Drogenbos

Gemeenteraad van 22/04/2021

Tegenwoordig:

 

Philippe Queroles

Voorzitter;

Alexis Calmeyn

Burgemeester;

Myriam Claessens, Nahyd Meskini, José Lefever en Marc Vettori

Schepenen;

Grégory Boen, Jean Paul Grenier, Sonia Ericx, Steve Roobaert, Francis Dons, Cindy Ceuleers, André De Maere, François Dussart, Myriam Essiaf en Jonathan Adriaens

Raadsleden;

Sonja Dedoncker

Algemeen directeur;

 

Afwezig:

 

Sabrina Pauwels

Raadslid;

 

 

Overzicht punten

 

Gemeenteraad van 22/04/2021

Besluit: Goedkeuring notulen gemeenteraad  dd. 18 maart 2021

 

Juridische grond

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, en latere wijzigingen.

Financiële gevolgen

Dit besluit heeft geen financiële gevolgen voor het gemeentebestuur.

 

Visum

Niet van toepassing

 

 

 

Besluit

 

16 stemmen voor: Alexis Calmeyn, Myriam Claessens, Nahyd Meskini, José Lefever, Marc Vettori, Philippe Queroles, Grégory Boen, Jean Paul Grenier, Sonia Ericx, Steve Roobaert, Francis Dons, Cindy Ceuleers, André De Maere, François Dussart, Myriam Essiaf en Jonathan Adriaens

 

Enig artikel:

De notulen van de gemeenteraad en het zittingsverslag dd. 18 maart 2021 worden goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 25/05/2021
Overzicht punten

 

Gemeenteraad van 22/04/2021

Besluit - Haviland Intercommunale IgSv - Gewone algemene vergadering - 16 juni 2021 - Goedkeuring statutenwijziging

 

Juridische grond

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, en latere wijzigingen, inzonderheid de artikelen 40 en 41 betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad en de artikelen 427 en 432;

 

Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van de bestuurshandelingen;

 

Gelet op de thans van kracht zijnde statuten van Haviland zoals gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 21 november 2019, inzonderheid artikel 38 betreffende de statutenwijziging;

 

 

Feiten en context

Overwegende dat de gemeente deelnemer is bij Haviland Intercommunale die werd opgericht op 24 maart 1965 bij oprichtingsakte gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 16 april 1965 onder het nummer 8226 en werd verlengd op 23 oktober 2019 gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 21 november 2019 onder het nummer 19151652;

 

Overwegende dat Haviland Intercommunale als intergemeentelijk samenwerkingsverband voor de ruimtelijke ordening en de economische-sociale expansie van het arrondissement Halle-Vilvoorde een dienstverlenende vereniging is overeenkomstig artikel 398, §2, 2° van het Decreet Lokaal Bestuur;

 

Overwegende dat artikel 427 van het Decreet Lokaal Bestuur bepaalt dat de wijzigingen in de statuten van de dienstverlenende vereniging en in de bijlagen artikelsgewijs worden aangebracht door de algemene vergadering met een drievierdemeerderheid, zowel voor het geheel van de geldig uitgebrachte stemmen, als voor de geldig uitgebrachte stemmen van de vertegenwoordigde gemeenten, en op voorwaarde dat de gewone meerderheid van het aantal deelnemende gemeenten haar instemming betuigt;

 

Dat uiterlijk negentig dagen voor de algemene vergadering die de statutenwijzigingen moet beoordelen, een door de raad van bestuur opgesteld ontwerp aan alle deelnemers wordt voorgelegd; dat de beslissingen daarover van hun raden die de oorspronkelijke statuten hebben goedgekeurd, het mandaat van de respectieve vertegenwoordigers op de algemene vergadering bepalen en bij het verslag worden gevoegd;

 

Dat de deelnemers die nalaten binnen de gestelde termijn een beslissing te nemen en voor te leggen, worden geacht zich te onthouden; dat de onthouding het mandaat van hun vertegenwoordiger op de algemene vergadering bepaalt;

 

Overwegende dat de raad van bestuur van Haviland op 22 februari 2021 overeenkomstig artikel 427 van het Decreet Lokaal Bestuur een ontwerp van statutenwijziging heeft goedgekeurd;

 

Gelet op de brief van 5 maart 2021 waarbij Haviland de deelnemers in kennis stelt  van het voorstel van statutenwijzigingen;

 

Gelet op de agenda van de gewone algemene vergadering van Haviland Intercommunale die zal gehouden worden op 16 juni 2021 en ondermeer volgend agendapunt omvat:

 Voorstel statutenwijzigingen: goedkeuring

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 21 maart 2019 waarbij de effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeente in de algemene vergadering van Haviland werd aangeduid;

 

Overwegende dat artikel 432 van het Decreet Lokaal Bestuur bepaalt dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient herhaald te worden voor elke vergadering;

Financiële gevolgen

Dit besluit heeft geen financiële gevolgen voor het gemeentebestuur.

 

Visum

Niet van toepassing

 

 

 

Besluit

 

16 stemmen voor: Alexis Calmeyn, Myriam Claessens, Nahyd Meskini, José Lefever, Marc Vettori, Philippe Queroles, Grégory Boen, Jean Paul Grenier, Sonia Ericx, Steve Roobaert, Francis Dons, Cindy Ceuleers, André De Maere, François Dussart, Myriam Essiaf en Jonathan Adriaens

 

Artikel 1: Het voorstel van statutenwijziging van Haviland zoals werd aangenomen door de raad van bestuur op 22 februari 2021 wordt goedgekeurd.

 

Artikel 2 : De reeds gevolmachtigde effectieve afgevaardigde en plaatsvervangend afgevaardigde – gedurende de huidige legislatuur – is gemandateerd om de statutenwijzigingen op de algemene vergadering van Haviland Intercommunale van 16 juni 2021 goed te keuren.

 

Artikel 3 : Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit besluit.

 

 

Publicatiedatum: 25/05/2021
Overzicht punten

 

Gemeenteraad van 22/04/2021

Besluit - Haviland Intercommunale IGSV - Gewone algemene vergadering - 16 juni 2021 - Goedkeuring agendapunten

 

Juridische grond

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur;

 

Gelet op artikel 432 van het Decreet Lokaal Bestuur dat de organisatie regelt van de algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging;

 

Gelet op artikel 432 van het Decreet Lokaal Bestuur dat bepaalt dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient herhaald te worden voor elke vergadering;

 

Gelet op de artikelen 40 en 41 van het Decreet Lokaal Bestuur dat de bevoegdheden van de gemeenteraad bepaalt;

 

Feiten en context

Overwegend dat de gemeente aangesloten is bij Haviland Intercommunale die werd opgericht op 24 maart 1965 bij oprichtingsakte verschenen in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 16 april 1965 onder het nummer 8226 EN verlengd werd op 23 oktober 2019, verschenen in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 21 november 2019 onder het nummer 19151652;

 

Overwegende dat Haviland Intercommunale als intergemeentelijk samenwerkingsverband voor de ruimtelijke ordening en de economisch sociale expansie van het arrondissement Halle-Vilvoorde, een dienstverlenende vereniging is die wordt beheerst door het Decreet Lokaal Bestuur.

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing d.d. 21 maart 2019 waarbij de effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger werd aangeduid;

 

Gelet op de oproepingsbrief van 2 april 2021 tot de gewone algemene vergadering van Haviland Intercommunale van 16 juni 2021 met volgende agendapunten:

1. Hybride vorm van vergaderen AV dd. 16.06.2021: goedkeuring

2. Notulen van de buitengewone algemene vergadering van 16 december 2020: goedkeuring

(een exemplaar van deze notulen werd per brief op 21 december 2020 aan de deelnemers bezorgd.)

