Drogenbos

Gemeenteraad van 18/01/2024

Tegenwoordig:

 

Philippe Queroles

Voorzitter;

Alexis Calmeyn

Burgemeester;

José Lefever, Marc Vettori en Sabrina Pauwels

Schepenen;

Grégory Boen, Jean Paul Grenier, Sonia Ericx, Steve Roobaert, Francis Dons, André De Maere, Myriam Essiaf, Jonathan Adriaens, Tania Vanatoru en Soukaina Kassimi

Raadsleden;

Sonja Dedoncker

Algemeen directeur;

 

Afwezig:

 

Nahyd Meskini

Schepen;

 

 

Overzicht punten

 

Gemeenteraad van 18/01/2024

Goedkeuring notulen gemeenteraad - 21/12/2023

 

Juridische grond

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, en latere wijzigingen.

Financiële gevolgen

Dit besluit heeft geen financiële gevolgen voor het gemeentebestuur.

 

Visum

Niet van toepassing

 

 

 

Besluit

 

15 stemmen voor: Alexis Calmeyn, José Lefever, Marc Vettori, Sabrina Pauwels, Philippe Queroles, Grégory Boen, Jean Paul Grenier, Sonia Ericx, Steve Roobaert, Francis Dons, André De Maere, Myriam Essiaf, Jonathan Adriaens, Tania Vanatoru en Soukaina Kassimi

 

Enig artikel:

De notulen van de gemeenteraad en het zittingsverslag dd. 21 december 2023 worden goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 16/02/2024
Overzicht punten

 

Gemeenteraad van 18/01/2024

Retributiereglement Burgerzaken - Aanpassing

 

 

 Dit punt werd uitgesteld met als reden: De toevoeging van dit punt werd verworpen.

 

 

 

Publicatiedatum: 16/02/2024
Overzicht punten

 

Gemeenteraad van 18/01/2024

Kennisname - Vervanging van een raadslid

 

 

 

 

 

Publicatiedatum: 16/02/2024
Overzicht punten

 

Gemeenteraad van 18/01/2024

Besluit - Gemeentelijke basisscholen - Franstalige

 

Juridische grond

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur;

 

Het decreet kostenbeheersing van 6 juli 2007;

 

Feiten en context

Gelet op de voordelen van verblijven in openlucht voor de schoolgaande jeugd;

 

Overwegende dat sneeuwklassen aan de schoolgaande jeugd toelaten hun studies in de beste gezondheidsvoorwaarden voort te zetten en meteen uitstekende uitslagen opleveren op zowel lichamelijk als geestelijk gebied;

 

Overwegende dat de sneeuwklassen toegankelijk zijn voor leerlingen van het lager onderwijs, in 5de en 6de leerjaar;

 

Overwegende dat het past financieel tussen te komen om alle leerlingen van de gemeentelijke basisscholen in de mogelijkheid te stellen aan sneeuwklassen deel te nemen;

 

Gelet op de stijgende transport- en verblijfskosten;

 

Overwegende dat er sneeuwklassen in Lofer (Oostenrijk) zullen plaatsvinden van 13 januari 2024 t.e.m. 19 januari 2024 zoals gegund aan Staes Vakanties op het college van 31 juli 2023 na raadpleging van de markt;

Financiële gevolgen

 

Exploitatiebudget

Actie

ACT - GBB

ACT - GBB-LONEN

Registratiesleutel

60400002/0800-10 (NL) + 60400002/0800-20 (FR)

62073000/0800-10 (NL) + 62073000/0800-20 (FR)

Bedrag

€ 29.750 (gemeentelijke participatie in de onkosten voor de leerlingen)

€ 1.568 (vergoeding voor de begeleiden leerkrachten)

Opmerkingen

 

Subsidies?

 

 

Visum

Niet van toepassing

 

 

 

Besluit

 

15 stemmen voor: Alexis Calmeyn, José Lefever, Marc Vettori, Sabrina Pauwels, Philippe Queroles, Grégory Boen, Jean Paul Grenier, Sonia Ericx, Steve Roobaert, Francis Dons, André De Maere, Myriam Essiaf, Jonathan Adriaens, Tania Vanatoru en Soukaina Kassimi

 

Artikel 1: Sneeuwklassen in te richten tijdens het schooljaar 2023-2024 voor de 39 leerlingen van het 5e en 6e leerjaar van de Franstalige basisschool en voor de 46 leerlingen van de Nederlandstalige basisschool en dit van 13 januari 2024 t.e.m. 19 januari 2024.

