Drogenbos

Gemeenteraad van 20/05/2021

Tegenwoordig:

 

Sabrina Pauwels

Voorzitter wnd.;

Alexis Calmeyn

Burgemeester;

Myriam Claessens, Nahyd Meskini, José Lefever en Marc Vettori

Schepenen;

Grégory Boen, Jean Paul Grenier, Sonia Ericx, Steve Roobaert, Francis Dons, Cindy Ceuleers, André De Maere, François Dussart, Myriam Essiaf en Jonathan Adriaens

Raadsleden;

Sonja Dedoncker

Algemeen directeur;

 

Afwezig:

 

Philippe Queroles

Voorzitter;

 

 

Overzicht punten

 

Gemeenteraad van 20/05/2021

Goedkeuring notulen gemeenteraad  dd. 22 april 2021

 

Juridische grond

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, en latere wijzigingen.

Financiële gevolgen

Dit besluit heeft geen financiële gevolgen voor het gemeentebestuur.

 

Visum

Niet van toepassing

 

 

 

Besluit

 

12 stemmen voor: Alexis Calmeyn, Myriam Claessens, Nahyd Meskini, José Lefever, Marc Vettori, Sabrina Pauwels, Sonia Ericx, Steve Roobaert, Francis Dons, Cindy Ceuleers, André De Maere en Myriam Essiaf

2 onthoudingen: Grégory Boen en Jean Paul Grenier

2 stemmen ongeldig: François Dussart en Jonathan Adriaens

Motivatie ongeldige stem François Dussart: Stem werd in de Franse taal uitgebracht.

Motivatie ongeldige stem Jonathan Adriaens: Stem werd in de Franse taal uitgebracht.

 

Enig artikel:

De notulen van de gemeenteraad en het zittingsverslag dd. 22 april 2021 worden goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 05/07/2021
Overzicht punten

 

Gemeenteraad van 20/05/2021

Kennisname organisatiebeheersing - jaarrapport

 

 

 

 

 

Publicatiedatum: 05/07/2021
Overzicht punten

 

Gemeenteraad van 20/05/2021

Besluit - Kerkfabriek Sint-Niklaas - Budget 2021

 

Juridische grond

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, en latere wijzigingen;

 

Decreet van 7 mei 2004 die een regeling uitwerkt voor de materiële organisatie, de werking, het financieel beheer, het goederenbeheer en het administratief toezicht op de handelingen van de besturen van erkende erediensten;

 

Decreet van 6 juli 2012 tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten

 

Feiten en context

Het budget voor het dienstjaar 2021 van de kerkfabriek Sint-Niklaas goedgekeurd tijdens de zitting van de kerkraad van 24 maart 2021;

 

Argumentatie

Overwegende dat het de gemeenteraad toekomt over deze begroting te beraadslagen en er een advies over te verstrekken;

Financiële gevolgen

Dit besluit heeft geen financiële gevolgen voor het gemeentebestuur.

 

Visum

Niet van toepassing

 

 

 

Besluit

 

14 stemmen voor: Alexis Calmeyn, Myriam Claessens, Nahyd Meskini, José Lefever, Marc Vettori, Sabrina Pauwels, Grégory Boen, Jean Paul Grenier, Sonia Ericx, Steve Roobaert, Francis Dons, Cindy Ceuleers, André De Maere en Myriam Essiaf

2 stemmen ongeldig: François Dussart en Jonathan Adriaens

Motivatie ongeldige stem François Dussart: Stem werd in de Franse taal uitgebracht.

Motivatie ongeldige stem Jonathan Adriaens: Stem werd in de Franse taal uitgebracht.

 

Artikel 1: Het voorliggende en bij deze beslissing gevoegde budget van de kerkfabriek van de Sint-Niklaas parochie van Drogenbos voor het dienstjaar 2021 gunstig te adviseren.

 

Artikel 2: De provinciale toezichthoudende overheid en de kerkfabriek van deze beslissing in kennis te stellen.