3. Verslag der activiteiten van het afgelopen boekjaar 2020;

4. Jaarrekening 2020 met balans, resultatenrekening, sociale balans per 31.12.2020, het voorstel van bestemming van het resultaat en toelichting: goedkeuring (art. 41);

5. verslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31.12.2020: goedkeuring (art. 41)

6. verslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31.12.2020: goedkeuring (art. 41);

7. bestuur: kwijting aan bestuurders,

commissaris (art. 34);

8. vaststelling resultaatsbestemming (art. 41);

9. voorstel statutenwijzigingen: goedkeuring (art. 38);

10. verlenen volmacht aan notaris Frederika Lens om over te gaan tot de coördinatie van de statuten: goedkeuring (art. 38);

11. Varia.

Financiële gevolgen

Dit besluit heeft geen financiële gevolgen voor het gemeentebestuur.

 

Visum

Niet van toepassing

 

 

 

Besluit

 

16 stemmen voor: Alexis Calmeyn, Myriam Claessens, Nahyd Meskini, José Lefever, Marc Vettori, Philippe Queroles, Grégory Boen, Jean Paul Grenier, Sonia Ericx, Steve Roobaert, Francis Dons, Cindy Ceuleers, André De Maere, François Dussart, Myriam Essiaf en Jonathan Adriaens

 

Artikel 1: De agendapunten van de gewone algemene vergadering van Haviland Intercommunale d.d. 16 juni 2021 worden goedgekeurd.

 

Artikel 2: De reeds gevolmachtigde effectieve afgevaardigde en plaatsvervangend afgevaardigde - gedurende de huidige legislatuur – is gemandateerd om de agendapunten op de gewone algemene vergadering van Haviland Intercommunale d.d. 16 juni 2021 goed te keuren.

 

Artikel 3: Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit besluit.

 

 

Publicatiedatum: 25/05/2021
Overzicht punten

 

Gemeenteraad van 22/04/2021

Besluit - cvba Zefier - Gewone algemene vergadering - 10  juni 2021

 

Juridische grond

Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, en in het bijzonder op artikel 41;

 

Gelet op de wet van 21 december 1994 houdende sociale en diverse bepalingen, artikel 180;

 

Gelet op de statuten van de cvba Zefier inzonderheid de artikelen 26, 27 en 28;

 

Feiten en context

Gelet op het feit dat de gemeente vennoot is van de cvba Zefier;

 

Gelet op de uitnodiging via e-mail van 16 maart 2021 tot de gewone algemene vergadering van de cvba Zefier op 10 juni 2021;

 

Gelet op de ter beschikking gestelde documenten;

 

Overwegende dat geen bezwaren voorhanden zijn om de goedkeuring van de voorgelegde agendapunten te weigeren;

Financiële gevolgen

Dit besluit heeft geen financiële gevolgen voor het gemeentebestuur.

 

Visum

Niet van toepassing

 

 

 

Besluit

 

15 stemmen voor: Alexis Calmeyn, Myriam Claessens, Nahyd Meskini, José Lefever, Marc Vettori, Philippe Queroles, Grégory Boen, Jean Paul Grenier, Sonia Ericx, Steve Roobaert, Francis Dons, Cindy Ceuleers, André De Maere, François Dussart en Myriam Essiaf

1 stem ongeldig: Jonathan Adriaens

Motivatie ongeldige stem Jonathan Adriaens: Stem werd in de Franse taal uitgebracht.

 

Enig artikel: hecht, na onderzoek van de ter beschikking gestelde documenten, zijn goedkeuring aan de agenda en alle afzonderlijke punten van de agenda van de gewone algemene vergadering van de cvba Zefier van 10 juni 2021, zijnde

 

1. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2020;

2. Verslag van de commissaris-revisor over de jaarrekening 2020;

3. Goedkeuring van de jaarrekening 2020 (balans, resultatenrekening, winstverdeling en toelichting);

4. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris-revisor; en

5. Statutaire benoemingen.

 

 

Publicatiedatum: 25/05/2021
Overzicht punten

 

Gemeenteraad van 22/04/2021

Besluit - Iverlek - Algemene vergadering tevens jaarvergadering - 18 juni 2021

 

Juridische grond

Gelet op het artikel 432, alinea 3 van het decreet over het lokaal bestuur, waarbij bepaald wordt dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke algemene vergadering;

 

 

Feiten en context

Gelet op het feit dat de gemeente voor één of meerdere activiteiten aangesloten is bij de opdrachthoudende vereniging Iverlek;

 

Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekend schrijven van 25 maart 2021 werd opgeroepen om deel te nemen aan de algemene vergadering tevens jaarvergadering van Iverlek die op 18 juni 2021 plaatsheeft in “Quartier Papier, Fabriekstraat 55/59 te 1930 Zaventem;

 

Gelet op het feit dat een dossier met documentatiestukken aan de gemeente per brief van 25 maart 2021 overgemaakt werd;

 

Gelet op het feit dat we heden geconfronteerd worden met het coronavirus COVID-19, waarbij het op heden niet vaststaat onder welke vorm deze algemene vergadering zal kunnen plaatsvinden;

 

Gelet op de huidige federale richtlijnen alsook de politiebesluiten van de gouverneurs en de informatie via het Agentschap Binnenlands Bestuur omtrent het coronavirus COVID-19 (en de mogelijke evolutie in en aanpassing van deze richtlijnen en informatie) en de impact hiervan op onderhavige bijeenkomst, wordt gevraagd om een expliciete beslissing over alle voorliggende agendapunten. Op deze manier kan desgevallend overgegaan worden tot het houden van een schriftelijke algemene vergadering indien dit noodzakelijk mocht blijken.

Financiële gevolgen

Dit besluit heeft geen financiële gevolgen voor het gemeentebestuur.

 

Visum

Niet van toepassing

 

 

 

Besluit

 

16 stemmen voor: Alexis Calmeyn, Myriam Claessens, Nahyd Meskini, José Lefever, Marc Vettori, Philippe Queroles, Grégory Boen, Jean Paul Grenier, Sonia Ericx, Steve Roobaert, Francis Dons, Cindy Ceuleers, André De Maere, François Dussart, Myriam Essiaf en Jonathan Adriaens

 

Artikel 1: Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de Algemene Vergadering tevens jaarvergadering van de opdrachthoudende vereniging Iverlek d.d. 18 juni 2021:

 

1. Kennisneming verslagen van Iverlek van de Raad van Bestuur en van de commissaris over het boekjaar 2020.  

2. Goedkeuring van de jaarrekening van Iverlek afgesloten op 31 december 2020 (balans, resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels).

3. Vaststelling uitkeringen overeenkomstig art. 6:114 en volgend WVV.   

4. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale bestuurscomités en de commissaris van Iverlek met betrekking tot het boekjaar 2020. 

5. Desgevallend aanvaarding uitbreiding activiteiten gemeenten voor (neven)activiteiten.

6. Statutaire benoemingen.

7. Benoeming van een commissaris.

8. Statutaire mededelingen:

8.1  Actualisering van het register van de deelnemers

8.2  Definitieve creatie aandelen Apt n.a.v. kapitaalverhoging Publi-T.

 

 

Artikel 2: De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de (fysieke of digitale) Algemene Vergadering tevens jaarvergadering van de opdrachthoudende vereniging Iverlek op 18 juni 2021 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden), op te dragen zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake voormeld artikel 1 van onderhavige beslissing.

 

 

Artikel 3: Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende vereniging Iverlek, ter attentie van het secretariaat (in pdf-versie), uitsluitend op het e-mailadres vennootschapssecretariaat@fluvius.be .

 

 

Publicatiedatum: 25/05/2021
Overzicht punten

 

Gemeenteraad van 22/04/2021

Besluit - TMVS dv - Algemene vergadering - 15 juni 2021 - Goedkeuring agenda en agendapunten

 

Juridische grond

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur;

 

Gelet op de statuten van TMVS dv ;

 

Feiten en context

Gelet op het feit dat de gemeente Drogenbos aangesloten is bij TMVS dv ;

 

Gelet op de oproepingsbrief voor de algemene vergadering van TMVS dv waarin de agenda werd meegedeeld ;

Financiële gevolgen

Dit besluit heeft geen financiële gevolgen voor het gemeentebestuur.