 

Artikel 2: Aan de school een gemeentelijke tussenkomst toe te kennen voor elke

deelnemende leerling van €350 hetzij voor het schooljaar 2023-2024, een globale tussenkomst van € 29.750.

 

Artikel 3: Gedurende de duur van de sneeuwklassen volgende vergoedingen toe te kennen aan de personen met specifieke hoedanigheden die de leerlingen begeleiden tijdens voormelde sneeuwklassen.

 

A: voor de gemeentelijke basisschool – Nederlandstalig taalstelsel:

- Muriel Renders, Bloemhofstraat 29 te 1650 Beersel, leerkracht

4h aan 7 € / uur x 7 dagen = € 196

- Steven D’Hoker, Beerselsestraat 18 te 1651 Lot, leerkracht

4h aan 7 € / uur x 7 dagen = € 196

- Christophe Van Impe, Lostraat 160 b1 te 1760 Roosdaal, leerkracht

4h aan 7 € / uur x 7 dagen = € 196

- Manu Coone, Beerselstraat 16 te 1651 Lot, directeur

4h aan 7 € / uur x 7 dagen = € 196

 

 

B: voor de gemeentelijke basisschool – Frans taalstelsel:

- Sabine SANTACREU, Hengststraat 18 te 1601 Ruisbroek, leerkracht

4h aan 7 € / uur x 7 dagen = € 196

- Hervé Van Der Putten, Kasteelstraat 54 te 1840 Londerzeel, leerkracht,

4h aan 7 € / uur x 7 dagen = € 196

- Julie Simon, Wolfabriekplein N4 B003 lot te 1651 Lot, leerkracht,

4h aan 7€/uur x 7 dagen = € 196

- Gwendoline Coenen, Rue de la Clairière 62 te 1440 Braine-le-château, leerkracht,

4h aan 7€/uur x 7 dagen = € 196

 

Dit is een totaal van € 1.568 aan vergoedingen voor de begeleiding.

 

 

Artikel 5: De nodige kredieten zijn voorzien op registratiesleutel 60400002/0800-10 (NL School), registratiesleutel 60400002/0800-20 (FR School), registratiesleutel 62073000/0800-10(NL school), registratiesleutel 62073000/0800-20(FR School).

 

Artikel 6: De tussenkomst van de ouders aan de deelname van de sneeuwklassen is voor het schooljaar 2023-2024 beperkt tot €350 per kind in de Franstalige basisschool en €390 per kind in de Nederlandstalige basisschool.

 

Artikel 7: Van het eventuele saldo van het deel van de tussenkomst van de gemeente zal een reserve aangelegd worden om in toekomstige uitstappen tussen te komen.

 

 

Publicatiedatum: 16/02/2024
Overzicht punten

 

Gemeenteraad van 18/01/2024

Besluit - Intentieverklaring traject optimalisatie

 

Juridische grond

 

Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017 , in het bijzonder artikel 40 en 41, en diens latere wijzigingen.

Het Regiodecreet van 3 februari 2023.

Het Lokaal Materialenplan 2023-2030, goedgekeurd op 6 mei 2023.

 

Feiten en context

 

De gemeente Drogenbos is aangesloten bij Intradura die werd opgericht op 27 april 2017;

 

Intradura is een intergemeentelijke opdrachthoudende vereniging is die wordt beheerst door het Decreet Lokaal Bestuur;

 

In het kader van  de inwerkingtreding van het Regiodecreet hebben OVAM en het Agentschap Binnenlandsbestuur een schrijven aan de afvalintercommunales en de gemeenten, inzake de opstart van een gezamenlijk bottom-uptraject om te komen tot een optimalisatie van de werkingsgebieden van de afvalintercommunales.

 

In het schrijven (zie bijlage) van 20 november 2023 wordt de gemeente gevraagd naar haar intentie.