 

 

Publicatiedatum: 05/07/2021
Overzicht punten

 

Gemeenteraad van 20/05/2021

Besluit - Kerkfabriek Sint Niklaas - Jaarrekening 2020

 

Juridische grond

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, en latere wijzigingen;

 

Decreet van 7 mei 2004 die een regeling uitwerkt voor de materiële organisatie, de werking, het financieel beheer, het goederenbeheer en het administratief toezicht op de handelingen van de besturen van erkende erediensten;

 

Decreet van 6 juli 2012 tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten

 

Feiten en context

De jaarrekening 2020 van de kerkfabriek Sint-Niklaas goedgekeurd tijdens de zitting van de kerkraad van 24 maart 2021;

 

Argumentatie

Overwegende dat het de gemeenteraad toekomt over deze jaarrekening te beraadslagen en er een advies over te verstrekken;

 

Overwegende dat uit de voorliggende jaarrekening blijkt dat er geen toelagen door de gemeente Drogenbos aan de kerkfabriek Sint-Niklaas dienen uitbetaald te worden;

Financiële gevolgen

Dit besluit heeft geen financiële gevolgen voor het gemeentebestuur.

 

Visum

Niet van toepassing

 

 

 

Besluit

 

14 stemmen voor: Alexis Calmeyn, Myriam Claessens, Nahyd Meskini, José Lefever, Marc Vettori, Sabrina Pauwels, Grégory Boen, Jean Paul Grenier, Sonia Ericx, Steve Roobaert, Francis Dons, Cindy Ceuleers, André De Maere en Myriam Essiaf

2 stemmen ongeldig: François Dussart en Jonathan Adriaens

Motivatie ongeldige stem François Dussart: Stem werd in de Franse taal uitgebracht.

Motivatie ongeldige stem Jonathan Adriaens: Stem werd in de Franse taal uitgebracht.

 

Artikel 1: De voorliggende en bij deze beslissing gevoegde jaarrekening van de kerkfabriek van de Sint-Niklaas parochie van Drogenbos voor het dienstjaar 2020 gunstig te adviseren.

 

Artikel 2: De provinciale toezichthoudende overheid en de kerkfabriek van deze beslissing in kennis te stellen.

 

 

Publicatiedatum: 05/07/2021
Overzicht punten

 

Gemeenteraad van 20/05/2021

Besluit - TMVW ov - Algemene jaarvergadering - 18 juni 2021 - Goedkeuring agenda

 

Juridische grond

Gelet op de statuten van TMVW ov;

 

Gelet de bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur;

 

Feiten en context

Gelet op het feit dat de gemeente Drogenbos aangesloten is bij TMVW ov;

 

Gelet op de oproepingsbrief voor de jaarvergadering van TMVW ov op 18 juni 2021, waarin de agenda werd meegedeeld;

Financiële gevolgen

Dit besluit heeft geen financiële gevolgen voor het gemeentebestuur.

 

Visum

Niet van toepassing

 

 

 

Besluit

 

13 stemmen voor: Alexis Calmeyn, Myriam Claessens, Nahyd Meskini, José Lefever, Marc Vettori, Sabrina Pauwels, Jean Paul Grenier, Sonia Ericx, Steve Roobaert, Francis Dons, Cindy Ceuleers, André De Maere en Myriam Essiaf

3 stemmen ongeldig: Grégory Boen, François Dussart en Jonathan Adriaens

Motivatie ongeldige stem Grégory Boen: Stem werd in de Franse taal uitgebracht.

Motivatie ongeldige stem François Dussart: Stem werd in de Franse taal uitgebracht.

Motivatie ongeldige stem Jonathan Adriaens: Stem werd in de Franse taal uitgebracht.

 

Artikel 1: De (gemeente)raad beslist goedkeuring te verlenen aan de punten op de agenda van de algemene jaarvergadering TMVW ov van 18 juni 2021 en de daarbij behorende documentatie nodig voor het onderzoek van de agendapunten :

1. Wijzigingen in deelnemers en/of kapitaal

2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten

3. Verslag van de raad van bestuur over boekjaar 2020

4. Verslagen van de commissaris

a. Goedkeuring van de jaarrekening over boekjaar 2020 afgesloten per 31 december 2020

b. Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening over boekjaar 2020 afgesloten per 31  december 2020

6. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris

7. Huishoudelijk reglement

8. Statutaire benoemingen

Varia en mededelingen.

