Drogenbos

Gemeenteraad van 20/05/2021

Tegenwoordig:

 

Sabrina Pauwels

Voorzitter wnd.;

Alexis Calmeyn

Burgemeester;

Myriam Claessens, Nahyd Meskini, José Lefever en Marc Vettori

Schepenen;

Grégory Boen, Jean Paul Grenier, Sonia Ericx, Steve Roobaert, Francis Dons, Cindy Ceuleers, André De Maere, François Dussart, Myriam Essiaf en Jonathan Adriaens

Raadsleden;

Sonja Dedoncker

Algemeen directeur;

 

Afwezig:

 

Philippe Queroles

Voorzitter;

 

 

Overzicht punten

 

Gemeenteraad van 20/05/2021

Goedkeuring notulen gemeenteraad  dd. 22 april 2021

 

Besluit

 

12 stemmen voor: Alexis Calmeyn, Myriam Claessens, Nahyd Meskini, José Lefever, Marc Vettori, Sabrina Pauwels, Sonia Ericx, Steve Roobaert, Francis Dons, Cindy Ceuleers, André De Maere en Myriam Essiaf

2 onthoudingen: Grégory Boen en Jean Paul Grenier

2 stemmen ongeldig: François Dussart en Jonathan Adriaens

Motivatie ongeldige stem François Dussart: Stem werd in de Franse taal uitgebracht.

Motivatie ongeldige stem Jonathan Adriaens: Stem werd in de Franse taal uitgebracht.

 

Enig artikel:

De notulen van de gemeenteraad en het zittingsverslag dd. 22 april 2021 worden goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 22/06/2021
Overzicht punten

 

Gemeenteraad van 20/05/2021

Kennisname organisatiebeheersing - jaarrapport

 

 

Publicatiedatum: 22/06/2021
Overzicht punten

 

Gemeenteraad van 20/05/2021

Besluit - Kerkfabriek Sint-Niklaas - Budget 2021

 

Besluit

 

14 stemmen voor: Alexis Calmeyn, Myriam Claessens, Nahyd Meskini, José Lefever, Marc Vettori, Sabrina Pauwels, Grégory Boen, Jean Paul Grenier, Sonia Ericx, Steve Roobaert, Francis Dons, Cindy Ceuleers, André De Maere en Myriam Essiaf

2 stemmen ongeldig: François Dussart en Jonathan Adriaens

Motivatie ongeldige stem François Dussart: Stem werd in de Franse taal uitgebracht.

Motivatie ongeldige stem Jonathan Adriaens: Stem werd in de Franse taal uitgebracht.

 

Artikel 1: Het voorliggende en bij deze beslissing gevoegde budget van de kerkfabriek van de Sint-Niklaas parochie van Drogenbos voor het dienstjaar 2021 gunstig te adviseren.

 

Artikel 2: De provinciale toezichthoudende overheid en de kerkfabriek van deze beslissing in kennis te stellen.

 

 

Publicatiedatum: 22/06/2021
Overzicht punten

 

Gemeenteraad van 20/05/2021

Besluit - Kerkfabriek Sint Niklaas - Jaarrekening 2020

 

Besluit

 

14 stemmen voor: Alexis Calmeyn, Myriam Claessens, Nahyd Meskini, José Lefever, Marc Vettori, Sabrina Pauwels, Grégory Boen, Jean Paul Grenier, Sonia Ericx, Steve Roobaert, Francis Dons, Cindy Ceuleers, André De Maere en Myriam Essiaf

2 stemmen ongeldig: François Dussart en Jonathan Adriaens

Motivatie ongeldige stem François Dussart: Stem werd in de Franse taal uitgebracht.

Motivatie ongeldige stem Jonathan Adriaens: Stem werd in de Franse taal uitgebracht.

 

Artikel 1: De voorliggende en bij deze beslissing gevoegde jaarrekening van de kerkfabriek van de Sint-Niklaas parochie van Drogenbos voor het dienstjaar 2020 gunstig te adviseren.