 

Visum

Niet van toepassing

 

 

 

Besluit

 

16 stemmen voor: Alexis Calmeyn, Myriam Claessens, Nahyd Meskini, José Lefever, Marc Vettori, Philippe Queroles, Grégory Boen, Jean Paul Grenier, Sonia Ericx, Steve Roobaert, Francis Dons, Cindy Ceuleers, André De Maere, François Dussart, Myriam Essiaf en Jonathan Adriaens

 

Artikel 1: De gemeenteraad beslist goedkeuring te verlenen aan alle punten op de agenda van de algemene vergadering TMVS dv van 15 juni 2021 en de daarbij behorende documentatie nodig voor het onderzoek van de agendapunten :

1. Toetreding van deelnemers en overdracht van deelnemers

2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge de toetreding van deelnemers en de overdracht van een deelnemer

3. Verslag van de raad van bestuur over boekjaar 2020

4. Verslag van de commissaris

5. a. Goedkeuring van de jaarrekening over boekjaar 2020 afgesloten per 31 december 2020

b. Goedkeuring van de voorgestelde winstverdeling over boekjaar 2020

6. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris

7. Aanpassing huishoudelijk reglement

8. Statutaire benoemingen - raad van bestuur

Varia en mededelingen

 

Artikel 2: De raad draagt de aangeduide vertegenwoordiger(s)/plaatsvervangend vertegenwoordiger op om namens het bestuur alle akten en bescheiden met betrekking tot de algemene vergadering van TMVS dv vastgesteld op 15 juni 2021, te onderschrijven en haar/zijn (hun) stemgedrag af te stemmen op het in de beslissing van de (gemeente)raad van heden bepaalde standpunt met betrekking tot de agendapunten van voormelde algemene vergadering.

 

Artikel 3: Een afschrift van dit besluit zal :

 hetzij per post t.a.v. TMVS dv, p/a TMVW, Stropstraat 1 te 9000 Gent,

 hetzij per elektronische post, 20210615AVTMVS@farys.be,

gestuurd worden.

 

 

Publicatiedatum: 25/05/2021
Overzicht punten

 

Gemeenteraad van 22/04/2021

Besluit - Kennisneming beslissing Iverlek en overige te verrichten formaliteiten m.b.t. de inbreng in natura naar aanleiding van de toetreding voor de activiteit openbare verlichting

 

Juridische grond

Gelet op het Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, inzonderheid de artikelen 41, 279, 281, 283 en Deel III, Titel III betreffende de Intergemeentelijke samenwerking;

 

Feiten en context

Gelet op de beslissing d.d. 23 april 2020 waarbij de gemeenteraad goedkeuring verleende aan het aanbod ‘Fluvius – openbare verlichting’ en de toetreding tot Iverlek voor de activiteit openbare verlichting;

 

Gelet op de beslissing van de Raad van Bestuur van Iverlek d.d. 26 oktober 2020 tot aanpassing van het vermogen per 1 juli 2020 ten bedrage van 2.525.725 euro door middel van 101.029 Aov-aandelen en de aanpassing van het vermogen per 8 december 2020 ten bedrage van 591.325 euro door middel van 23.653 Aov-aandelen;

 

Gelet op de beslissing van de Algemene vergadering van Iverlek d.d. 12 juni 2020 – zoals notarieel verleden op 23 december 2020 waarbij de gemeente DROGENBOS als deelnemer voor de activiteit openbare verlichting werd aanvaard met ingang van 1 juli 2020;

 

Gelet op het inbrengverslag van de Raad van Bestuur van Iverlek, het inbrengverslag van de commissaris en notulen (onderhands en notarieel) van de Buitengewone Algemene vergadering waarbij de inbreng voor de gemeente bestaat uit een definitieve inbrengwaarde van 265.367,51 euro, vertegenwoordigd door 7.961 aandelen Aov en 66.342,51 euro in cash;

 

Gelet op het feit dat het cashgedeelte door Iverlek werd gestort op 4 december 2020 op rekening van de gemeente;

 

Gelet op het feit dat aan de financiële directeur hiervoor kwijting werd gevraagd;

 

Gelet op het ontwerp van notariële akte houdende de inbreng in natura en de vaststelling van de verwezenlijking van de verhoging van het eigen vermogen zoals overgemaakt op 26 maart 2021;

 

Gelet op het voorstel van Iverlek om deze notariële akte te verlijden op 27 mei 2021 om 14u00 in het regiogebouw te Mechelen, Elektriciteitstraat 68;

 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen;

Financiële gevolgen

 

Actie

ACT - GBB

Registratiesleutel

25000000/0670-00

Bedrag

€ 265.367,54 inbrengwaarde, waarvan €66.342,51 cash

Opmerkingen

 

 

Visum

Gunstig

 

 

 

Besluit

 

16 stemmen voor: Alexis Calmeyn, Myriam Claessens, Nahyd Meskini, José Lefever, Marc Vettori, Philippe Queroles, Grégory Boen, Jean Paul Grenier, Sonia Ericx, Steve Roobaert, Francis Dons, Cindy Ceuleers, André De Maere, François Dussart, Myriam Essiaf en Jonathan Adriaens

 

Artikel 1: Kennis te nemen van de beslissing van de Algemene Vergadering van Iverlek d.d. 12 juni 2020  houdende de aanvaarding van de toetreding per 1 juli 2020 van de gemeente voor de activiteit openbare verlichting tot Iverlek en van de beslissing van de Algemene vergadering in buitengewone zitting van 8 december 2020, zoals notarieel verleden op 23 december 2020, houdende de ermee gepaard gaande aanpassing van het vermogen ingevolge de inbreng in natura en waarbij de bedragen van de definitieve waardering (inbrengwaarde van 265.367,51 euro bestaande uit 199.025 euro die 7.961 aandelen Aov vertegenwoordigen en 66.342,51 euro cash) worden bevestigd.

 

Artikel 2: Haar goedkeuring te hechten aan het ontwerp van notariële akte houdende formalisering van hogervermelde inbreng in natura.

 

Artikel 3: Beslist de heer Philippe Queroles (voorzitter gemeenteraad) en mevrouw Sonja Dedoncker (algemeen directeur) aan te duiden/te bevestigen om als gevolmachtigde van de gemeente de authentieke akte te ondertekenen op 27 mei 2021 om 14u00 in het regiogebouw te Mechelen, Elektriciteitstraat 68.

 

Bij verhindering van een van bovengenoemde personen kan elkeen van hen – overeenkomstig de artikelen 281 en 283 van het decreet over het lokaal bestuur - schriftelijk op een informatiedrager naar keuze een bevoegde persoon aanduiden om in zijn / haar opdracht als gevolmachtigde de voormelde ondertekening te volbrengen.

 

Artikel 4: Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van voormelde beslissingen alsook kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende vereniging Iverlek, ter attentie van het secretariaat, (in pdf-versie) op het e-mailadres vennootschapssecretariaat@fluvius.be.

 

 

Publicatiedatum: 25/05/2021
Overzicht punten

 

Gemeenteraad van 22/04/2021

Besluit. Retributiereglement op grafconcessies begraafplaats

 

Juridische grond

De Grondwet, meer bepaald de artikelen 41, 162, 170, §4 en 173.

 

Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald de artikelen 40 §3, 41, 177, 279, 286 t.e.m. 288 en 326 e.v.

 

De Omzendbrief KB ABB 2019/2 van 15 februari 2019 over de gemeentefiscaliteit.

 

De wet van 20 juli 1971 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, meer bepaald artikel 15.

 

De wet van 28 januari 1975 betreffende de gemeentebelastingen op het lijkenvervoer.

 

Het decreet van 16 januari 2004 betreffende de begraafplaatsen en de lijkbezorging.