 

Artikel 2: De raad draagt de aangeduide vertegenwoordiger(s)/plaatsvervangend vertegenwoordiger op om namens het bestuur alle akten en bescheiden met betrekking tot de algemene jaarvergadering van TMVW ov vastgesteld op 18 juni 2021, te onderschrijven en haar/zijn (hun) stemgedrag af te stemmen op het in de beslissing van de (gemeente)raad van heden bepaalde standpunt met betrekking tot de agendapunten van voormelde algemene vergadering.

 

Artikel 3: Een afschrift van dit besluit zal :

 hetzij per post t.a.v. TMVW ov, Stropstraat 1 te 9000 Gent,

 hetzij per elektronische post, 20210618AVTMVW@farys.be,

gestuurd worden.

 

 

Publicatiedatum: 05/07/2021
Overzicht punten

 

Gemeenteraad van 20/05/2021

Besluit - Intradura – Statutair gewone algemene vergadering – 16 juni 2021

 

Juridische grond

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur;

 

Gelet op artikel 432 van het Decreet Lokaal Bestuur dat bepaalt dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient herhaald te worden voor elke vergadering;

 

Gelet op de artikelen 40 en 41 van het Decreet Lokaal Bestuur dat de bevoegdheden van de gemeenteraad bepaalt;

 

 

Feiten en context

Overwegend dat de gemeente/stad aangesloten is bij Intradura die werd opgericht op 27 april 2017.

 

Overwegende dat Intradura een intergemeentelijke opdrachthoudende vereniging is die wordt beheerst door het Decreet Lokaal Bestuur;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing dd. 21 maart 2019 waarbij de effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger werd aangeduid;

 

Gelet op de oproepingsbrief van 29 april 2021 tot de gewone algemene vergadering van Intradura van 16 JUNI 2021 met volgende agendapunten:

1. notulen van de buitengewone algemene vergadering van 16 december 2020: goedkeuring

(een exemplaar van deze notulen werd per brief op 18 of 21 december 2020 aan de deelnemers bezorgd.);

2. verslag der activiteiten van het afgelopen boekjaar 2020;

3. jaarrekening 2020 met balans, resultatenrekening, sociale balans per 31.12.2020, het voorstel van bestemming van het resultaat en toelichting: goedkeuring (art. 40);

4. verslag van de raad van bestuur: goedkeuring (art. 40)

5. verslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31.12.2020: goedkeuring (art. 40);

6. bestuur: kwijting aan bestuurders, commissaris (art. 40);

7. vaststelling resultaatsbestemming (art. 45);

8. varia.

Financiële gevolgen

Dit besluit heeft geen financiële gevolgen voor het gemeentebestuur.

 

Visum

Niet van toepassing

 

 

 

Besluit

 

14 stemmen voor: Alexis Calmeyn, Myriam Claessens, Nahyd Meskini, José Lefever, Marc Vettori, Sabrina Pauwels, Grégory Boen, Jean Paul Grenier, Sonia Ericx, Steve Roobaert, Francis Dons, Cindy Ceuleers, André De Maere en Myriam Essiaf

2 stemmen ongeldig: François Dussart en Jonathan Adriaens

Motivatie ongeldige stem François Dussart: Stem werd in de Franse taal uitgebracht.

Motivatie ongeldige stem Jonathan Adriaens: Stem werd in de Franse taal uitgebracht.

 

Artikel 1: De agendapunten van de gewone algemene vergadering van Intradura dd. 16 juni 2021 worden goedgekeurd.

 

Artikel 2: De reeds gevolmachtigde effectieve afgevaardigde en plaatsvervangend afgevaardigde – gedurende de huidige legislatuur - is gemandateerd om de agendapunten op de gewone algemene vergadering van Intradura dd. 16 juni 2021 goed te keuren.

 

Artikel 3: Het College van Burgemeester en Schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit besluit.