 

Adviezen

Het advies van Dienst Wonen en Omgeving: GUNSTIG

 

Argumentatie

Aangezien het werkingsgebied van Intradura zich situeert binnen de referentieregio Halle Vilvoorde en gezien al haar huidige gemeentelijke vennoten in overeenstemming zijn met de regiovorming, is het niet nodig om een afwijking bij de Vlaamse Regering aan te vragen.

Financiële gevolgen

Dit besluit heeft geen financiële gevolgen voor het gemeentebestuur.

 

 

 

Besluit

 

15 stemmen voor: Alexis Calmeyn, José Lefever, Marc Vettori, Sabrina Pauwels, Philippe Queroles, Grégory Boen, Jean Paul Grenier, Sonia Ericx, Steve Roobaert, Francis Dons, André De Maere, Myriam Essiaf, Jonathan Adriaens, Tania Vanatoru en Soukaina Kassimi

 

 

Artikel 1:

De gemeente Drogenbos zal geen afwijkingsaanvraag indienen bij de Vlaamse Regering daar zij reeds conform is met de regiovorming.

 

Artikel 2:

Deze beslissing wordt overgemaakt aan Intradura – Dorent 5 te 1620 Drogenbos

 

Artikel 3:

Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit besluit.

 

 

Publicatiedatum: 16/02/2024
Overzicht punten

 

Gemeenteraad van 18/01/2024

Samenwerkingsovereenkomst camera sluikstort

 

 

 Dit punt werd uitgesteld met als reden: Recente informatie geeft aan dat de volledige uitrol op korte termijn niet realiseerbaar is.

 

 

 

Publicatiedatum: 16/02/2024
Overzicht punten

 

Gemeenteraad van 18/01/2024

Aanstellen GAS-vaststeller

 

 

 Dit punt werd uitgesteld met als reden: Recente informatie geeft aan dat de volledige uitrol op korte termijn niet realiseerbaar is.

 

 

 

Publicatiedatum: 16/02/2024
Overzicht punten

 

Gemeenteraad van 18/01/2024

Vastgoedinformatieplatform en retributiereglement

 

Juridische grond

De Grondwet, meer bepaald artikel 173.

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, meer bepaald artikel 40 §3.

De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009, meer bepaald artikelen 5.2.1., 5.2.5., 5.2.6. en 5.2.7.

 

Feiten en context

Het Vastgoedinformatieplatform is een generiek gegevensdelingsplatform dat de uitwisseling van vastgoedinformatie mogelijk maakt. De verschillende aanvragers kunnen vastgoedinformatie verkrijgen via één eenvoudige weg in het kader van een verkoop of langdurige verhuur. Het platform verzamelt data uit de aangesloten, centrale bronnen waarna de bevoegde gemeente het dossier verrijkt via het platform en na een kwaliteitscontrole het dossier aflevert aan de aanvrager.

 

In oktober 2022 ging het Vastgoedinformatieplatform van start voor notarissen en vastgoedmakelaars. Ondertussen behandelen praktische alle steden en gemeenten in Vlaanderen aanvragen via het nieuwe systeem. Vanaf 1 februari 2024 zullen ook burgers en andere aanvragers terecht kunnen op het platform.

 

De gemeente Drogenbos sloot zich op 12 oktober 2023 aan op het Vastgoedinformatieplatform.

 

Het 'ontwerp van decreet over het Vastgoedinformatieplatform' werd goedgekeurd en bekrachtigd door de Vlaamse Regering op 22 december 2023. Het decreet trad in werking op 1 januari 2024. Naar aanleiding van het goedgekeurde VIP-decreet wordt dit gemeenteraadsbesluit en de toetredingsovereenkomst opgemaakt.

 

 

Adviezen

/

 

Argumentatie

Gelet artikel 173, van de Grondwet;

 

Gelet op artikel 40, §3, van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

 

Gelet op artikel 21, eerste lid, van het Decreet van 22 december 2023 over het Vastgoedinformatieplatform;

 

Gelet op de artikelen 5.2.1, 5.2.5, 5.2.6 en 5.2.7 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009;

 

Gelet op de financiële toestand van de gemeente en de noodzaak om het budget in evenwicht te houden;

 

Overwegende dat aanvragers informatie over onroerende goederen van verschillende overheidsinstanties, waaronder gemeenten, centraal en gebundeld wensen te ontvangen;