 

De Omzendbrief BB 2006/03 van 10 maart 2006 betreffende de toepassing van het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging en uitvoeringsbesluiten.

 

Feiten en context

De raadsbeslissing van 21 november 2019 betreffende Retributiereglement op grafconcessies begraafplaats.

 

Adviezen

Het advies van het college van burgemeester en schepenen van 15 maart 2021 om de tarieven aan te passen.

 

Argumentatie

Overwegende dat de begraving en de bijzetting van al dan niet veraste stoffelijke overblijfselen een aanzienlijke kost meebrengt voor de gemeente.

 

Overwegende dat het de gemeenteraad toekomt het tarief van de concessie vast te stellen en de afzonderlijke prijzen te bepalen van de inwoners en de niet-inwoners.

Financiële gevolgen

De ontvangsten voor deze retributie zijn voorzien in het meerjarenplan 2020-2025 op registratiesleutels 70600011/0990 en 70600012/0990.

 

 

 

Besluit

 

16 stemmen voor: Alexis Calmeyn, Myriam Claessens, Nahyd Meskini, José Lefever, Marc Vettori, Philippe Queroles, Grégory Boen, Jean Paul Grenier, Sonia Ericx, Steve Roobaert, Francis Dons, Cindy Ceuleers, André De Maere, François Dussart, Myriam Essiaf en Jonathan Adriaens

 

Artikel 1. Belastbaar feit

Met ingang van heden wordt ten behoeve van de gemeente Drogenbos een retributie geheven op het verlenen van grafconcessies op de gemeentelijke begraafplaats.

 

Artikel 2. Belastingplichtige

De retributie is verschuldigd door de persoon die de aanvraag tot grafconcesssie doet.

 

Artikel 3. Tarifering

De retributies worden als volgt vastgesteld:

 

1) Begraving in volle grond

 

CONCESSIE

INWONERS

NIET-INWONERS

OPMERKINGEN

10 jaar 1 persoon

gratis

niet mogelijk

 

20 jaar 1 persoon

€ 500

€ 2.000

grafzerk verplicht

20 jaar 2 personen

€ 750

€ 3.000

grafzerk verplicht

50 jaar 1 persoon

€ 1.250

€ 5.000

grafzerk verplicht

50 jaar 2 personen

€ 1.875

€ 7.500

grafzerk verplicht

 

 

2) Begraving urne in volle grond

 

CONCESSIE

INWONERS

NIET-INWONERS

OPMERKINGEN

10 jaar 1 urne

gratis

niet mogelijk

 

20 jaar 1 urne

€ 650

€ 2.600

Uniforme grafzerk inbegrepen

20 jaar 2 urnen

€ 900

€ 3.600

Uniforme grafzerk inbegrepen

50 jaar 1 urne

€ 1.400

€ 5.600

Uniforme grafzerk inbegrepen

50 jaar 2 urnen

€ 2.025

€ 8.100

Uniforme grafzerk inbegrepen

 

Het perceel, de uniforme grafzerk en de plaatsing zijn inbegrepen in de prijs.

 

 

3) Bijzetting in columbarium

 

CONCESSIE

INWONERS

NIET-INWONERS

OPMERKINGEN

Columbarium 10 jaar 1 urne

gratis

niet mogelijk

 

Columbarium 20 jaar 1 urne

€ 1.000

€ 4.000

Uniforme grafzerk inbegrepen

Columbarium 20 jaar 2 urnen

€ 1.250

€ 5.000

Uniforme grafzerk inbegrepen

Columbarium 50 jaar 1 urne

€ 1.750

€ 7.000

Uniforme grafzerk inbegrepen

Columbarium 50 jaar 2 urnen

€ 2.375

€ 9.500

Uniforme grafzerk inbegrepen

 

De columbariumnis en de naamplaat zijn inbegrepen in de prijs.

 

 

4) Begraving in grafkelder

 

CONCESSIE

INWONERS

NIET-INWONERS

OPMERKINGEN

Grafkelder 2 vakken

€ 1.875

€ 7.500

Grafzerk verplicht

Grafkelder 3 vakken

€ 2.500

€ 10.000

Grafzerk verplicht

 

De concessiehouder staat zelf in voor de aankoop en plaatsing van de grafkelder.

 

 

5) Bijzetting in urnekelder

 

CONCESSIE

INWONERS

NIET-INWONERS

OPMERKINGEN

Urnenkelder 10 jaar 1 urne

gratis

niet mogelijk

 

Urnenkelder 20 jaar 1 urne

€ 1.000

€ 4.000

Uniforme grafzerk inbegrepen

Urnenkelder 20 jaar 2 urnen

€ 1.250

€ 5.000

Uniforme grafzerk inbegrepen

Urnenkelder 50 jaar 1 urne

€ 1.750

€ 7.000

Uniforme grafzerk inbegrepen

Urnenkelder 50 jaar 2 urnen

€ 2.375

€ 9.500

Uniforme grafzerk inbegrepen

 

De urnekelders worden uitgevoerd door de gemeente. Het grondperceel, de kelder, de

naamplaat en de plaatsing zijn in de prijs begrepen.

 

 

6) Strooiweide

 

VERSTROOIING

INWONERS

NIET-INWONERS

OPMERKINGEN

As verstrooiing

gratis

€ 250

 

 

Mogelijkheid om een naamplaat aan te kopen voor €50

 

 

7) Voordeeltarief oud-inwoners

Het voordeel van het tarief van toepassing op de inwoners van de gemeente wordt bepaald door de verblijfplaats die voortvloeit uit de inschrijving in de bevolkingsregisters. Personen die verhuisd zijn van de gemeente naar een rusthuis/instelling als laatste inschrijving en/of 20 jaar ingeschreven geweest zijn in de gemeente zullen van dezelfde voorwaarden en tarieven genieten als de inwoners van de gemeente.

 

 

8) Voordeeltarief oud-strijders

Indien een overleden oud-strijder, weerstander of politiek gevangene van beide oorlogen (1914-1918 of 1940-1945) de laatste vijf jaar ingeschreven was in de bevolkingsregisters van Drogenbos kan hij genieten van:

• Begraving op het ereperk met kosteloze plaatsing van het gedenkteken+ foto

• Een eredienst

 

 

Artikel 4. Hernieuwing van een concessie

De concessies kunnen hernieuwd worden volgens de in het huishoudelijk reglement bepaalde voorwaarden. De concessies voor 20 jaar worden hernieuwd voor 20 jaar en de concessies voor 50 jaar worden hernieuwd voor 50 jaar volgens bovenstaande prijzen.

 

Artikel 5. Wijze van invordering

De retributie is verschuldigd op datum van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen, die de concessie verleent.

De retributie dient te worden betaald binnen de 30 dagen na toezending van de factuur.

Bij niet-minnelijke regeling van de verschuldigde retributie zal de inning geschieden met alle geëigende rechtsmiddelen.

In geval van laattijdige betaling van de retributie worden de wettelijke nalatigheidsintresten aangerekend vanaf de vervaldag.

 

Artikel 6. Inwerkingtreding

Dit reglement treedt in werking vanaf heden en vervangt alle voorgaande retributiereglementen hieromtrent.

 

Artikel 7. Bekendmaking

Dit reglement wordt bekendgemaakt op de gemeentelijke website, met vermelding van zowel de datum waarop het werd aangenomen als de datum waarop het op de webtoepassing bekendgemaakt werd.

De toezichthoudende overheid wordt op de hoogte gebracht van deze bekendmaking.