 

 

Publicatiedatum: 05/07/2021
Overzicht punten

 

Gemeenteraad van 20/05/2021

Besluit - ERSV Vlaams-Brabant vzw - Buitengewone Algemene vergadering -  23 juni 2021 - Goedkeuring agenda

 

Juridische grond

Gelet op het decreet Lokaal Bestuur;

 

Gelet op het decreet van 29 april 2004 betreffende het statuut, de werking, de taken en de bevoegdheden van de erkende regionale samenwerkingsverbanden, de sociaaleconomische raden van de regio en de regionale sociaaleconomische overlegcomités;

 

Gelet op de oprichtingsakte en statuten van ERSV Vlaams-Brabant VZW van 8 december 2004

 

Feiten en context

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 7 februari 2019 tot aanduiding van een vertegenwoordiger in de algemene vergadering van ERSV Vlaams-Brabant VZW;

 

Gelet op de uitnodiging voor de Buitengewone Algemene Vergadering op 23 juni om 17u en de bijhorende documenten;

 

De oproeping tot de Buitengewone Algemene vergadering van ERSV Vlaams-Brabant vzw met volgende agendapunten:

 

1. Verslag Algemene Vergadering 29 april 2020

2. Jaarverslag 2020

3. Resultatenrekeningen en balans 2020

4. Kwijting aan de bestuurders

5. Ontbindingsbesluit incluis aanduiding van een vereffenaar en bestemming eventuele restmiddelen

6. Varia

 

Overwegende de ESF-oproep 354 ‘Versterkt Streekbeleid’ gelanceerd op 23 december 2015;

 

Overwegende dat deze ESF-projecten via een werkgroep van het burgemeestersoverleg vorm gaven aan een actief partnerschap, met vertegenwoordigers van deelnemende gemeenten, sociale partners, provincie Vlaams-Brabant en eventueel toegevoegde deskundigen;

 

Overwegende dat door het stopzetten van de ESF-projecten ‘versterkt streekbeleid’ en bij gebrek aan een andere Vlaamse maatregel betreffende sociaaleconomische streekontwikkeling en bijhorende middelen het decreet van 4 mei 2004 betreffende het statuut, de werking, de taken en bevoegdheden van de erkende regionale samenwerkingsverbanden, de sociaaleconomische raden van de regio en de regionaal sociaaleconomische overlegcomités niet langer toepasbaar is en dat het dus onmogelijk is om het doel, de taken en de opdrachten van ERSV Vlaams-Brabant VZW zoals bepaald in de statuten te realiseren;

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen.

Financiële gevolgen

Dit besluit heeft geen financiële gevolgen voor het gemeentebestuur.

 

Visum

Niet van toepassing

 

 

 

Besluit

 

14 stemmen voor: Alexis Calmeyn, Myriam Claessens, Nahyd Meskini, José Lefever, Marc Vettori, Sabrina Pauwels, Grégory Boen, Jean Paul Grenier, Sonia Ericx, Steve Roobaert, Francis Dons, Cindy Ceuleers, André De Maere en Myriam Essiaf

2 stemmen ongeldig: François Dussart en Jonathan Adriaens

Motivatie ongeldige stem François Dussart: Stem werd in de Franse taal uitgebracht.

Motivatie ongeldige stem Jonathan Adriaens: Stem werd in de Franse taal uitgebracht.

 

Artikel 1: Akte te nemen van de agenda van Buitengewone Algemene Vergadering van ERSV Vlaams-Brabant VZW en de vertegenwoordiger ter zake te mandateren.

 

Artikel 2: Goedkeuring te geven aan de ontbinding van ERSV Vlaams-Brabant VZW

 

Artikel 3: Deze beslissing over te maken aan ERSV Vlaams- Brabant VZW.

 

 

Publicatiedatum: 05/07/2021
Overzicht punten

 

Gemeenteraad van 20/05/2021

Besluit - Ontslagname afgevaardigde in de Raad van Bestuur van de vzw Museum Felix De Boeck - Mevrouw Nahyd Meskini

 

 

 

 

 

Publicatiedatum: 05/07/2021
Overzicht punten

 

Gemeenteraad van 20/05/2021

Besluit - De Lijn - Algemene vergadering van aandeelhouders - 25 mei 2021

 

Juridische grond

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur;

 

Feiten en context

Het schrijven van de Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn d.d. 3 mei 2021 waarin het gemeentebestuur in kennis gesteld wordt van de 30e algemene vergadering van aandeelhouders van De Lijn;

Financiële gevolgen

Dit besluit heeft geen financiële gevolgen voor het gemeentebestuur.

 

Visum

Niet van toepassing

 

 

 

Besluit

 

14 stemmen voor: Alexis Calmeyn, Myriam Claessens, Nahyd Meskini, José Lefever, Marc Vettori, Sabrina Pauwels, Grégory Boen, Jean Paul Grenier, Sonia Ericx, Steve Roobaert, Francis Dons, Cindy Ceuleers, André De Maere en Myriam Essiaf

2 stemmen ongeldig: François Dussart en Jonathan Adriaens

Motivatie ongeldige stem François Dussart: Stem werd in de Franse taal uitgebracht.

