in het belang van een ieder met alle gewesten besproken worden en het impact op elk gewest en hun inwoners moet in overweging genomen worden.

 

 

Publicatiedatum: 23/04/2021
Overzicht punten

 

Gemeenteraad van 18/03/2021

Besluit: Samenwerkingsovereenkomst met de Vlaamse Waterwegbetreffende het project ‘kruispunt Drie Fonteinenstraat en Zen-Park, Drogenbos’

 

Juridische grond

Het gemeentedecreet van 15 juli 2005, en later wijzigingen, in het bijzonder artikel 42;

 

Feiten en context

Het project van de Vlaamse Waterweg NV inzake de bouw van de Drie Fonteinenbrug over het kanaal Brussel - Charleroi en de bijhorende ontsluitingsweg sluit aan op het gemeentelijk project van de heraanleg van de Drie Fonteinenstraat en de brug over de Zenne.

De voorliggende overeenkomst wordt gemaakt om de grens te bepalen tussen beide werven en in een financiële compensatie van de Vlaamse Waterweg naar de gemeente Drogenbos naar aanleiding van deze overeenkomst.

De financiële compensatie dekt de meerkost die gepaard gaat met de definitie vastlegging van de grens tussen beide projecten.

 

Hiervoor werd door de Vlaamse Waterweg een samenwerkingsovereenkomst voorgelegd.

Financiële gevolgen

 

Investeringsbudget

Actie

ACT - 35

Registratiesleutel

15000000/0200-00

Bedrag

€ 25.000

Opmerkingen

 

 

Visum

Niet van toepassing

 

 

 

Besluit

 

17 stemmen voor: Alexis Calmeyn, Myriam Claessens, Nahyd Meskini, José Lefever, Marc Vettori, Philippe Queroles, Grégory Boen, Jean Paul Grenier, Sonia Ericx, Steve Roobaert, Sabrina Pauwels, Francis Dons, Cindy Ceuleers, André De Maere, François Dussart, Myriam Essiaf en Jonathan Adriaens

 

Artikel 1:

De gemeenteraad beslist de algemene samenwerkingsovereenkomst tussen de Vlaamse Waterweg en de gemeente Drogenbos met betrekking tot de definitieve vastlegging van de grens tussen beide werven goed te keuren en te ondertekenen.

De samenwerkingsovereenkomst maakt integraal deel uit van deze beslissing:

 

 

 

 

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST

Betreffende het project ‘Kruispunt Drie Fonteinenstraat en Zen-Park, Drogenbos’

 

 

Tussen

 

 

 

Gemeente Drogenbos,

vertegenwoordigd door haar College van Burgemeester en Schepenen, Grote Baan 222, 1620 Drogenbos, voor wie optreden de burgemeester Alexis Calmeyn en de algemeen directeur Sonja Dedoncker, handelend in uitvoering van de gemeenteraadsbeslissing dd. 18/03/2021

hierna “de Gemeente” genoemd

 

en

 

De Vlaamse Waterweg NV,

publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap, naamloze vennootschap van publiek recht, met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Havenstraat 44, hierna rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw Frieda Brepoels, voorzitter van de Raad van Bestuur, en de heer ir. Chris Danckaerts, gedelegeerd bestuurder,

hierna “DVW” genoemd

 

 

hierna samen “de Partijen” genoemd

 

Gelet op het decreet van 2 april 2004 betreffende het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschap De Vlaamse Waterweg nv, naamloze vennootschap van publiek recht;

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 12 januari 2018 houdende de omschrijving van de territoriale bevoegdheid van De Vlaamse Waterweg nv;

 

Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten;

Overwegende dat DVW op 25 oktober 2018 overging tot de publicatie van de overheidsopdracht omschreven in het bestek AZZ-18-0039 “Bouw van de Driefonteinenbrug – Fase 2: Bouwen van een brug over het kanaal naar Charleroi en aanleg van ontsluitingswegen op linkeroever en rechteroever te Sint-Pieters-Leeuw en Drogenbos”. Deze opdracht werd op 14 juni 2019 gegund aan de TM Hye-Franki en vervolgens werden reeds 3 van de 6 deelcontracten van deze opdracht gesloten op 2 september 2019. Deze opdracht is thans in uitvoering.

 

Overwegende dat de Gemeente op 26 maart 2018 overging tot de publicatie van de overheidsopdracht omschreven in het bestek PPP056-1140/8002/2018/001 Deze opdracht werd op 25/09/2019 gegund aan NV BESIX. Deze opdracht is thans in uitvoering.

 

Inmiddels is gebleken dat de aanleg van het Kruispunt Zen-Park begrepen is in zowel de hierboven vermelde overheidsopdracht die geplaatst werd door DVW als in de hierboven vermelde overheidsopdracht die geplaatst werd door de Gemeente. Bovendien is het ontwerp voor de aanleg van het kruispunt in de twee opdrachten verschillend.

 

Partijen wensen dan ook de aanleg van het Kruispunt Zen-Park verder met elkaar af te stemmen en hieromtrent afspraken te maken in onderhavige samenwerkingsovereenkomst, teneinde te vermijden dat er dubbel werk wordt uitgevoerd en teneinde te verzekeren dat het Kruispunt Zen-Park op de meest optimale wijze in functie van beide opdrachten wordt aangelegd.