 

 

Publicatiedatum: 25/05/2021
Overzicht punten

 

Gemeenteraad van 22/04/2021

Huishoudelijk reglement op de begraafplaats-aanpassing

 

Juridische grond

Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid op de artikelen 119,119bis, 133 en 135, §2;

Gelet op de artikelen 15bis, §2, tweede lid, 23 bis en 32 van de wet van 20 juli 1971 op de de

begraafplaatsen, lijkbezorging;

Gelet op het decreet van 16 januari 2004 betreffende de begraafplaatsen en de lijkbezorging,

met latere wijzigingen (B.S., 10.2.2004, 15.12.2005, 26.05.2008, 29.12.2011, 10.1.2012,

15.3.2013, 19.6.2014, 25.11.2016 en 06.03.2017);

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering 14 mei 2004 tot organisatie, inrichting en

beheer van begraafplaatsen en crematoria, met latere wijzigingen (B.S. 28.6.2004 en

11.01.2006);

Gelet op het besluit Vlaamse regering 21 oktober 2005 tot bepaling van de voorwaarden

waaraan een doodskist of een ander lijkomhulsel moet beantwoorden (B.S., 15.12.2005);

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering 24 februari 2006 tot vaststelling wijzen

lijkbezorging, de asbestemming en de rituelen ... (B.S., 18.04.2006).

Overwegende dat de gemeenteraad het tarief en de voorwaarden voor het verlenen van de

concessie vaststelt;

Overwegende dat de gemeenteraad de bevoegdheid om concessies te verlenen kan

overdragen aan het college van burgemeester en schepenen;

Financiële gevolgen

Dit besluit heeft geen financiële gevolgen voor het gemeentebestuur.

 

Visum

Gunstig – Ongunstig – Niet van toepassing

 

 

 

Besluit

 

16 stemmen voor: Alexis Calmeyn, Myriam Claessens, Nahyd Meskini, José Lefever, Marc Vettori, Philippe Queroles, Grégory Boen, Jean Paul Grenier, Sonia Ericx, Steve Roobaert, Francis Dons, Cindy Ceuleers, André De Maere, François Dussart, Myriam Essiaf en Jonathan Adriaens

 

1) Concessies

 

Artikel 1

De begraving van een stoffelijk overschot, de begraving van een asurn en de bijzetting van een asurn in een columbarium kunnen het voorwerp uitmaken van een concessie.

 

Artikel 2

De concessies worden enkel toegestaan op de plaatsen die daarvoor aangewezen zijn op de begraafplaatsen, volgens de door het gemeentebestuur goedgekeurde plannen.

In geen geval mar er een concessie verleend worden op een plaats die bestemd is voor de niet-geconcedeerde gronden.

 

Artikel 3

Het verlenen van een concessie door de gemeentelijke overheid houdt geen verhuring noch een verkoop in. Er mag aan de concessie nooit een andere bestemming worden gegeven dan die welke waarvoor ze werd verleend. De concessies zijn onoverdraagbaar.

 

Artikel 4

De concessies worden verleend voor twintig jaar en vijftig jaar.

De concessie worden verleend door het college van burgemeester en schepenen.

De concessies worden verleend onder de in het desbetreffende huishoudelijk reglement, het politiereglement en het retributiereglement bepaalde voorwaarden, zoals die gestelde zijn op het ogenblik van de concessieaanvraag.

 

Artikel 5

De concessie neemt een aanvang op de datum van de voormelde beslissing van het college van burgemeester en schepenen.

 

Artikel 6

Na het overlijden van de concessiehouder kan elk natuurlijk persoon of rechtspersoon een aanvraag tot hernieuwing indienen. De concessies kunnen op uitdrukkelijk aanvraag vóór het verstrijken van de termijn hernieuwd worden. Geen hernieuwing mag voor een langere termijn dan de oorspronkelijke concessie worden toegestaan. De mogelijkheid tot hernieuwing wordt door middel van een akte van de burgemeester gedurende één jaar vóór de definitieve vervaldatum van de concessie bekend gemaakt aan de ingang van de begraafplaats en bij het graf, de grafkelder, de urnekelder of de columbariumnis. De hernieuwingen worden toegestaan door het college van burgemeester en schepenen onder de voorwaarden die vastgesteld zijn in het desbetreffende huishoudelijk reglement, het politiereglement en het retributiereglement, die gelden op het ogenblik van de aanvraag tot hernieuwing. De hernieuwing kan geweigerd worden als blijkt dat op het moment van de aanvraag de concessie verwaarloosd is.

 

Artikel 7

De altijddurende concessies worden omgezet in concessies die om de vijftig jaar en zonder vergoeding hernieuwd kunnen worden (wet van 20 juli 1971).

 

Artikel 8

Indien er bij een bijzetting in een concessie geen gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid tot hernieuwing en indien de laatste begraving in de concessie zich voordoet minder dan tien jaar voor het verstrijken van de concessie, dan moet het graf gedurende een termijn van tien jaar behouden blijven.

 

Artikel 9

Wanneer een concessie om welke reden ook een einde neemt, worden de niet weggenomen graftekens en de nog bestaande ondergrondse constructies, na het verstrijken van de door het college van burgemeester en schepenen vastgestelde termijn, eigendom van de gemeente.

 

Artikel 10

In geval van terugneming van een geconcedeerd perceel of van een geconcedeerde nis wegens openbaar belang of dienstnoodzakelijkheid hebben de concessiehouders recht op het verkrijgen van een perceel van dezelfde oppervlakte of van een nis van dezelfde grootte, op dezelfde of op een andere begraafplaats in de gemeente.

In geval van wijziging van de bestemming van de begraafplaats kan de concessiehouder geen aanspraak maken op enige vergoeding.

De kosten van overbrenging van de stoffelijke overschotten zijn ten laste van de gemeente.

De kosten voor de overbrenging van de grafmonumenten, evenals de kosten van een

vervangende grafkelder zijn ten laste van de concessiehouder.

 

2) Begravingen

 

Artikel 11

De gemeente beschikt over één begraafplaats gelegen te 's Herenstraat.

De gemeentelijke begraafplaats is bestemd voor de begraving, de bijzetting in een

columbarium, urnekelder, urneveld en de asverstrooiing van:

• de personen die op het grondgebied van de gemeente overleden zijn of er dood zijn

aangetroffen;

• de personen die buiten het grondgebied van de gemeente overleden zijn of daar

werden aangetroffen, maar die in haar bevolkingsregisters, vreemdelingen- en

wachtregister zijn ingeschreven;

• de personen, begunstigd met een recht op begraving in een geconcedeerd graf of met

een recht op bijzetting in een geconcedeerd nis;

• de personen die dit in hun laatste wilsbeschikking te kennen hebben gegeven.

 

Artikel 12

Eénzelfde concessie mag slechts dienen:

• voor de aanvrager, zijn echtgenoot, zijn bloed- of aanverwanten;

• voor personen daartoe aangeduid door de concessiehouder en die daartoe bij de

gemeentelijke overheid hun wil te kennen hebben gegeven;

• voor en derde en diens familie

• wanneer iemand overlijdt terwijl hij op dat ogenblik een feitelijk gezin vormde

 

Door het verlenen van een concessie vervreemdt het gemeentebestuur de grond, de

columbariumnis of de urnekelder niet. Ze verleent slechts het gebruiksrecht met een tijdelijke en nominitatieve bestemming. De concessies zijn onoverdraagbaar.

 

Artikel 13

De begravingen worden volgens plan in regelmatige volgorde uitgevoerd. Dat plan wijst de percelen aan voor begraving in niet-geconcedeerde grond, geconcedeerde grond, grafkelders, kindergraven, alsook voor de bijzetting in de nissen van het columbarium.

Op de doodskist of asurn wordt een plaatje uit duurzaam materiaal bevestigd met het

volgnummer van de begraving.

 

Artikel 14

De percelen voor begravingen in volle grond van één of twee personen, hebben een

éénvormige oppervlakte van:

• 2mx1m voor een niet-gecremeerd lichaam van een persoon van minstens zeven jaar

• 1.5mx0.60 voor een niet-gecremeerd lichaam van een persoon van minder dan zeven

jaar.