 

Artikel 2: De provinciale toezichthoudende overheid en de kerkfabriek van deze beslissing in kennis te stellen.

 

 

Publicatiedatum: 22/06/2021
Overzicht punten

 

Gemeenteraad van 20/05/2021

Besluit - TMVW ov - Algemene jaarvergadering - 18 juni 2021 - Goedkeuring agenda

 

Besluit

 

13 stemmen voor: Alexis Calmeyn, Myriam Claessens, Nahyd Meskini, José Lefever, Marc Vettori, Sabrina Pauwels, Jean Paul Grenier, Sonia Ericx, Steve Roobaert, Francis Dons, Cindy Ceuleers, André De Maere en Myriam Essiaf

3 stemmen ongeldig: Grégory Boen, François Dussart en Jonathan Adriaens

Motivatie ongeldige stem Grégory Boen: Stem werd in de Franse taal uitgebracht.

Motivatie ongeldige stem François Dussart: Stem werd in de Franse taal uitgebracht.

Motivatie ongeldige stem Jonathan Adriaens: Stem werd in de Franse taal uitgebracht.

 

Artikel 1: De (gemeente)raad beslist goedkeuring te verlenen aan de punten op de agenda van de algemene jaarvergadering TMVW ov van 18 juni 2021 en de daarbij behorende documentatie nodig voor het onderzoek van de agendapunten :

1. Wijzigingen in deelnemers en/of kapitaal

2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten

3. Verslag van de raad van bestuur over boekjaar 2020

4. Verslagen van de commissaris

a. Goedkeuring van de jaarrekening over boekjaar 2020 afgesloten per 31 december 2020

b. Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening over boekjaar 2020 afgesloten per 31  december 2020

6. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris

7. Huishoudelijk reglement

8. Statutaire benoemingen

Varia en mededelingen.

 

Artikel 2: De raad draagt de aangeduide vertegenwoordiger(s)/plaatsvervangend vertegenwoordiger op om namens het bestuur alle akten en bescheiden met betrekking tot de algemene jaarvergadering van TMVW ov vastgesteld op 18 juni 2021, te onderschrijven en haar/zijn (hun) stemgedrag af te stemmen op het in de beslissing van de (gemeente)raad van heden bepaalde standpunt met betrekking tot de agendapunten van voormelde algemene vergadering.

 

Artikel 3: Een afschrift van dit besluit zal :

 hetzij per post t.a.v. TMVW ov, Stropstraat 1 te 9000 Gent,

 hetzij per elektronische post, 20210618AVTMVW@farys.be,

gestuurd worden.

 

 

Publicatiedatum: 22/06/2021
Overzicht punten

 

Gemeenteraad van 20/05/2021

Besluit - Intradura – Statutair gewone algemene vergadering – 16 juni 2021

 

Besluit

 

14 stemmen voor: Alexis Calmeyn, Myriam Claessens, Nahyd Meskini, José Lefever, Marc Vettori, Sabrina Pauwels, Grégory Boen, Jean Paul Grenier, Sonia Ericx, Steve Roobaert, Francis Dons, Cindy Ceuleers, André De Maere en Myriam Essiaf

2 stemmen ongeldig: François Dussart en Jonathan Adriaens

Motivatie ongeldige stem François Dussart: Stem werd in de Franse taal uitgebracht.

Motivatie ongeldige stem Jonathan Adriaens: Stem werd in de Franse taal uitgebracht.

 

Artikel 1: De agendapunten van de gewone algemene vergadering van Intradura dd. 16 juni 2021 worden goedgekeurd.

 

Artikel 2: De reeds gevolmachtigde effectieve afgevaardigde en plaatsvervangend afgevaardigde – gedurende de huidige legislatuur - is gemandateerd om de agendapunten op de gewone algemene vergadering van Intradura dd. 16 juni 2021 goed te keuren.

 

Artikel 3: Het College van Burgemeester en Schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit besluit.