 

 

 

WORDT OVEREENGEKOMEN WAT VOLGT:

 

 

HOOFDSTUK I. BEGRIPSBEPALING

 

Artikel 1. Begripsbepaling

 

Voor de toepassing van deze Samenwerkingsovereenkomst wordt verstaan onder:

 

 Het “Project Kanaalbrug”: De overheidsopdracht uitgaande van DVW omschreven in het bestek AZZ-18-0039 “Bouw van de Driefonteinenbrug – Fase 2: Bouwen van een brug over het kanaal naar Charleroi en aanleg van ontsluitingswegen op linkeroever en rechteroever te Sint-Pieters-Leeuw en Drogenbos”. De Drie Fonteinenbrug maakt de verbinding maakt tussen enerzijds de E. Ghijsstraat en Oudstrijdersstraat op linkeroever en anderzijds de Drie Fonteinenstraat op rechteroever;

 

 Het “Project Zennebrug”: De overheidsopdracht uitgaande van de Gemeente omschreven in het bestek PPP056-1140/8002/2018/001, die de realisatie van een brug over de Zenne in de Drie Fonteinenstraat met de (her)aanleg van de Drie Fonteinenstraat van de Humaniteitslaan (N266) tot en met het kruispunt met het Zen-Park beoogt;

 

 “Kruispunt Zen-Park”: De aanleg van het kruispunt Zen-Park in de Drie Fonteinenstraat te Drogenbos, dewelke zowel voorzien is in het Project Kanaalbrug als in het Project Zennebrug. Het ontwerp voor de aanleg van het kruispunt is in de 2 projecten verschillend.

 

 

 

 

HOOFDSTUK II. VOORWERP, DOEL EN SITUERING VAN DE SAMENWERKINGSOVEREENKOMST

 

Artikel 2. Voorwerp en doel van de Samenwerkingsovereenkomst

 

Deze Samenwerkingsovereenkomst regelt de samenwerking tussen de Partijen met het oog op de aanleg en het beheer van het Kruispunt Zen-Park.

 

Artikel 3. Het Kruispunt Zen-Park

 

§1. Partijen komen overeen dat de aanleg van het Kruispunt Zen-park niet zal worden uitgevoerd in het kader van het Project Kanaalbrug, maar dat de aanleg van het Kruispunt Zen-park uitsluitend zal worden uitgevoerd in het kader van het Project Zennebrug.

 

§2. De Gemeente zal derhalve optreden als bouwheer voor de aanleg van het Kruispunt Zen-Park. De grens tussen het Project Kanaalbrug, exclusief het Kruispunt Zen-Park, en het Project Zennebrug, inclusief het Kruispunt Zen-Park, wordt duidelijk afgebakend in het als bijlage 1 bij onderhavige samenwerkingsovereenkomst gevoegde ontwerpplan.

 

Partijen komen tevens overeen dat het Kruispunt Zen-Park zal worden aangelegd, conform het ontwerp, zoals weergegeven in het als bijlage 1 bij onderhavige samenwerkingsovereenkomst gevoegde ontwerpplan. De aanleg conform dit ontwerp maakt een aansluiting op het Zen-Park, Kanaalbrug en Drie Fonteinenstraat mogelijk.

 

De aanleg van het Kruispunt Zen-Park omvat de wegenis, het fietspad, de riolering en haar aanhorigheden. Partijen komen overeen dat voor het fietspad de opbouw zoals voorzien in het Project Kanaalbrug wordt gehanteerd en dat voor de wegenis de opbouw zoals voorzien in het Project Zennebrug wordt gehanteerd. De overgang van de wegenis en het fietspad tussen beide projecten zullen wordt “getrapt” uitgevoerd, zodat het Project Kanaalbrug hierop degelijk kan aansluiten.

 

Artikel 4. Timing

 

De richtdatum voor het einde van de uitvoering van de aanleg van het Kruispunt Zen-Park was januari 2021. Deze timing is afhankelijk van oa. weerverlet.

Deze timing wordt bewaakt door de Gemeente.

 

HOOFDSTUK III. STUDIE

 

Artikel 5. Omgevingsvergunning

 

De Gemeente staat in voor het bekomen van een geldige, volledige en correcte omgevingsvergunning voor de aanleg van het Kruispunt Zen-Park. De kosten hiervoor zijn ten laste van de Gemeente.

 

Artikel 6. Ontwerp

 

De Gemeente staat in voor de eventuele verdere uitwerking van het in bijlage 1 opgenomen ontwerpplan voor de aanleg van het Kruispunt Zen-Park. De kosten hiervoor zijn ten laste van de Gemeente. De Gemeente neemt tegenover DVW de volledige verantwoordelijkheid voor de eventuele verdere uitwerking van het in bijlage 1 opgenomen ontwerpplan.

 

Artikel 7. Veiligheidscoördinatie ontwerp

 

De Gemeente zal de door haar aangeduide veiligheidscoördinator-ontwerp in het kader van het Project Zennebrug, bevelen om ook de veiligheidscoördinatie-ontwerp voor de aanleg van het Kruispunt Zen-Park op zich te nemen. De kosten verbonden aan de aanstelling en de uitvoering van de taken van deze veiligheidscoördinator-ontwerp zijn ten laste van de Gemeente.

 

Artikel 8. Kostenverdeling/betaling der diensten

 

De Gemeente draagt haar eigen kosten voor de opvolging van het Kruispunt Zen-Park. De eventuele bijkomende (studie)opdrachten die kaderen binnen de aanleg van het Kruispunt Zen-Park zijn ten laste van de Gemeente.