De percelen voor het begraven van één of twee urnen, hebben een éénvormige oppervlakte van 0.60mx0.60m. De concessies worden verleend voor dezelfde duur en tegen dezelfde algemene voorwaarden als bepaald voor de concessies van niet-gecremeerde lichamen. De percelen bestemd voor het begraven in een grafkelder van de niet-gecremeerde lichamen van 1, 2 of 3 personen, hebben een éénvormige oppervlakte van 1mx3m. De concessiehouder staat zelf in voor de plaatsing van de grafkelder.

 

Artikel 15

De columbariumconcessies worden verleend voor dezelfde duur en tegen dezelfde algemene voorwaarden als bepaald voor de concessies van niet-gecremeerde lichamen. De nissen geconcedeerd voor bijzetting in het columbarium zijn bestemd voor één of twee gecremeerde lichamen.

 

Artikel 16

De asurne van een gecremeerde, begraven op de plaats der gewone begravingen, kan te allen tijde op vraag van de nabestaande, ofwel verstrooid worden, ofwel bijgezet worden via een concessie. Voor het opgraven van de urnen is de toestemming van de burgemeester vereist overeenkomstig artikel 18 van de politieverordening.

 

Artikel 16

Het gemeentebestuur plaatst de urnekelders in eigen beheer en verleent ze voor dezelfde duur en tegen de algemene voorwaarden als bepaald voor de concessies van niet-gecremeerde lichamen. De urnekelder biedt plaats aan één of twee gecremeerde lichamen. Wanneer de concessie om welke reden dan ook einde neemt, kan de as worden uitgestrooid op de daartoe bestemde plaats.

 

Artikel 17

De as van een gecremeerde lijk kan:

• begraven worden op het urneveld

• worden bijgezet in een columbarium in gesloten nissen

• uitgestrooid worden op het daartoe bestemde perceel van de begraafplaats door middel

van een strooitoestel dat alleen door de gemeentelijke aangestelde mag worden

bediend

• bijgezet worden in een grafkelder

• bijgezet in een urnekelder

 

Artikel 18

Het college van burgemeester en schepenen bepaalt autonoom welke graven van historisch belang zijn. Deze grafmonumenten worden gedurende 50 jaar bewaard. De termijn is verlengbaar.

De erepleinen op de gemeentelijke begraafplaats zijn voorbehouden aan oud-strijders van beide wereldoorlogen op voorlegging van een vuurkaart (oorlog 1914/1918) of een

strijderskaart (oorlog 1940/1945) afgeleverd door de bevoegde dienst van het Ministerie van landsverdeging. De nodige bewijsstukken moeten voorgelegd worden bij aangifte van het overlijden aan de ambtenaar van de burgerlijke stand. Het onderhoud van deze graven is ten laste van het gemeentebestuur.

 

Artikel 20

Niet-geconcedeerde percelen, columbarium, urneveld of urnekelder worden voor een periode van tien jaar bewaard en voor één persoon overleden op het grondgebied of inwoner van de gemeente. Na verloop van deze termijn kan een dergelijk graf worden verwijderd of leeggemaakt, nadat gedurende één jaar een afschrift van de beslissing tot verwijdering van graven werd uitgehangen aan de ingang van de begraafplaats en bij het graf, de grafkelder, de urnekelder of columbariumnis.

 

Artikel 21

Alle gevallen waarvan geen bepalingen zijn opgenomen in het huidig reglement worden

geregeld door een beslissing van het college van burgemeester en schepenen.

 

 

Publicatiedatum: 25/05/2021
Overzicht punten

 

Gemeenteraad van 22/04/2021

Besluit: Gebruikersreglement en tarieven gemeentelijke zalen voor

erkende verenigingen van de gemeente Drogenbos

 

Juridische grond

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.

 

Het "Gebruikersreglement en tarieven gemeentelijke zalen voor erkende verenigingen van de gemeente Drogenbos" goedgekeurd op de gemeenteraad van 19 december 2019.

 

Feiten en context

Het verzoek van het college van burgemeester en schepenen om het "Gebruikersreglement en tarieven gemeentelijke zalen voor erkende verenigingen van de gemeente Drogenbos" bij te werken.

 

 

Adviezen

/

 

Argumentatie

Gelet op het feit dat een dergelijk reglement reeds in buurgemeenten gehanteerd wordt.

 

Gelet op het feit dat een kleine financiële bijdrage vragen aan de verenigingen de verantwoordelijkheid en de zorg van de gebruikers verhoogt.

 

Gelet op het feit dat de twee gemeentelijke basisscholen van Drogenbos de gemeentelijke zalen gratis mogen gebruiken.

 

Gelet op het feit dat erkende verenigingen uit Drogenbos die de infrastructuur wensen te huren voor het organiseren van een activiteit voor het goede doel of de welzijnssector (bv. mantelzorg en bloedgeven), in aanmerking komen voor een vrijstelling van betaling.

Financiële gevolgen

 

Exploitatiebudget

Actie

ACT - GBB

Registratiesleutel

70500010/0705-00

Bedrag

 

Opmerkingen

 

 

Visum

Niet van toepassing

 

 

 

Besluit

 

15 stemmen voor: Alexis Calmeyn, Myriam Claessens, Nahyd Meskini, José Lefever, Marc Vettori, Philippe Queroles, Grégory Boen, Jean Paul Grenier, Sonia Ericx, Steve Roobaert, Francis Dons, Cindy Ceuleers, André De Maere, François Dussart en Myriam Essiaf

1 onthouding: Jonathan Adriaens

 

ARTIKEL 1 - Algemene bepalingen

         Onderhavig reglement treedt in werking vanaf 1 september 2021 en heft alle voorgaande reglementen betreffende het verhuren van gemeentelijke zalen aan erkende verenigingen op.

         Onderhavig reglement bepaalt de modaliteiten, de tarieven en de voorwaarden van het ter beschikking stellen van de infrastructuur aan de erkende verenigingen uit Drogenbos.

         Het ter beschikking stellen van de infrastructuur wordt door de gemeente geregeld als een openbare dienst. De zalen zijn eigendom van de gemeente Drogenbos. De betrokken infrastructuur en goederen behoren tot het openbare domein.

         Enkel door de gemeente erkende verenigingen komen in aanmerking voor het gebruik. Onder erkende verenigingen, verstaan we verenigingen die erkend zijn door de gemeenteraad en die van de gemeente Drogenbos subsidies ontvangen volgens het “Subsidiereglement voor sportieve verenigingen van Drogenbos” of het “Subsidiereglement voor sociaal-culturele verenigingen van Drogenbos” of volgens toekenning van nominatieve subsidies.

         De terbeschikkingstelling kan occasioneel of repetitief van aard zijn.

         De plaatsbeschrijving van de ter beschikking gestelde gemeentelijke zalen kan geraadpleegd worden op de gemeentelijke website: https://www.drogenbos.be/nl/product/282/zaalverhuur en bij de dienst Vrije Tijd.

         De overeenkomst is wederzijds en wordt afgesloten voor een periode overeengekomen tussen de vereniging als gebruiker en de gemeente Drogenbos. De gebruiker kan geldig worden aangesproken en verantwoordelijk gesteld worden tegenover de gemeente Drogenbos.

         Elke onderverhuring of ingebruikname voor een andere vereniging of particulier dan deze vermeld in de aanvraag is niet toegelaten.

         Het gebruik van de infrastructuur voor andere doeleinden dan waarvoor overeengekomen, leidt ofwel tot het verbreken van de overeenkomst, ofwel tot een aanpassing van de gebruiksprijs.

         Indien het gemeentebestuur zelf een infrastructuur nodig heeft voor een activiteit of een evenement, zal de vereniging tijdig worden ingelicht.

         De kalender van de zaalbezettingen wordt door de dienst Vrije Tijd bijgehouden.

 

ARTIKEL 2 - Aanvraag

         Elke aanvraag om over een bepaalde ruimte te beschikken, moet gericht worden aan het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Drogenbos via de dienst Vrije Tijd. De aanvrager gebruikt hiervoor het online aanvraagformulier en vermeldt hierop alle bijzonderheden met betrekking tot de ingebruikname.