Motivatie ongeldige stem Jonathan Adriaens: Stem werd in de Franse taal uitgebracht.

 

Artikel 1: Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de 30e gewone algemene vergadering van aandeelhouders van De Lijn

 

Agenda

1)     Verwelkoming en inleiding

2)     Mededeling van het verslag van de raad van bestuur en van het verslag van het college van

3)     commissarissen-revisoren

a. beleidsverslag

b. commentaar bij de jaarrekening

c. mededeling van het verslag van het college van commissarissen-revisoren

d. kennisgeving van de geconsolideerde jaarrekening

4)     Goedkeuring van het verslag van de raad van bestuur en van het verslag van het college van commissarissen-revisoren.

5)     Goedkeuring jaarrekening 2020

6)     Kwijting van de uitoefening van het mandaat aan de raad van bestuur en het college van commissarissen-revisoren voor het boekjaar 2020

7)     Varia

 

 

Artikel 2: Mevrouw Nahyd Meskini aan te duiden als volmachtdrager en mijnheer Gregory Boen als plaatsvervanger om deel te nemen aan de algemene vergadering van aandeelhouders van De Lijn.

 

Artikel 3: De Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn in kennis te stellen van deze beslissing.

 

 

Publicatiedatum: 05/07/2021
Overzicht punten

 

Gemeenteraad van 20/05/2021

Besluit Samenwerkingsovereenkomst Haviland - Extern participatief traject klimaatactieplan.

 

Juridische grond

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.

Collegebeslissing van 8/06/2020  Besluit: Ondersteuning klimaatactieplan

 

Feiten en context

Gelet de ondertekening van de burgemeesterconvenant 2030  op 17 mei 2018.

 

Gelet de gemeenteraadsbeslisisng van 16/01/2020 om voor de opmaak van het  "Sustainable Energy and Climate Action Plan", kortweg SECAP (gemeentelijk energie- en klimaatactieplan) beroep te doen op de steun van de ProvincieVlaams- Brabant.

Gelet op het feit dat de gemeente Drogenbos een intergemeentelijk klimaatactieplan zal opmaken samen met Kraainem, Wezembeek-Oppem en Wemmel.

 

Gelet op het aanbod van Haviland om ondersteuning te bieden in het extern participatietraject (stap 3/B)van klimaatactieplannen.

 

Gelet de collegebeslissing van 8/06/2020 betreffende 'Besluit: Ondersteuning klimaatactieplan, waarmee het college besliste om beroep te doen op de ondersteuning van Haviland.'

 

In het kader van de overeenkomst stelde Haviland een samenwerkingsovereenkomst op (zie bijlage).

 

Adviezen

Het advies van Dienst Omgeving - Koen Peeters: GUNSTIG (formule 2).

 

Argumentatie

 

De gemeente Drogenbos ging akkoord om in samenwerking met de Provincie Vlaams Brabant een intergemeentelijk klimaatactieplan (SECAP) op te stellen voor de gemeenten; Drogenbos, Kraainem, Wemmel en Wezembeek Oppem.

De provincie zal in overleg met de verschillende gemeenten een SECAP opmaken (zie schema). De gemeente is zelf verantwoordelijk voor het organiseren van het extern participatief traject (stap 3/B). Het is belangrijk dat een klimaatactieplan breed gedragen wordt door de bevolking. Daarom is het bij de opmaak noodzakelijk dat een extern participatief traject wordt doorlopen. Op deze manier kunnen doelstellingen, maatregelen en acties afgetoetst worden bij inwoners en verenigingen. De suggesties en ideeën dienen als voedingsbodem voor het klimaatactieplan.

Haviland heeft de nodige kennis en ervaring in de begeleiding van gemeenten bij het participatief traject. de gemeenten Kraainem en Wemmel  gaven reeds aan dat zij hier gebruik van zullen maken.