 

HOOFDSTUK IV. PLAATSINGSPROCEDURE EN UITVOERING

 

Artikel 9. Plaatsingsprocedure

 

De aanleg van het Kruispunt Zen-park zal conform artikel 3 van onderhavige samenwerkingsovereenkomst enkel nog onderdeel uitmaken van het Project Zennebrug, waarin de aanleg van dit kruispunt reeds voorzien was en waarvoor er door de Gemeente reeds een overheidsopdracht geplaatst en gesloten werd. De Gemeente treedt aldus op als aanbestedende overheid voor het Kruispunt Zen-Park en dit zal worden aangelegd conform de afspraken gemaakt in onderhavige samenwerkingsovereenkomst. De aanleg van dit kruispunt is ten laste van DVW en de Gemeente. Voor de verdeling van de kosten van deze werken wordt verwezen naar artikel 16.

 

Artikel 10. Leiding der werken

 

De door de Gemeente aangeduide leidend ambtenaar in het kader van het Project Zennebrug, zal ook de leiding der werken voor de aanleg van het Kruispunt Zen-Park op zich nemen. De kosten hiervan worden gedragen door de Gemeente.

 

Deze leidend ambtenaar neemt de leiding van het Project Zennebrug (inclusief de aanleg van het Kruispunt Zen-Park) waar. Dit betekent dat hij alleen gemachtigd is om voor het gehele Project Zennebrug bevelen te geven aan de betrokken opdrachtnemer, proces-verbaal van ingebrekestelling op te maken, proces-verbaal van voorlopige en definitieve oplevering van de werken op te maken, de opdracht te schorsen, vorderingsstaten goed te keuren, verrekeningen op te maken en voor te stellen, eventuele maatregelen van ambtswege voor te stellen, enzovoort.

 

Voor beslissingen met een belangrijke technische impact die betrekking hebben op de aanleg van het Kruispunt Zen-Park, zal de leidend ambtenaar voorafgaandelijk aan zijn beslissing, advies vragen aan DVW.  Dit advies dient te worden gegeven binnen een termijn van twee weken, teneinde de vlotte voortgang van het Project Zennebrug te garanderen. Indien nodig voor de goede gang van zaken, zal deze termijn ingekort worden hetgeen expliciet in de adviesvraag zal vermeld worden.

In principe is dit advies bindend. Wanneer de leidend ambtenaar meent dat door de adviezen het Project Zennebrug in het gedrang komt, bijvoorbeeld door belangenconflicten en/of onvoorziene omstandigheden  (zoals bv. technische moeilijkheden, het uitblijven van beslissingen, …) en het Project Zennebrug niet in overeenstemming met de vooropgezette planning kan worden uitgevoerd, zal de leidend ambtenaar deze situatie binnen de twee werkdagen met de vertegenwoordigers van alle Partijen bespreken en zullen zij in onderling overleg binnen de twee werkdagen een beslissing trachten te nemen. Komen Partijen niet overeen binnen deze termijn, wordt de leidend ambtenaar bij deze bepaling door hen gemachtigd om een beslissing te nemen in het belang van het Project Zennebrug als geheel.

 

DVW mag voor haar rekening gemandateerde waarnemers aanstellen die de aanleg van het Kruispunt Zen-Park mee mogen opvolgen. Deze gemandateerde waarnemers kunnen schriftelijk advies geven aan de leidend ambtenaar. DVW draagt de volledige verantwoordelijkheid voor het advies dat deze gemandateerde waarnemers verstrekken en staat ook in voor de kosten ervan.

 

Artikel 11. Veiligheidscoördinatie verwezenlijking

 

De Gemeente zal de door haar aangestelde  veiligheidscoördinator-verwezenlijking in het kader van het Project Zennebrug, bevelen om ook de veiligheidscoördinatie-verwezenlijking voor de aanleg van het Kruispunt Zen-Park op zich te nemen. De kosten verbonden aan de aanstelling en de uitvoering van de taken van deze veiligheidscoördinator-verwezenlijking zijn ten laste van de Gemeente.

 

 

Artikel 12. Toezicht van de werken

 

De Gemeente staat als aanbestedende overheid voor het Project Zennebrug ook in voor het toezicht op de uitvoering van de aanleg van het Kruispunt Zen-Park en draagt daarvan de kosten.

 

Artikel 13. Uitvoeringsstudie

 

De uitvoeringsstudie voor de aanleg van het Kruispunt Zen-Park wordt opgemaakt door de opdrachtnemer van de Gemeente conform de bepaling van het lastenboek. Het nazicht van de uitvoeringsstudie behoort toe aan de Gemeente of een door haar aangestelde partij. Dit behelst het administratief nazicht, het rekenkundig nazicht en het technisch nazicht. De kosten van de uitvoeringsstudie en het nazicht hiervan zijn ten laste van de Gemeente.

 

Artikel 14. Nutsleidingen

 

Indien voor de uitvoering van de aanleg van het Kruispunt Zen-Park verplaatsingen van nutsleidingen noodzakelijk zijn, geeft de Gemeente het verplaatsingsbevel en neemt de Gemeente de eventueel hiermee gepaard gaande kosten op zich.

 

Artikel 15. Wijzigingen tijdens de uitvoering

 

De Gemeente neemt alle meerkosten ten gevolge van wijzigingen, herziening van de prijs en schadevergoedingen op zich voor de aanleg van het Kruispunt Zen-Park.

 

Artikel 16. Betaling van de werken.