         Het aanvraagformulier is terug te vinden op de gemeentelijke website, via volgende link https://www.drogenbos.be/nl/product/282/zaalverhuur. Verenigingen die het wensen, kunnen ook een afspraak vastleggen met de dienst Vrije Tijd om samen een aanvraag in te dienen.

         Voor occasioneel gebruik moet de aanvraag tot het gebruik van de infrastructuur minimaal twee maanden vóór de activiteit ingediend worden.

         Verenigingen die een infrastructuur repetitief wensen te gebruiken, dienen minimaal ten laatste op 1 juni van het lopende werkjaar het aanvraagformulier in te dienen.

         Als de gevraagde infrastructuur vrij is en de vereniging in aanmerking komt, ontvangt deze ter bevestiging een gebruiksovereenkomst opgemaakt in tweevoud en ondertekend door het gemeentebestuur.

         Eén exemplaar van de gebruikersovereenkomst wordt ondertekend door de voorzitter of de secretaris van de vereniging en wordt per kerende terugbezorgd aan de dienst Vrije Tijd.

         Deze overeenkomst geeft recht op het gebruik van de infrastructuur gedurende de gevraagde gebruiksperiode en dekt de kosten van verlichting, verwarming, elektriciteit, waterverbruik en het onderhoud van de gebruikte zaal.

 

ARTIKEL 3 – Tarieven

Tarieven occasioneel gebruik

      Minder dan 4 uur Meer dan 4 uur

Erkende vereniging uit Drogenbos  € 7   € 21

 

Tarieven repetitief gebruik, op basis van werkjaar (september -juni)

1 dag per week  € 200

2 dagen per week  € 400

3 dagen per week  € 600

4 dagen per week  € 800

5 dagen per week  € 1000

 

ARTIKEL 4 – Waarborg

         Voor elk gebruik, occasioneel of repetitief, wordt er een waarborg gevraagd van € 200.

         De betaling van de waarborg dient te gebeuren ten laatste drie weken vóór de datum van het occasioneel gebruik en zes weken voor de aanvang van het werkjaar bij repetitief gebruik.

         Indien de gebruiker de waarborg niet tijdig of slechts gedeeltelijk heeft betaald, wordt de toegang van de zaal ontzegd.

         De waarborg wordt bij occasioneel gebruik terugbetaald ten laatste vier weken na de activiteit.

         De waarborg wordt bij repetitief gebruik jaarlijks terugbetaald ten laatste vier weken na het einde van het werkjaar.

         Het volledig bedrag van de waarborg zal worden ingehouden bij schade of indien de ruimte niet proper werd achtergelaten.

         Indien de schade hoger ligt dan de waarborg, moet de gebruiker alle schade vergoeden die hij heeft aangebracht aan de infrastructuur. De waarborg is namelijk alleen maar een zekerheid voor de verhuurder; de gemeente. Deze geeft geenszins een grens aan tot waar de gebruiker aansprakelijk is.

 

ARTIKEL 5 – Vrijstelling van betaling

         De twee gemeentelijke basisscholen van Drogenbos mogen de gemeentelijke zalen gratis gebruiken.

         Erkende verenigingen uit Drogenbos die de infrastructuur wensen te huren voor het organiseren van een activiteit voor het goede doel of de welzijnssector (bv. Mantelzorg, buurtrestaurant en bloedinzameling), komen in aanmerking voor een vrijstelling van betaling. Onder het goede doel verstaan we organisaties die charitatieve activiteiten organiseren of zich inzetten op filantropisch vlak.

         Om recht te hebben op deze vrijstelling, dient de vereniging een gemotiveerde aanvraag te bezorgen aan de dient Vrije Tijd.

         De gemeentelijke basisscholen en de vrijgestelde verenigingen dienen een waarborg te betalen zoals omschreven in artikel 4. Hun aanvraag tot het gebruik van de infrastructuur moet tevens minimaal twee maanden vóór de activiteit ingediend worden.

 

ARTIKEL 6 - Facturatie

         Bij occasioneel gebruik wordt de gebruiksvergoeding gefactureerd na ontvangst van de gebruiksovereenkomst. De gebruiksvergoeding dient ten laatste vier weken voor de datum van ingebruikname betaald te zijn.

         Bij repetitief gebruik, wordt de gebruiksvergoeding jaarlijks gefactureerd. De gebruiksvergoeding dient ten laatste twee maanden voor aanvang van het nieuw werkjaar betaald te zijn.

         Indien de gebruiker het nalaat om het bedrag tijdig te betalen, zal hem de toegang van de zaal worden ontzegd.

 

ARTIKEL 7 - Annulering

         Het gemeentebestuur moet schriftelijk ten laatste 15 dagen vóór de activiteit in kennis worden gesteld van de annulering van het gebruik van de infrastructuur. Zo niet, zal de volledige gebruiksvergoeding gefactureerd worden.

         De gebruiker kan vrijgesteld worden van betaling indien er sprake is van overmacht of redenen buiten zijn wil. De gebruiker dient de dienst Vrije Tijd onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen en de nodige bewijzen voor te leggen. De beslissing tot vrijstelling komt toe aan het college van burgemeester en schepenen.

         Het college van burgemeester en schepenen is gemachtigd de infrastructuur te sluiten en het gebruik ervan te verbieden in geval van overmacht, herstellingswerken, omwille van veiligheidsredenen of andere gegronde reden, en dit met uitsluiting van enige schadevergoeding.

         Het college van burgemeester en schepenen kan verenigingen weigeren die misbruik maken van de reserveringsprocedure of die bij een eerdere bezetting de gebruiksvoorwaarden niet respecteerden.

 

ARTIKEL 8 - Gebruiksvoorwaarden

         Het in gereedheid brengen van de zalen gebeurt in principe de dag van de activiteit zelf, en mag de voorafgaandelijke activiteiten niet storen. In verband met de voorbereiding van activiteiten, met inbegrip van levering van materialen, dienen steeds de nodige afspraken gemaakt worden met de dienst Vrije Tijd.

         Na het beëindigen van de activiteit zal de gebruiker de infrastructuur in haar oorspronkelijke staat achterlaten.

         Alle materialen die eigendom zijn van de gemeente worden met respect behandeld en moeten na het einde van de activiteit op de voorziene plaats teruggeplaatst worden.

         De infrastructuur moet na afloop van de activiteit opgeruimd en proper achtergelaten worden, de vloer wordt geveegd en gedweild en de lichten zijn uit.

         Indien de infrastructuur voorzien is van een keuken:

         bestek, glazen en borden afgekuist, afgedroogd en opgeborgen in de voorziene bergruimtes;

         toog en spoelbakken netjes gereinigd;

         vaatwasser leeg;

         kookplaat en oven proper;

         frigo’s proper en uit.

         Het gemeentelijk materiaal kan enkel in de infrastructuur binnen gebruikt worden en niet buiten.

         Alle bijkomende materiaal en/of installaties die door de gebruiker voor zijn activiteit werden aangewend, zullen na het beëindigen van deze laatste afgebroken en opgeborgen worden zodanig dat de daaropvolgende activiteit ongehinderd kan verlopen. Dit bijkomend materiaal moet ten laatste één kalenderdag na de activiteit weggehaald worden. De gemeente kan niet aansprakelijk gesteld worden voor dit materiaal.

         Alle afval dient meegenomen te worden.

         Het is verboden te roken binnen de gemeentelijke infrastructuur. De gebruiker zal erover waken dat het rookverbod nageleefd wordt. Bij vaststelling van inbreuk op deze regel zal er een extra kost aangerekend worden van €100.

         De gebruiker moet tijdens de activiteit toezien dat de brandveiligheid regelgeving wordt nageleefd. Het gebruik van kaarsen, tuinkaarsen, vuurkorven, fakkels, vuurwerk en dergelijke is verboden.