 

Overwegende dat de gemeente het belangrijk vindt dat potentiële kopers met kennis van zaken een beslissing kunnen nemen over een onroerend goed;

 

Overwegende dat gemeenten op zoek zijn naar mogelijkheden om informatie over onroerende goederen efficiënter en veiliger te delen;

 

Overwegende dat het Vastgoedinformatieplatform een elektronisch informatiesysteem is om vastgoedinformatie te ontsluiten, samen te voegen en ter beschikking te stellen, en uit te wisselen tussen aanleverende entiteiten en aanvragers;

 

Overwegende dat het Vastgoedinformatieplatform beheerd wordt door het Vlaams Datanutsbedrijf (ook “Athumi” genoemd) zoals geregeld in het Decreet van 22 december 2023 over het Vastgoedinformatieplatform;

 

Overwegende dat de gemeente via het Vastgoedinformatieplatform de door aanvragers aangevraagde vastgoedinformatie kan verzamelen in een product en dit product met vastgoedinformatie kan ontsluiten;

 

Overwegende dat het verzamelen en ontsluiten, via het Vastgoedinformatieplatform, van vastgoedinformatie en het samenvoegen van deze vastgoedinformatie in een product, op verzoek van aanvragers voor de gemeente een administratieve last en bijhorende kost met zich meebrengt;

 

Overwegende dat de gemeente Drogenbos de kost voor het ontsluiten, samenvoegen en ter beschikking stellen van vastgoedinformatie via producten op de aanvrager ervan wenst te verhalen;

Financiële gevolgen

Dit besluit heeft geen financiële gevolgen voor het gemeentebestuur.

 

 

Visum

Niet van toepassing

 

 

 

Besluit

 

12 stemmen voor: Alexis Calmeyn, José Lefever, Marc Vettori, Sabrina Pauwels, Philippe Queroles, Sonia Ericx, Steve Roobaert, Francis Dons, André De Maere, Myriam Essiaf, Tania Vanatoru en Soukaina Kassimi

2 stemmen tegen: Grégory Boen en Jean Paul Grenier

1 onthouding: Jonathan Adriaens

 

Artikel 1 - Definities

Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder:

1° vastgoedinformatie: gebouw-, grond- of omgevingsgebonden gegevens inzake een onroerend goed, inclusief informatie met betrekking tot het juridische, administratieve of fysieke statuut van dit onroerend goed;

2° lokale gegevensbron: vastgoedinformatie die een gemeente of de rechtspersonen die ervan afhangen, beheert;

3° centrale gegevensbron: vastgoedinformatie die een Vlaamse instantie of een externe overheid beheert;

4° Vastgoedinformatieplatform of VIP: elektronisch informatiesysteem om vastgoedinformatie te ontsluiten, samen te voegen en ter beschikking te stellen;

5° product: een welbepaalde combinatie van vastgoedinformatie over één perceel, of een onderdeel ervan, die vooraf door het Vlaams Datanutsbedrijf is vastgelegd, die op aanvraag wordt ontsloten door de aanleverende entiteiten, vermeld in het VIP-decreet in artikel 10, eerste tot en met derde lid, die wordt samengevoegd via het VIP, en die ter beschikking wordt gesteld aan de aanvrager via het VIP;

6° externe overheid: overheidsinstanties, vermeld in artikel I.3, 8° van het Bestuursdecreet van 7 december 2018;

7° Vlaamse instantie: een Vlaamse instantie als vermeld in artikel 2, 14°, van het decreet van 2 december 2022 houdende machtiging tot oprichting van het privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaams Datanutsbedrijf in de vorm van een naamloze vennootschap;

8° aanvrager: een professionele aanvrager (zoals vermeld in artikel 2, 18° van het VIP-decreet) of een burger (zoals vermeld in artikel 2, 7° van het VIP-decreet) of zijn vertegenwoordiger die een aanvraag indient via het VIP;

9° algemene verordening gegevensbescherming: Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG;

10° persoonsgegevens: de gegevens, vermeld in artikel 4, 1), van de algemene verordening gegevensbescherming;

11° verwerking: een verwerking als vermeld in artikel 4, 2), van de algemene verordening gegevensbescherming;