 

De vorderingsstaten en facturen voor de aanleg het Kruispunt Zen-Park worden door de opdrachtnemer van de Gemeente gestuurd aan de Gemeente. De Gemeente staat in voor de tijdige betaling van alle facturen voor de aanleg van het Kruispunt Zen-Park. Indien de Gemeente de betalingstermijnen voorzien in de opdrachtdocumenten voor het Project Zennebrug niet naleeft, dan blijven de verwijlinteresten of andere schadevergoedingen die hierdoor verschuldigd zouden zijn aan de opdrachtnemer, steeds ten laste van de Gemeente.

 

Het aandeel van DVW voor de uitvoering van de aanleg van het Kruispunt Zen-Park bedraagt het vast, forfaitair en niet-herzienbaar bedrag van 25.000 EUR excl. BTW ten gunste van de Gemeente.

 

DVW betaalt dit aandeel aan de Gemeente met volgende verdeling:

20.000 EUR excl. BTW na de voltooiing van de aanleg van het Kruispunt Zen-Park, exclusief de asfaltlagen.

Het saldo kan gefactureerd worden na volledige voltooiing van de aanleg van het Kruispunt Zen-Park.

 

 

 

 

Artikel 17. Aansprakelijkheid

 

Mochten er zich geschillen voordoen die betrekking hebben op de aanleg van het Kruispunt Zen-Park, dan zal de Gemeente de gebeurlijke aansprakelijkheid op zich nemen en instaan voor eventuele financiële gevolgen van deze aansprakelijkheid.

 

Artikel 18. Boetes, straffen en kortingen wegens minwaarde

 

De boetes, straffen en kortingen wegens minwaarde voor de aanleg van het Kruispunt Zen-Park komen uitsluitend ten goede aan de Gemeente.

 

Artikel 19. Voorlopige en definitieve oplevering, vrijgave borgtocht

 

De voorlopige en definitieve oplevering van de aanleg het Kruispunt Zen-Park binnen het gehele Project Zennebrug worden door de leidend ambtenaar van de Gemeente gegeven. De processen-verbaal van de voorlopige en definitieve oplevering worden door de leidend ambtenaar van de Gemeente opgesteld.

 

HOOFDSTUK V. EXPLOITATIEFASE

 

Artikel 20. Eigendom en beheer

 

De Gemeente is eigenaar of neemt de nodige initiatieven tot het bekomen van een overeenkomst in verband met het gebruiksrecht van de percelen die onderwerp zijn van de aanleg van het Kruispunt Zen-Park.

Het beheer en onderhoud van het Kruispunt Zen-Park zijn ten laste van de Gemeente.

 

HOOFDSTUK VI. SLOTBEPALINGEN

 

Artikel 21. Voorbehoudclausule

 

Investeringen door DVW kunnen slechts worden verricht onder voorbehoud van het ter beschikking stellen van de noodzakelijke kredieten.

Wel verbindt DVW zich ertoe alles in het werk stellen om voldoende middelen ter beschikking te krijgen.

 

Artikel 22. Samenwerkingsverplichting en informatieplicht

 

§1. Partijen verbinden zich ertoe voor de duur van onderhavige samenwerkingsovereenkomst samen te werken aan de succesvolle uitvoering van onderhavige samenwerkingsovereenkomst en de realisatie van de aanleg van het Kruispunt Zen-Park en dit onder meer op basis van de volgende principes, doch slechts in de mate deze principes verzoenbaar zijn met én niet beperkt worden door het specifieke karakter van de Partijen als openbare besturen:

 

(i) snelheid en doeltreffendheid van de wederzijdse communicatie en

 informatieverstrekking;

(ii) regelmatige evaluatie van de uitvoering van onderhavige samenwerkingsovereenkomst;

(iii) actieve en constructieve deelname aan de besprekingen;

(iv) maximale benutting van de eigen mogelijkheden en bevoegdheden;

(v) toepassing van de beste professionele normen en naleving van de regels van de kunst;

 en,

(vi) goede trouw.

 

§2. Partijen verklaren voorafgaand aan de ondertekening van onderhavige samenwerkingsovereenkomst alle nodige en nuttige informatie aan de andere Partij te hebben overgemaakt waarover zij redelijkerwijze kunnen beschikken of dienen over te beschikken ten einde de andere Partij toe te laten alle nuttige en noodzakelijke inlichtingen te hebben ontvangen voor het kunnen inschatten van de omvang, de complexiteit en de haalbaarheid van de projecten.

 

§3. Elke Partij zal op verzoek van de andere Partij alle documenten en informatie, waarover zij redelijkerwijze beschikt of redelijkerwijze moet beschikken en die voor de Partijen noodzakelijk of nuttig is of zijn voor de verwezenlijking van de aanleg van het Kruispunt Zen-Park, onverwijld aan deze laatste bezorgen. Bovendien zal iedere Partij aan de andere Partij spontaan alle documenten en informatie, die voor de andere Partij noodzakelijk zijn in het kader van de uitvoering van diens deel van het project, overmaken.

 

Artikel 23. Deelbaarheid

 

§1. Indien krachtens wettelijke bepalingen van openbare orde of van dwingend recht één of meerdere bepalingen van onderhavige samenwerkingsovereenkomst nietig of niet-tegenstelbaar zouden zijn, dan zullen de artikelen die nietig of niet-tegenstelbaar zijn, als ongeschreven beschouwd worden.