         Het opstellen van materialen en eventuele decoratie door de gebruiker mag de toegang tot nooduitgangen of voorziene in- en uitgangen, brandblussers en brandhaspels niet belemmeren.

         Het plaatsen van eigen materiaal in de opbergruimtes is verboden.

         In de gemeentelijke infrastructuur, met uitzondering van de zaal “De Regenboog”, mogen geen warme maaltijden worden bereid.

         Het is ten strengste verboden ramen, deuren, muren, panelen en vloeren te benagelen, te beplakken en/of te beschilderen. Zij mogen van geen enkel hechtingsmiddel voorzien worden. Het is verboden spijkers, duimspijkers en nietjes in de muren, wanden en het plafond aan te brengen.

         Affiches voor evenementen mogen enkel aangebracht worden op de daarvoor voorziene plaatsen (prikbord, valven) en mits voorafgaande toelating van de dienst Vrije Tijd.

         Het is verboden (frituur)olie door te spoelen in de wasbakken, wc’s en afvoerputten. Bij vaststelling van inbreuk op deze regel zal er een extra kost aangerekend worden van €100.

         Er geldt een barbecueverbod. Bij vaststelling van inbreuk op deze regel zal er een extra kost aangerekend worden van €100.

         De sleutels worden opgehaald bij de dienst Vrije Tijd tijdens de openingsuren, ten laatste op de laatste werkdag voor de activiteit en worden de eerstvolgende werkdag na de activiteit teruggebracht bij de dienst Vrije Tijd.

         De gehuurde infrastructuur mag enkel betreden worden tijdens de toegekende uren.

 

ARTIKEL 9 - Wettelijke voorschriften

         De huurder is verplicht zich te houden aan alle wettelijke voorschriften en normen op het vlak van veiligheid en milieu.

         De huurder moet zich houden aan het algemeen politiereglement van de politiezone Rode op het vlak van geluidsoverlast en sluitingsuren.

         Alle auteursrechten, Unisono (vroeger Sabam) vergoeding en accijnsrechten vallen ten laste van de gebruiker.

 

ARTIKEL 10 - Verzekering

         De gemeentelijke zalen zijn verzekerd volgens de wettelijke normen voor onder andere brand- en stormschade.

         Het verzekeren van schade aan personen is ten laste van de huurder. De huurder dient hiervoor een verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid af te sluiten.

         Het niet of verkeerd afsluiten van een verzekering is de volledige verantwoordelijkheid van de gebruiker.

         De gemeenteraad, het college van burgemeester en schepenen en het gemeentepersoneel kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen en/of schade van lichamelijke, stoffelijke of morele aard naar aanleiding van de toegestane activiteiten of het gebruik van de infrastructuur.

 

ARTIKEL 11 - Schade

         Indien de infrastructuur niet proper is of als er schade wordt vastgesteld vóór de aanvang van de activiteit, dient dit onmiddellijk gemeld te worden aan de dienst Vrije Tijd.

         Na de ingebruikname van de infrastructuur wordt er een controle uitgevoerd door de dienst Vrije Tijd. Indien de infrastructuur niet proper  is of als er schade  wordt vastgesteld , zal de gebruiker op vraag van de dienst onmiddellijk ter plaatse komen om in gezamenlijk overleg de schade te bepalen. Als de betrokkene niet aanwezig kan zijn, zal de dienst Vrije Tijd zelf de omvang van de schade bepalen.

         De vaststelling van de schade gebeurt onmiddellijk en tegensprekelijk tijdens of onmiddellijk na het einde van de activiteit door een vertegenwoordiger van de vereniging en een afgevaardigde van de gemeente.

         De gebruiker is verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door beschadigingen, ongevallen en brand. Alle kosten daaruit voortvloeiend zullen op de gebruiker verhaald worden indien ze hoger liggen dan de waarborg.

         Al deze uitzonderlijke kosten, zoals bijv. herstellingen na schade aan lokalen, meubilair of inrichtingsmateriaal, of extra schoonmaak, worden doorgerekend aan de gebruiker. Voor alle aangerichte schade zal het college van burgemeester en schepenen de verschuldigde sommen vorderen.

         Als tijdens de gebruiksperiode ernstige schade wordt vastgesteld of als de infrastructuur niet wordt gebruikt zoals in de overeenkomst werd voorzien, kan het college van burgemeester en schepenen de zaal doen ontruimen. De gebruiker kan hiervoor geen enkele schadeloosstelling eisen.

         Als schade wordt vastgesteld die door de gebruiker bedrieglijk werd verzwegen, dan zal de gebruiker gedurende 5 jaar worden uitgesloten van elke reservering.

         Het gemeentebestuur kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies, beschadiging of diefstal van persoonlijke bezittingen en materiaal van de gebruiker.

 

ARTIKEL 12 - Slotbepalingen

         Door het gebruik van de gemeentelijke infrastructuur verklaart de vereniging zich akkoord met dit reglement.

         Enkel bij beslissing door het college van burgemeester en Schepenen kunnen afwijkingen toegestaan worden op de terbeschikkingstelling van zalen voor bepaalde activiteiten.

         Gebruikers die de gebruiksvoorwaarden niet naleven, kunnen door beslissing van het College van burgemeester en schepenen het verdere gebruik van de gemeentelijke infrastructuur ontzegd worden.

 

 

Publicatiedatum: 25/05/2021
Overzicht punten

 

Gemeenteraad van 22/04/2021

Besluit - Samenwerkingsovereenkomst Ferm huishoudhulp - gemeentebestuur Drogenbos i.k.v. uitbating strijkatelier

 

Juridische grond

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, meer bepaald artikel 40 en 41;

 

De collegebeslissing van 12 april 2021 betreffende de samenwerkingsovereenkomst strijkatelier Drogenbos;

 

Feiten en context

De oprichting van het strijkatelier in 2007, gelegen te Grote Baan 247 1620 Drogenbos.

 

Door de uitvoering van het PPS centrum zal de huidige locatie van het strijkatelier verdwijnen. Ze dienen gehuisvest te worden in een nieuwe locatie.

Het pand gelegen te Grote Baan 293 1620 Drogenbos lijkt hiervoor geschikt.

 

Het overleg van 9 maart 2021 tussen Ferm en het gemeentebestuur van Drogenbos waarin het maandelijks bedrag werd onderhandeld en vastgelegd, zijnde €240/maand inclusief gebruik van de locatie en het verbruik van de nutsvoorzieningen.

 

Het strijkatelier zal op 1 mei 2021 verhuizen naar zijn nieuwe locatie. Voorafgaand dient de samenwerkingsovereenkomst ondertekend te worden.

 

 

Argumentatie

In overweging nemende dat Ferm huishoudhulp voor de uitbating van het strijkatelier zal verhuizen naar een nieuwe locatie, zijnde Grote Baan 293 1620 Drogenbos.

 

In overweging nemende dat er een nieuwe samenwerkingsovereenkomst dient te worden afgesloten.

Financiële gevolgen

 

Exploitatiebudget / Investeringsbudget

Actie

GBB

Registratiesleutel

70500010/0705-00

Bedrag

€ 240/maand

Opmerkingen

inkomsten

 

Visum

Niet van toepassing

 

 

 

Besluit

 

16 stemmen voor: Alexis Calmeyn, Myriam Claessens, Nahyd Meskini, José Lefever, Marc Vettori, Philippe Queroles, Grégory Boen, Jean Paul Grenier, Sonia Ericx, Steve Roobaert, Francis Dons, Cindy Ceuleers, André De Maere, François Dussart, Myriam Essiaf en Jonathan Adriaens

 

Artikel 1:

De gemeenteraad keurt de samenwerkingsovereenkomst, zoals als bijlage gevoegd, goed.

 

 

Publicatiedatum: 25/05/2021
Overzicht punten

 

Gemeenteraad van 22/04/2021

Kennisname - Agenda algemene vergadering  PEVA-VZW de Krabbers 29.04.2021

 

 

 

 

 

Publicatiedatum: 25/05/2021