12° verwerkingsverantwoordelijke: een verwerkingsverantwoordelijke als vermeld in artikel 4, 7), van de algemene verordening gegevensbescherming;

13° betrokkene: een betrokkene als vermeld in artikel 4, 1), van de algemene verordening gegevensbescherming;

14° VIP-decreet: decreet van 22 december 2023 over het Vastgoedinformatieplatform;

15° gemeentelijke bronretributie: de retributie die de aanvrager verschuldigd is aan een lokaal bestuur voor het ontsluiten, samenvoegen en ter beschikking stellen van vastgoedinformatie in een product; 

 

Artikel 2 - Algemeen

De aanvrager dient elektronisch een aanvraag in bij Athumi om een product via het Vastgoedinformatieplatform te ontvangen. Athumi ontvangt op elektronische wijze de vastgoedinformatie van de aanleverende entiteiten (de lokale gegevensbronnen en de centrale gegevensbronnen). De relevante vastgoedinformatie per perceel, of een onderdeel daarvan, wordt automatisch opgeladen in een product in het VIP of wordt door de aanleverende entiteiten aan het VIP bezorgd. Athumi en de gemeente stellen het product via het VIP ter beschikking aan de aanvrager.

In de mate dat persoonsgegevens zouden worden verwerkt in het kader van een product, verwerkt de gemeente die persoonsgegevens met als doeleinde om het product ter beschikking te kunnen stellen aan de aanvragers in het kader van hun beroepsactiviteiten of in het kader van één van de doelstellingen opgesomd in artikel 6 van het VIP-decreet.

Voor alle aanvragen die via het VIP verlopen, wordt ten voordele van gemeente Drogenbos een gemeentelijke bronretributie geheven op aanvragen tot het verkrijgen van een product met vastgoedinformatie uit een lokale gegevensbron.

 

Artikel 3 – Aanvrager van vastgoedinformatie

Alle aanvragen van producten, zoals vermeld in artikel 7 van het VIP-decreet, worden geacht via het VIP te verlopen. Het verplicht gebruik van het Vastgoedinformatieplatform wordt voor producten met vastgoedinformatie uit een lokale gegevensbron geregeld in het VIP-decreet.

Een oplijsting van alle organisaties die als aanvrager toegang krijgen tot het Vastgoedinformatieplatform voor aanvragen van producten wordt door Athumi ter beschikking gesteld op de website van Athumi.

De gemeentelijke bronretributie is, overeenkomstig artikel 21 van het VIP-decreet, verschuldigd door de aanvrager. Van zodra het VIP-decreet in werking treedt is eveneens de platformretributie in de zin van artikel 2, 15°, en 19, eerste lid, 1°, van het VIP-decreet verschuldigd door de aanvrager.

Dezelfde instanties die overeenkomstig artikel 23, §3, van het VIP-decreet zijn vrijgesteld van de platformretributie in de zin van artikel 2, 15°, en 19, eerste lid, 1°, van het VIP-decreet worden vrijgesteld van de betaling van gemeentelijke bronretributie. Het gaat in concreto over deze organisaties:

        externe overheden; een overheidsinstantie als vermeld in artikel I.3, 8°, van het Bestuursdecreet van 7 december 2018;

        Vlaamse instanties, als vermeld in artikel 2, 14°, van het decreet van 2 december 2022.

        lokale overheden, als vermeld in artikel I.3, 5°, van het Bestuursdecreet van 7 december 2018;

        gerechtelijke overheden;

        hulpverleningszones als vermeld in het koninklijk besluit van 2 februari 2009 tot vaststelling van de territoriale afbakening van de hulpverleningszones;

        politiezones als vermeld in artikel 9 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus.

 

Artikel 4 - Bedrag

Het bedrag van de gemeentelijke bronretributie wordt vastgelegd als volgt:

Voorwerp aanvraag

Retributiebedrag per kadastraal perceel

Product Vastgoedinlichtingen, zoals vermeld in hoofdstuk 8 van het VIP-decreet

100 EUR

Een aanvrager dient slechts éénmaal de retributieprijs voor een aanvraag te betalen per groep van 5 kadastrale percelen op voorwaarde dat:

        (i) De percelen aangrenzend zijn

        (ii) De percelen binnen éénzelfde gemeentelijke grens liggen

        (iii) Er maximaal op één perceel (een) gebouweenhe(i)d(en) geregistreerd is (zijn)

Daarbovenop komt het bedrag van de platformretributie of platformvergoeding zoals vastgelegd in het VIP-decreet.