 

De nietigheid of niet-tegenstelbaarheid van een bepaling in onderhavige samenwerkingsovereenkomst zal geenszins de nietigheid of de niet-tegenstelbaarheid van de overige bepalingen van onderhavige samenwerkingsovereenkomst of van de samenwerkingsovereenkomst zelf met zich meebrengen. 

 

§2. Partijen nemen een inspanningsverbintenis op zich om, in voorkomend geval, de nietige bepaling(en) te vervangen door een werkbare en geldige bepaling met een praktisch en economisch gelijkaardig resultaat, in die zin dat te allen tijde het voorwerp van onderhavige samenwerkingsovereenkomst in essentie dient bewaard te blijven.

 

Artikel 24. Wijzigingen aan de samenwerkingsovereenkomst

 

Onderhavige samenwerkingsovereenkomst kan, met uitdrukkelijke toestemming van de Partijen, gewijzigd worden. De aangebrachte wijzigingen worden in een Addendum bij deze samenwerkingsovereenkomst gevoegd.

 

Artikel 25. Geldend recht en geschillenregeling

 

§1. Op onderhavige samenwerkingsovereenkomst is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.

 

§2. Alle betwistingen tussen de Partijen zullen bij voorkeur zoveel mogelijk in der minne opgelost worden. Ingeval de betwistingen niet minnelijk kunnen worden geregeld, zijn enkel de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Mechelen bevoegd.

 

Artikel 26. Persoonsgegevens

 

De Partijen verklaren dat zij steeds de geldende wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming en verwerking van persoonsgegevens in acht nemen en dat zij op een correcte en rechtmatige wijze omgaan met persoonsgegevens van onder andere medewerkers van de andere Partij(en), die zij verwerken in het kader van onderhavige samenwerkingsovereenkomst.

 

Artikel 27. Inwerkingtreding en duur van de samenwerkingsovereenkomst

 

§1. Deze samenwerkingsovereenkomst treedt in werking op de dag waarop deze door de Partijen is ondertekend.

§2. Deze samenwerkingsovereenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde duur.

 

Opgemaakt te […] op […] in twee exemplaren, waarvan elke Partij verklaart er één van te hebben ontvangen.

 

 

Voor de Gemeente

 

 

 

 

 

 

 

Sonja Dedoncker    Alexis Calmeyn

Algemeen Directeur    burgemeester

 

 

 

Voor DVW        

 

 

 

 

 

 

 

Frieda Brepoels     ir. Chris Danckaerts  

Voorzitter Raad van Bestuur   Gedelegeerd bestuurder  

 

 

Publicatiedatum: 23/04/2021
Overzicht punten

 

Gemeenteraad van 18/03/2021

Besluit. Retributiereglement blauwe zone. Goedkeuring

 

Juridische grond

Gelet op de gecoördineerde Grondwet, inzonderheid artikel 170§4;

 

Gelet op de Wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk Besluit van 16 maart 1968, en latere wijzigingen;

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, en latere wijzigingen;

 

Gelet op het Decreet ‘Bestuursdecreet’ van 7 december 2018 betreffende de openbaarheid van bestuur;

 

Gelet op het Decreet van 9 juli 2010, tot aanvulling van het decreet van 16 mei 2008, houdende de invordering van parkeerheffingen door parkeerbedrijven, en latere wijzigingen;

 

Gelet op het Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, en latere wijzigingen;

 

Gelet op het Koninklijk Besluit van 22 december 2003 houdende vaststellingen van de datum van inwerkingtreding van de wet van 7 februari 2003 houdende verschillende bepalingen inzake verkeersveiligheid, en latere wijzigingen;

 

Gelet op het Ministerieel Besluit van 7 mei 1999 betreffende de parkeerkaart voor mensen met een handicap;

 

Gelet op het Ministerieel Besluit van 9 januari 2007 betreffende de gemeentelijke

parkeerkaart;

 

Gelet op de financiële toestand van de gemeente.

 

Feiten en context

Overwegende dat de parkeerrotatie moet bevorderd worden over het gehele grondgebied van Drogenbos;

 

Overwegende dat er een blauwe zone-reglementering wordt ingevoerd over het gehele grondgebied van Drogenbos, uitgezonderd de Broekweg;

 

Overwegende dat de invordering van de retributie gepaard gaat met kosten welke gemaakt worden voor het verzenden van betalingsherinneringen en aangetekende zendingen;

 

Overwegende dat het billijk is om deze kosten op de nalatige debiteuren te verhalen;

 

Overwegende dat de blauwe zone-reglementering niet van toepassing is voor personen met een handicap;

 

Overwegende dat er een reglement dient opgesteld te worden als wettelijke basis om een retributie te kunnen heffen op het  parkeren  in de blauwe zone;

 

Overwegende dat de controle op het naleven van de blauwe zone-reglementering zal gebeuren door een externe gespecialiseerde firma;

 

Overwegende dat er na 6 maanden een evaluatie zal uitgevoerd worden betreffende de invoering van de blauwe zone;

 

Overwegende dat het voorgestelde reglement werd voorbereid in werkvergaderingen en behandeld werd op de plenaire commissie dd. 3/03/2021.

Financiële gevolgen

 

Exploitatiebudget

Actie

ACT - 33

Registratiesleutel

73611000/0200-00......