 

 

Publicatiedatum: 22/06/2021
Overzicht punten

 

Gemeenteraad van 20/05/2021

Besluit - ERSV Vlaams-Brabant vzw - Buitengewone Algemene vergadering -  23 juni 2021 - Goedkeuring agenda

 

Besluit

 

14 stemmen voor: Alexis Calmeyn, Myriam Claessens, Nahyd Meskini, José Lefever, Marc Vettori, Sabrina Pauwels, Grégory Boen, Jean Paul Grenier, Sonia Ericx, Steve Roobaert, Francis Dons, Cindy Ceuleers, André De Maere en Myriam Essiaf

2 stemmen ongeldig: François Dussart en Jonathan Adriaens

Motivatie ongeldige stem François Dussart: Stem werd in de Franse taal uitgebracht.

Motivatie ongeldige stem Jonathan Adriaens: Stem werd in de Franse taal uitgebracht.

 

Artikel 1: Akte te nemen van de agenda van Buitengewone Algemene Vergadering van ERSV Vlaams-Brabant VZW en de vertegenwoordiger ter zake te mandateren.

 

Artikel 2: Goedkeuring te geven aan de ontbinding van ERSV Vlaams-Brabant VZW

 

Artikel 3: Deze beslissing over te maken aan ERSV Vlaams- Brabant VZW.

 

 

Publicatiedatum: 22/06/2021
Overzicht punten

 

Gemeenteraad van 20/05/2021

Besluit - Ontslagname afgevaardigde in de Raad van Bestuur van de vzw Museum Felix De Boeck - Mevrouw Nahyd Meskini

 

 

Publicatiedatum: 22/06/2021
Overzicht punten

 

Gemeenteraad van 20/05/2021

Besluit - De Lijn - Algemene vergadering van aandeelhouders - 25 mei 2021

 

Besluit

 

14 stemmen voor: Alexis Calmeyn, Myriam Claessens, Nahyd Meskini, José Lefever, Marc Vettori, Sabrina Pauwels, Grégory Boen, Jean Paul Grenier, Sonia Ericx, Steve Roobaert, Francis Dons, Cindy Ceuleers, André De Maere en Myriam Essiaf

2 stemmen ongeldig: François Dussart en Jonathan Adriaens

Motivatie ongeldige stem François Dussart: Stem werd in de Franse taal uitgebracht.

Motivatie ongeldige stem Jonathan Adriaens: Stem werd in de Franse taal uitgebracht.

 

Artikel 1: Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de 30e gewone algemene vergadering van aandeelhouders van De Lijn

 

Agenda

1)     Verwelkoming en inleiding

2)     Mededeling van het verslag van de raad van bestuur en van het verslag van het college van

3)     commissarissen-revisoren

a. beleidsverslag

b. commentaar bij de jaarrekening

c. mededeling van het verslag van het college van commissarissen-revisoren

d. kennisgeving van de geconsolideerde jaarrekening

4)     Goedkeuring van het verslag van de raad van bestuur en van het verslag van het college van commissarissen-revisoren.

5)     Goedkeuring jaarrekening 2020

6)     Kwijting van de uitoefening van het mandaat aan de raad van bestuur en het college van commissarissen-revisoren voor het boekjaar 2020

7)     Varia

 

 

Artikel 2: Mevrouw Nahyd Meskini aan te duiden als volmachtdrager en mijnheer Gregory Boen als plaatsvervanger om deel te nemen aan de algemene vergadering van aandeelhouders van De Lijn.

 

Artikel 3: De Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn in kennis te stellen van deze beslissing.

 

 

Publicatiedatum: 22/06/2021
Overzicht punten

 

Gemeenteraad van 20/05/2021

Besluit Samenwerkingsovereenkomst Haviland - Extern participatief traject klimaatactieplan.

 

Besluit

 

13 stemmen voor: Alexis Calmeyn, Myriam Claessens, Nahyd Meskini, José Lefever, Marc Vettori, Sabrina Pauwels, Jean Paul Grenier, Sonia Ericx, Steve Roobaert, Francis Dons, Cindy Ceuleers, André De Maere en Myriam Essiaf

3 stemmen ongeldig: Grégory Boen, François Dussart en Jonathan Adriaens

Motivatie ongeldige stem Grégory Boen: Stem werd in de Franse taal uitgebracht.