 

Artikel 5 - Inning

 

Athumi int de gemeentelijke bronretributie conform artikel 21 van het VIP-decreet via het VIP in naam en voor rekening van de lokale overheden. De bronretributie wordt periodiek (maandelijks) integraal doorgestort aan de gemeente voor alle aangevraagde producten.

 

Artikel 6 - Verwerking van persoonsgegevens

 

§1. In de mate dat persoonsgegevens zouden worden verwerkt in het kader van de ontsluiting, samenvoeging en ter beschikkingstelling van vastgoedinformatie in een product, treden de gemeente Drogenbos en Athumi voor de doeleinden omschreven in artikel 2 op als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken.

Athumi treedt op als verwerker voor de gemeente Drogenbos wat betreft de verwerkingsactiviteiten die plaatsvinden in het kader van de heffing en de inning van de gemeentelijke bronretributie via het Vastgoedinformatieplatform.

De afspraken rond en de modaliteiten van de verwerkingen die de gemeente Drogenbos en Athumi uitvoeren als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken respectievelijk als verwerkingsverantwoordelijke en verwerker zijn geregeld in de Toetredingsovereenkomst die te vinden is als Bijlage 1.

 

Artikel 7 – Ondertekening

De vastgoedinformatie in het product die de gemeente Drogenbos via het Vastgoedinformatieplatform ter beschikking stelt, wordt niet ondertekend aangezien het product een louter informatief document betreft dat geen beleidsmatige stellingname inhoudt en niet kwalificeert als stuk of briefwisseling in de zin van artikel 279 van het Decreet lokaal bestuur.

 

Artikel 8 - Vervanging voorgaande reglementering

Dit retributiereglement vervangt vanaf 18 januari 2024 de belasting voorzien in artikel 4. Deel A.a.23 ‘stedenbouwkundige inlichtingen’ van het gemeentelijk belastingsreglement op de afgifte, akteneming en behandeling van omgevingsvergunningen en op het bouwen, verbouwen en herbouwen van gebouwen dd. 22 juni 2023.

 

Artikel 9 - Bekendmaking

Dit reglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 en 287 van het Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.

 

 

Publicatiedatum: 16/02/2024
Overzicht punten

 

Gemeenteraad van 18/01/2024

Besluit - Samenwerkingsprotocol Infano

 

Juridische grond

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, meer bepaald artikel 40 en artikel 41.

 

Feiten en context

Het schriftelijk verzoek van Infano VZW van 18 december 2023 om het samenwerkingsprotocol dat afloopt op 31 december 2023 te verlengen.

 

De crèche 'Zonnetje Drogenbos' wordt uitgebaat door Infano VZW, in concessie gegeven door het gemeentebestuur van Drogenbos. Hiervoor werd een concessieovereenkomst en samenwerkingsovereenkomst afgesloten door beiden partijen.

 

In het kader van het PPS project in het centrum van Drogenbos werd de vorige locatie van de kinderopvang, Grote Baan 281 te 1620 Drogenbos afgebroken.

 

De gemeenteraadsbeslissing van 16 december 2021 houdende het besluit "Samenwerkingsovereenkomst gemeente - Infano VZW vanaf 01.01.2022 voor de uitbating van de tijdelijke crèche", volgens dewelke Infano VZW in afwachting van een nieuwe crèche, de kinderopvang tijdelijk voorziet op de gemeentelijke gronden aan het Frankveld. Deze overeenkomst loopt af op 31 december 2023.

 

Advies

Het principieel akkoord van het college van burgemeester en schepenen in zitting van 18 december 2023.

 

Argumentatie

In overweging nemende dat er een nieuw samenwerkingsprotocol dient te worden opgemaakt tussen Infano VZW en de gemeente voor de tijdelijke uitbating van de crèche 'Zonnetje Drogenbos' op de gemeentelijke gronden aan het Frankveld.

 

Gelet op de financiële toestand van de gemeente.