Bedrag

Afhankelijk van geïnde retributies

Opmerkingen

/

 

 

 

Besluit

 

17 stemmen voor: Alexis Calmeyn, Myriam Claessens, Nahyd Meskini, José Lefever, Marc Vettori, Philippe Queroles, Grégory Boen, Jean Paul Grenier, Sonia Ericx, Steve Roobaert, Sabrina Pauwels, Francis Dons, Cindy Ceuleers, André De Maere, François Dussart, Myriam Essiaf en Jonathan Adriaens

 

 

Artikel 1: Het besluit van de gemeenteraad dd. 10 december 2020 inzake het retributiereglement blauwe zone, wordt ingetrokken.

 

Artikel 2: Invoeren nieuw retributiereqlement

 

Er wordt voor een termijn die ingaat op 03 mei 2021 en eindigt op 31 januari 2025 een retributie geheven op het parkeren van een (motor)voertuig, hun aanhangwagens of hun onderdelen op de plaatsen op de openbare weg of op de plaatsen gelijkgesteld aan de openbare weg waar dat parkeren met beperkte parkeertijd is toegelaten volgens het Koninklijk Besluit van 1 december 1975 betreffende het algemeen reglement op de politie over het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg (hierna: het Verkeersreglement).

 

 

 Artikel 3: Definities

 

 Openbare weg: de wegen en hun trottoirs of nabijgelegen bermen die eigendom zijn van de gemeentelijke, provinciale of gewestelijke overheden;

 

 Met een openbare weg gelijkgestelde plaats: de parkeerplaatsen gelegen op de openbare weg, zoals vermeld in artikel 4, § 2 van de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening van ambulante activiteiten en de organisatie van openbare markten;

 

 Blauwe zone: zone met een beperkte parkeertijd waar het gebruik van de parkeerschijf verplicht is. Bijzondere voorwaarden zullen aangebracht worden op de signalisatie, waarbij het gebruik van de parkeerschijf in de blauwe zone in principe voorgeschreven zal zijn van 08.00 tot 19.00 uur op werkdagen en van 08.00 tot 14.00 op een zaterdag.

Zon- en wettelijke feestdagen en 11 juli zijn uitgezonderd.

Voor de gehele blauwe zone geldt er een maximale parkeerduur van 3 uur, uitgezonderd de Boomgaardwijk waar er een maximale parkeerduur van 2 uur zal gelden.

De Boomgaardwijk omvat de woningen gelegen langsheen de Steenweg op Ruisbroek, de Vrijheidsstraat, de Weidenstraat, de Boomgaardstraat, de Paul Gilsonlaan en het gedeelte van de Langestraat tussen Paul Gilsonlaan en de Verlengde Stallestraat.

 

 

 

Artikel 4 : Vestiging retributie blauwe zone

 

Er wordt ten voordele van de gemeente Drogenbos een retributie gevestigd:

 

§ 1. Voor het parkeren, op de openbare weg, van een (motor)voertuig tussen 08.00 uur en 19.00 uur op plaatsen waar zulks, krachtens een politiereglementering toegelaten is;

 

§2. Op de afgifte van bewonerskaarten en gemeentelijke parkeerkaarten, waardoor het mogelijk wordt de parkeerfaciliteiten te benutten, bedoeld in de artikel 27.1.4 en 27.3.4. van het Verkeersreglement.

 

 

Artikel 5: Betaling retributie blauwe zone

 

De retributie is verschuldigd door:

§ 1. De titularis van de inschrijving van het voertuig bij de dienst voor inschrijving van de voertuigen (D.I.V.), de houder van een  proefritten- of handelaarsplaat op het voertuig aangebracht, zijn samen met de bestuurder van het rijtuig solidair gehouden tot betaling van deze retributie.

 

§2. De titularis van de uitgereikte kaart inzake artikel 3 § 2.

 

De bepalingen van artikel 67bis van de wetten betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968 zijn van toepassing.

 

 

Artikel 6: Invoeren nieuw retributiereqlement

 

§ 1. Voor het parkeren van een (motor)voertuig in een “blauwe zone” (zone met beperkte parkeertijd) in Drogenbos is het gebruik van een parkeerschijf verplicht.

 

De “blauwe zone” (zones met beperkte parkeertijd) in Drogenbos wordt voorzien op het gehele grondgebied van Drogenbos, met uitzondering van de Broekweg.

 

§ 2. De retributie:

 is gratis voor de maximale duur die toegelaten is door de verkeersborden (3 uur voor het volledige grondgebied van Drogenbos, en 2 uur voor de Boomgaardwijk zoals omschreven in artikel 3);

 

 bedraagt een forfaitair tarief van 30,00 EUR per dag (08.00 tot 19.00 uur) voor elke periode die langer is dan deze die toegestaan is volgens de verkeersborden (2 uur en 3 uur).

 

De gebruiker van de parkeerplaats is verplicht zijn aankomsttijd aan te duiden op de parkeerschijf en deze zichtbaar aan te brengen achter de voorruit van het voertuig of, als er geen voorruit is, op het voorste gedeelte van het voertuig.

 

De gebruiker van een motorvoertuig die de parkeerschijf foutief, niet of niet zichtbaar achter de voorruit van zijn voertuig of, als er geen voorruit is, op het voorste gedeelte van het voertuig plaatst, wordt steeds geacht te kiezen voor de betaling van het artikel 5 § 2 vermelde forfaitair tarief.

 

Bij toepassing van het hierboven vermelde forfaitair tarief, brengt de aangestelde door de gemeente op de voorruit van het voertuig een uitnodiging aan om de retributie binnen de vijf dagen  te betalen . De betaling moet gebeuren via bankoverschrijving overeenkomstig de modaliteiten vermeld op de uitnodiging tot betaling van de retributie.