 

Het college ging akkoord met de voorgestelde formule van Haviland:

 Klimaatcafé + klimaatraad:

 

− 1 Klimaatcafé te bepalen: ofwel mitigatie ofwel adaptatie (14u)

 

− 3 bijeenkomsten klimaatraad waarvan de eerste een terugkoppeling kan zijn (25u)

 

− Raming: 39 u (€ 81/u)

 

Voorwaarden bij ieder pakket:

 

Vereiste aanwezigheid van ambtenaar en mandataris voor begeleiding, introductie, terugkoppeling naar interne stuurgroep (dit kan deel uitmaken van onze (extra betalende) rol in interne stuurgroep), terugkoppeling naar IC na bespreking interne stuurgroep.

Indien de gemeente Drogenbos geen ondersteuning van Haviland wenst in het organiseren van het extern participatief traject, dient de gemeentelijke dienst dit traject zelf te organiseren.   

Financiële gevolgen

 

Investeringsbudget

Actie

ACT - 37

Registratiesleutel

21400000/0350.00

 

Bedrag

€ 3.159

Opmerkingen

€ 81/uur

 

 

Visum

Gunstig

 

 

 

Besluit

 

13 stemmen voor: Alexis Calmeyn, Myriam Claessens, Nahyd Meskini, José Lefever, Marc Vettori, Sabrina Pauwels, Jean Paul Grenier, Sonia Ericx, Steve Roobaert, Francis Dons, Cindy Ceuleers, André De Maere en Myriam Essiaf

3 stemmen ongeldig: Grégory Boen, François Dussart en Jonathan Adriaens

Motivatie ongeldige stem Grégory Boen: Stem werd in de Franse taal uitgebracht.

Motivatie ongeldige stem François Dussart: Stem werd in de Franse taal uitgebracht.

Motivatie ongeldige stem Jonathan Adriaens: Stem werd in de Franse taal uitgebracht.

 

 

Artikel 1:

De gemeente Drogenbos gaat akkoord met het aanbod van Haviland omtrent de ondersteuning bij het extern participatief traject voor het klimaatactieplan.

 

Artikel 2:

De gemeente Drogenbos ondertekent hiertoe de samenwerkingsovereenkomst (bijlage) met Haviland.

 

Artikel 3:

In het kader van de overeenkomst voorziet de gemeente Drogenbos de nodige budgetten en personeel.

 

Artikel 4: 

Een uittreksel van het besluit wordt aan Haviland en de gemeentelijke financiële dienst bezorgd.

 

 

Publicatiedatum: 05/07/2021
Overzicht punten

 

Gemeenteraad van 20/05/2021

Besluit: gedeeltelijk verleggen voetweg nr.25 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw en te 1620 Drogenbos. Voorlopige vaststelling

 

 

 Dit punt werd uitgesteld met als reden: Openbaar onderzoek moet gelijktijdig lopen met het openbaar onderzoek van Sint- Pieters- Leeuw. Op vraag van de gemeente Sint- Pieters- Leeuw is het aldus aangewezen dit punt naar de volgende gemeenteraad te verschuiven.

 

 

 

Publicatiedatum: 05/07/2021
Overzicht punten

 

Gemeenteraad van 20/05/2021

Besluit: Motie UF: betreffende de correcte interpretatie van de wetgeving op het gebruik van de talen in bestuurszaken door de diensten van de Vlaamse overheid.

 

Juridische grond

Uitspraak van de algemene vergadering van de Raad van Staat van 20 juni 2014 die bepaald welke interpretatie aan het faciliteitenregime moet worden gegeven en de omzendbrief Peeters als onwettig is aangemerkt.

 

Verklaring van 23-12-2004 van de Algemene Vergadering van de Raad van Staat die de omzendbrief Peeters ongeldig verklaart en zodoende de arresten van de Vlaamse Kamers van 23 december 2004 in de feiten ongeldig maakt.

 

Arrest van 20 juni 2014 van de Raad van Staat dat een nieuwe toepassing van de taalwetten in de zes faciliteitengemeenten ontwikkelt.

 

Arrest van het Hof van Cassatie van 6 december 2018 is geoordeeld dat "Krachtens artikel 36§1, eerste alinea, van de gewone wet tot hervorming der instellingen van 9 augustus 1980 houdende de institutionele hervormingen, zijn de diensten van de Vlaamse Overheid, wat betreft de gemeenten met een bijzonder taalregime in hun kieskringen onderworpen aan het taalregime dat door de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken is opgelegd aan de plaatselijke departementen van deze gemeenten voor (...) de betrekkingen met particulieren (....).