Financiële gevolgen

Exploitatiebudget

Actie

GBB

Registratiesleutel

61319999/0945-00

Bedrag

€ 55.247,16

Opmerkingen

Jaarlijkse financiële ondersteuning van de gemeente aan Infano VZW

 

 

Visum

Niet van toepassing

 

 

 

Besluit

 

15 stemmen voor: Alexis Calmeyn, José Lefever, Marc Vettori, Sabrina Pauwels, Philippe Queroles, Grégory Boen, Jean Paul Grenier, Sonia Ericx, Steve Roobaert, Francis Dons, André De Maere, Myriam Essiaf, Jonathan Adriaens, Tania Vanatoru en Soukaina Kassimi

 

Artikel1:

De gemeenteraad bekrachtigt het principebesluit van het college van burgemeester en schepenen in zitting van 18 december 2023 en keurt het samenwerkingsprotocol tussen de gemeente Drogenbos en Infano VZW, zoals als bijlage aan deze beslissing gevoegd, goed.

 

Artikel2:

Dit besluit wordt overgemaakt aan Infano vzw en de financiële dienst van het gemeentebestuur.

 

Artikel2:

Het samenwerkingsprotocol wordt ondertekend door beide partijen.

 

 

Publicatiedatum: 16/02/2024
Overzicht punten

 

Gemeenteraad van 18/01/2024

Aanduiding vertegenwoordigers PEVA-vzw de Krabbers

 

Juridische grond

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, meer bepaald artikel 245 tot en met artikel 247.

 

De wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.

 

Feiten en context

Het besluit van de gemeenteraad houdende de aanduiding van vertegenwoordigers voor PEVA-VZW de Krabbers op datum van 7 februari 2019 waarbij mevrouw Myriam Claessens werd aangeduid als "categorie A" vertegenwoordiger van de gemeente binnen de algemene vergadering van PEVA-VZW de Krabbers.

 

De aktename door de gemeenteraad van 17 augustus 2023 van het ontslag van mevrouw Myriam Claessens als schepen en gemeenteraadslid.

 

Argumentatie

In overweging nemende dat de gemeenteraad van 17 augustus 2023 akte heeft genomen van het ontslag van mevrouw Myriam Claessens als schepen en gemeenteraadslid.

 

In overweging nemende dat de gemeenteraad op datum van 19 december 2013 de statuten van PEVA-VZW de Krabbers heeft goedgekeurd.

Artikel 5: “Het aantal leden van de vereniging moet ten minste drie bedragen. Overeenkomstig artikel 246 §2 van het decreet lokaal bestuur worden de vertegenwoordigers van de gemeente in de algemene vergadering door de gemeenteraad uit zijn leden gekozen. De gemeente beschikt bovendien overeenkomstig artikel 246 §1 van het decreet lokaal bestuur over de meerderheid van de stemmen in de algemene vergadering. Zij handelen overeenkomstig artikel 246 §2 van het decreet lokaal bestuur overeenkomstig de instructies van de Gemeenteraad.

 

De vereniging heeft de volgende leden:

(a) Categorie A: De gemeente, vertegenwoordigd door: 1 gemeenteraadslid met

meerderheid van stemmen.”

 

Gelet op de ingediende kandidatuur van mevrouw Sabrina Pauwels (Drogenbos Plus).

Financiële gevolgen

Dit besluit heeft geen financiële gevolgen voor het gemeentebestuur.

 

 

 

Besluit

 

15 stemmen voor: Alexis Calmeyn, José Lefever, Marc Vettori, Sabrina Pauwels, Philippe Queroles, Grégory Boen, Jean Paul Grenier, Sonia Ericx, Steve Roobaert, Francis Dons, André De Maere, Myriam Essiaf, Jonathan Adriaens, Tania Vanatoru en Soukaina Kassimi

 

Enig artikel:

Mevrouw Sabrina Pauwels wordt aangeduid als vertegenwoordiger van de gemeente als categorie A lid van de algemene vergadering van PEVA-VZW de Krabbers.

 

 

Publicatiedatum: 16/02/2024
Overzicht punten

 

Gemeenteraad van 18/01/2024

Kennisname - Agenda algemene vergadering Krabbers

 

 

 

 

 

Publicatiedatum: 16/02/2024