 

 

Artikel 7: Parkeren op parkeerplaatsen voorbehouden voor het opladen van elektrische voertuigen

 

§ 1. De parkeerplaatsen voorbehouden voor het opladen van elektrische voertuigen worden uitgerust met een oplaadpunt en mogen enkel worden ingenomen door elektrische voertuigen voor zover het voertuig effectief opgeladen wordt. Het opladen zal blijken uit het al dan niet aangesloten zijn van het voertuig op het oplaadpunt door middel van de stekker.

 

Deze parkeerplaatsen worden aangeduid door middel van het verkeersbord E9a waarop het pictogram van de parkeerschijf wordt afgebeeld en aangevuld met een onderbord waarop het symbool van een stekker is afgebeeld.

 

Indien de stekker van het voertuig niet in het stopcontact zit of de parkeerplaats door een niet-elektrisch voertuig wordt ingenomen, wordt een retributie uitgeschreven zoals beschreven bij het tweede punt van artikel 5§2.

 

 

Artikel 8: Vrijstelling retributie blauwe zone

 

§ 1. Het parkeren van elektrische voertuigen op de parkeerplaatsen die voorbehouden zijn voor elektrische voertuigen is gratis tijdens het opladen van het elektrische voertuig.

 

§ 2. Het parkeren van voertuigen  gebruikt door personen met een handicap is onbeperkt in tijd.

Het statuut van “persoon met een handicap” wordt beoordeeld op het ogenblik van het parkeren door het aanbrengen op een zichtbare plaats achter de voorruit of, als er geen voorruit is, op het voorste gedeelte van het voertuig, van de kaart uitgereikt overeenkomstig het Ministerieel Besluit van 7 mei 1999.

 

§ 3. Houders van  een tijdelijke parkeerkaart of van een geldig ingevulde vrijstellingskaart, zijn vrijgesteld van de gevestigde retributie van onderhavig reglement op voorwaarde dat deze kaart zichtbaar achter de voorruit van het voertuig wordt aangebracht, of als er geen voorruit is, op het voorste gedeelte van het voertuig.

 

§ 4. De gevallen van gebruik van de openbare weg of de plaatsen gelijkgesteld met de openbare weg, die reeds aanleiding geven tot het heffen van een andere retributie of belasting ten voordele van de gemeente, zijn vrijgesteld van de gevestigde retributie van onderhavig reglement.

 

 

Artikel 9: Bewonerskaarten blauwe zone

 

§ 1. Bewonerskaarten worden afgeleverd aan personen gedomicilieerd in Drogenbos in een straat waar de beperkte parkeertijd (blauwe zone) van kracht is.

 

Er zijn maximum drie bewonerskaarten per domicilie verkrijgbaar. Een vierde kaart kan enkel en alleen maar worden aangevraagd en afgeleverd na een gemotiveerde beslissing door het college van burgemeester en schepenen.

 

Deze bewonerskaarten zijn enkel geldig in de “blauwe zones” van Drogenbos waar beperkte parkeertijd van maximaal 2 uur (Boomgaardwijk) en 3 uur (overig grondgebied van Drogenbos) van toepassing is.

 

Bewonerskaarten worden aangekocht voor één jaar, vanaf uitreikdatum of indien uitgereikt het eerste jaar vóór de inwerkingtreding van het reglement, vanaf de datum van inwerkingtreding.

 

Voor de aankoop van een eerste bewonerskaart per domicilie wordt 15,00 EUR per jaar aangerekend.

Voor de aankoop van een tweede bewonerskaart per domicilie wordt 75,00 EUR per jaar aangerekend.

Voor de aankoop van een derde bewonerskaart per domicilie wordt 150,00 EUR per jaar aangerekend.

Voor de aankoop van de vierde bewonerskaart, na uitdrukkelijke en gemotiveerde toestemming van het college van burgemeester en schepenen, wordt 375,00 EUR aangerekend.

 

Bewonerskaarten worden per bankoverschrijving betaald op het moment van de aanvraag.

 

§ 2. Voor de vervanging bij verlies of bij diefstal of bij aanpassing van een bewonerskaart wordt 10,00 EUR aangerekend. Dit bedrag wordt per bankoverschrijving betaald bij de aanvraag.

 

 

Artikel 10: Parkeerkaarten voor bezoekers

 

§1. Parkeerkaarten worden afgeleverd aan bezoekers voor een beperkte periode in de vorm van een weekabonnement of een maandabonnement, te rekenen vanaf uitreikdatum.

 

De parkeerkaart is geldig:

 Voor de duur vermeld op de parkeerkaart.

 Voor de nummerplaat vermeld op de parkeerkaart.

 

Voor de aankoop van een weekabonnement wordt 8,00 EUR per week aangerekend en voor een maandabonnement wordt 32,00 EUR per maand aangerekend.

 

De parkeerkaarten zijn geldig in de blauwe zones van Drogenbos waar beperkte parkeertijd van maximum 2 uur en 3 uur van toepassing is.

 

De parkeerkaarten worden per bankoverschrijving betaald op het moment van de aanvraag.

 

§2. Voor de vervanging, bij verlies of bij diefstal of bij aanpassing van de parkeerkaarten wordt 10,00 EUR aangerekend. Dit bedrag wordt per overschrijving betaald bij aanvraag.

 

Artikel 11: Vrijstellingskaart

 

§ 1. Per woongelegenheid wordt er per jaar eenmalig een gratis vrijstellingskaart voor sporadische bezoekers en uitzonderlijke gevallen voorzien.