 

Artikel 25, lid 1, van deze wetten bepaalt dat de plaatselijke diensten die in de randgemeenten zijn gevestigd, in hun betrekkingen met een particulier de taal gebruiken die de betrokkene gebruikt wanneer deze de Nederlandse of de Franse taal is (...)

 

(.....) dat de inwoner van een randgemeente die aan de gemeente meedeelt dat hij die taal gebruikt, het recht heeft dat zowel de in die gemeente gevestigde lokale diensten als de diensten van de Vlaamse Overheid voortaan die taal zullen gebruiken in al hun administratieve betrekkingen met hem, zonder dat het nodig is dat hij zijn keuze kenbaar maakt ter gelegenheid van een specifieke administratieve aangifte of dat hij die keuze herhaalt, hetzij bij elke volgende aangifte, hetzij op geregelde tijdstippen".

 

Feiten en context

De diensten van de Vlaamse overheid, en meer bepaald de dienst belast met de inning van de onroerende voorheffing en deze voor de inning van verkeerbelasting, zich enkel in het Nederlands richten tot Franstalige belastingplichtigen in faciliteitengemeenten die hun taalverwantschap reeds aan de betrokken dienst hebben meegedeeld, en sinds dit jaar zonder enige vermelding van het verkrijgen van het document in het Frans.

 

Argumentatie

De praktijk vormt een duidelijke schending van bovengenoemde wetten, alsmede van de administratieve jurisprudentie en de jurisprudentie van de hoven en rechtbanken betreffende de interpretatie van artikel 25 van de wetten op het gebruik van talen in bestuurszaken.

 

Franstalige belastingplichtigen hebben het recht hun betaling op te schorten zolang zij hun kennisgeving van betaling van de onroerende voorheffing niet in de Franse taal hebben.

Financiële gevolgen

Dit besluit heeft geen financiële gevolgen voor het gemeentebestuur.

 

Visum

Niet van toepassing

 

 

 

Besluit

 

14 stemmen voor: Alexis Calmeyn, Myriam Claessens, Nahyd Meskini, José Lefever, Marc Vettori, Sabrina Pauwels, Grégory Boen, Jean Paul Grenier, Sonia Ericx, Steve Roobaert, Francis Dons, Cindy Ceuleers, André De Maere en Myriam Essiaf

2 stemmen ongeldig: François Dussart en Jonathan Adriaens

Motivatie ongeldige stem François Dussart: Stem werd in de Franse taal uitgebracht.

Motivatie ongeldige stem Jonathan Adriaens: Stem werd in de Franse taal uitgebracht.

 

Artikel 1 :

De Gemeenteraad van Drogenbos vraagt aan de Vlaamse Regering:

 

 de gewestelijke diensten van de Vlaamse Regering op te roepen om de vermelding "Texte en français sur demande écrite. Mentionnez l’article de rôle s.v.p »" in hun betalingsberichten en gepersonaliseerde brieven (onroerende voorheffing, verkeersbelasting of belasting op in verkeersstelling , enz.) op te nemen; dat het ontbreken van een dergelijke vermelding op de genoemde documenten deze volstrekt onwettig maakt.

 

 Om de diensten die onder haar gezag vallen te gelasten de wettelijke voorschriften in de randgemeenten te eerbiedigen, hetgeen inhoudt dat zij in hun betrekkingen met particulieren het Frans moeten gebruiken.

 

 ervoor te zorgen dat Franstalige belastingplichtigen in randgemeenten die voor de toepassing van de beslissing van de algemene vergadering van de Raad van State van 20 juni 2014 gekozen hebben door een aanvraag in te dienen om de documenten in het Frans voor de vereiste periode van vier jaar te ontvangen, rechtstreeks van de genoemde diensten het document in het Frans zouden ontvangen en dit zolang hun aanvraag van taalaanhorigheid geldig blijft;

 

Artikel 2 :

Het Schepencollege is belast met de uitvoering van deze beslissing.

 

Artikel 3 :

De gemeenteraadsleden in kennis te stellen van de verschillende antwoorden die van de bevoegde instanties werden ontvangen.

 

 

Publicatiedatum: 05/07/2021