Motivatie ongeldige stem François Dussart: Stem werd in de Franse taal uitgebracht.

Motivatie ongeldige stem Jonathan Adriaens: Stem werd in de Franse taal uitgebracht.

 

 

Artikel 1:

De gemeente Drogenbos gaat akkoord met het aanbod van Haviland omtrent de ondersteuning bij het extern participatief traject voor het klimaatactieplan.

 

Artikel 2:

De gemeente Drogenbos ondertekent hiertoe de samenwerkingsovereenkomst (bijlage) met Haviland.

 

Artikel 3:

In het kader van de overeenkomst voorziet de gemeente Drogenbos de nodige budgetten en personeel.

 

Artikel 4: 

Een uittreksel van het besluit wordt aan Haviland en de gemeentelijke financiële dienst bezorgd.

 

 

Publicatiedatum: 22/06/2021
Overzicht punten

 

Gemeenteraad van 20/05/2021

Besluit: gedeeltelijk verleggen voetweg nr.25 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw en te 1620 Drogenbos. Voorlopige vaststelling

 

 Dit punt werd uitgesteld met als reden: Openbaar onderzoek moet gelijktijdig lopen met het openbaar onderzoek van Sint- Pieters- Leeuw. Op vraag van de gemeente Sint- Pieters- Leeuw is het aldus aangewezen dit punt naar de volgende gemeenteraad te verschuiven.

 

 

 

Publicatiedatum: 22/06/2021
Overzicht punten

 

Gemeenteraad van 20/05/2021

Besluit: Motie UF: betreffende de correcte interpretatie van de wetgeving op het gebruik van de talen in bestuurszaken door de diensten van de Vlaamse overheid.

 

Besluit

 

14 stemmen voor: Alexis Calmeyn, Myriam Claessens, Nahyd Meskini, José Lefever, Marc Vettori, Sabrina Pauwels, Grégory Boen, Jean Paul Grenier, Sonia Ericx, Steve Roobaert, Francis Dons, Cindy Ceuleers, André De Maere en Myriam Essiaf

2 stemmen ongeldig: François Dussart en Jonathan Adriaens

Motivatie ongeldige stem François Dussart: Stem werd in de Franse taal uitgebracht.

Motivatie ongeldige stem Jonathan Adriaens: Stem werd in de Franse taal uitgebracht.

 

Artikel 1 :

De Gemeenteraad van Drogenbos vraagt aan de Vlaamse Regering:

 

 de gewestelijke diensten van de Vlaamse Regering op te roepen om de vermelding "Texte en français sur demande écrite. Mentionnez l’article de rôle s.v.p »" in hun betalingsberichten en gepersonaliseerde brieven (onroerende voorheffing, verkeersbelasting of belasting op in verkeersstelling , enz.) op te nemen; dat het ontbreken van een dergelijke vermelding op de genoemde documenten deze volstrekt onwettig maakt.

 

 Om de diensten die onder haar gezag vallen te gelasten de wettelijke voorschriften in de randgemeenten te eerbiedigen, hetgeen inhoudt dat zij in hun betrekkingen met particulieren het Frans moeten gebruiken.

 

 ervoor te zorgen dat Franstalige belastingplichtigen in randgemeenten die voor de toepassing van de beslissing van de algemene vergadering van de Raad van State van 20 juni 2014 gekozen hebben door een aanvraag in te dienen om de documenten in het Frans voor de vereiste periode van vier jaar te ontvangen, rechtstreeks van de genoemde diensten het document in het Frans zouden ontvangen en dit zolang hun aanvraag van taalaanhorigheid geldig blijft;

 

Artikel 2 :

Het Schepencollege is belast met de uitvoering van deze beslissing.

 

Artikel 3 :

De gemeenteraadsleden in kennis te stellen van de verschillende antwoorden die van de bevoegde instanties werden ontvangen.

 

 

Publicatiedatum: 22/06/2021