Op deze vrijstellingskaart dient enkel de datum ingevuld te worden wanneer van toepassing, en is de volledige dag geldig.

Het gemeentebestuur neemt voorzorgen dat deze kaart niet makkelijk gedupliceerd of vervalst kan worden.

 

§2. Bij verlies of bij diefstal wordt er geen nieuwe vrijstellingskaart afgeleverd.

 

 

Artikel 12: Parkeerkaarten voor bedrijven/lokale handel blauwe zone

 

§ 1. Parkeerkaarten voor bedrijven/lokale handel worden afgeleverd aan de zaakvoerder of medewerkers van een uitbating in een straat waar beperkte parkeertijd (blauwe zone) van maximaal 2 uur (Boomgaardwijk) en 3 uur (overig grondgebied van Drogenbos) van toepassing is.

 

Bij de aanvraag moet een document voorgelegd worden waaruit blijkt dat het bedrijf/lokale handel gelegen is een straat waar beperkte parkeertijd (blauwe zone) van maximaal 2 of 3 uur van kracht is. De werknemer die er tewerkgesteld wordt dient een verklaring op eer voor te leggen van de werkgever.

 

Deze parkeerkaarten zijn geldig in de zone waar de blauwe zone met een beperkte parkeertijd van maximaal 2 of 3 uur van toepassing is.

 

Er zijn maximum 3 parkeerkaarten per adres van bedrijf/lokale handel verkrijgbaar.

Een vierde kaart kan enkel en alleen maar worden aangevraagd en afgeleverd na een gemotiveerde beslissing door het college van burgemeester en schepenen

 

Parkeerkaarten voor bedrijven/lokale handel worden aangekocht voor één jaar, vanaf uitreikdatum. Zelfstandigen met domicilie op eigen adres kunnen maximaal 3 kaarten per adres bekomen (maximum 3 bewoners- en/of handelskaarten).

 

Voor de aankoop van elke parkeerkaart voor bedrijven/lokale handel wordt 150,00 EUR per jaar aangerekend.

 

Parkeerkaarten voor zaakvoerders worden per bankoverschrijving betaald op het moment van de aanvraag.

 

§ 2. Voor de vervanging bij verlies of bij diefstal of bij  aanpassing van parkeerkaarten voor zaakvoerders wordt 10,00 EUR aangerekend. Dit bedrag wordt per bankoverschrijving betaald bij de aanvraag.

 

 

Artikel 13: Parkeerkaarten voor personeel gemeentebestuur, OCMW en gemeentelijke basisscholen

 

§ 1. Personeelskaarten worden afgeleverd aan personen die tewerkgesteld zijn door het gemeentebestuur, OCMW en gemeentelijke basisscholen in Drogenbos.

 

Er is maximum één personeelskaart per personeelslid verkrijgbaar. Deze personeelskaart is enkel geldig in de “blauwe zones” van Drogenbos waar beperkte parkeertijd van maximaal 2 uur en 3 uur van toepassing is.

Personeelskaarten worden aangekocht voor één jaar, vanaf uitreikdatum (of indien vroeger uitgereikt, vanaf inwerkingtredingvan het reglement).

 

Voor de aankoop van een personeelskaart wordt 50,00 EUR per jaar aangerekend.

 

Personeelskaarten worden per bankoverschrijving betaald op het moment van de aanvraag.

 

§ 2. Voor de vervanging bij verlies of bij diefstal of bij aanpassing van een personeelskaart wordt 10,00 EUR aangerekend. Dit bedrag wordt per bankoverschrijving betaald bij de aanvraag.

 

 

Artikel 14: Retributies op zon- en wettelijke feestdagen blauwe zone

 

Op zon- en wettelijke feestdagen (inbegrepen 11 juli) is er geen retributie verschuldigd.

 

 

Artikel 15: Procedure bij niet-betaling

 

Ingeval van niet-betaling van de forfaitaire retributies, binnen de vooropgestelde vijf dagen na de aanbrenging van de uitnodiging tot betaling onder de ruitenwisser van het voertuig, wordt een schriftelijke herinnering gezonden aan de retributieplichtige vanaf dag 9 met een bijkomende administratieve kost van 2,50 EUR.

 

Bij niet-betaling overeenkomstig deze schriftelijke herinnering volgt vanaf dag 18 een eerste aanmaning met 3,75 EUR bijkomende kosten bovenop het oorspronkelijke tarief vermeerderd met de kosten voor de eerste herinnering.

 

Wanneer een tweede aanmaning vereist is, worden vanaf dag 32 bijkomend 10,50 EUR administratiekosten aangerekend.

 

Het volledig verschuldigde bedrag zal bij uitblijven van betaling ingevorderd worden langs gerechtelijke weg.

 

 

Artikel 16: Controle zone betalend parkeren en blauwe zone

 

De controle op het naleven van de blauwe zone- reglementering zal gebeuren door een externe gespecialiseerde firma aangesteld door de gemeente.

 

 

Artikel 17: Bekendmaking

 

Dit retributiereglement wordt bekend gemaakt overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 286 en 287 van het Decreet Lokaal Bestuur.

 

 

Artikel 18: Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 03/05/2021.

 

Artikel 19: Het reglement wordt geëvalueerd na 6 maanden na de invoering  en een definitieve evaluatie na 1 jaar.

 

 

Publicatiedatum: 23/04/2021